Kardinal Rainero Cantalamessa advendimõtisklus Rooma Kuuria töötajatele 9.detsembril 2022. 

Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! Psalm 24:7

Tänaseks advendimõtiskluseks oleme võtnud eelnimetatud psalmivärsi, pidades silmas teoloogilisi vooruseid – usku, lootust ja armastust – kui uksi Jeruusalemma templis. Loeme Apostlite tegudest, et templi ust on nimetatud ka ilusaks väravaks (Ap 3:2). Jumala templiks, milleks on meie süda, on samuti ilus värav, sest see on meie lootuse uks, mida me täna tahame avada Kristusele, kes tuleb!

1. PÄEV - 16. DETSEMBER

Tule, Issand Jeesus!

Issand Jeesus Kristus, vaata, Sa tuled maa peale kui kogu loodu Issand ja Kuningas. Õnnelikud on need, kes on valmis Sulle vastu tõttama. Sinu tulekuks valmistudes pühendame Sulle oma armastava ootuse ja palved. Meie aja kannatuste ja ebakindluse keskel palume me Sinu ligiolekut. Uue taeva ja uue maa lootusest ajendatuna pöörame oma pilgu sellele, mis on igavene, kadumatu ja püha. Me palume, et Sa külastaksid meid oma armuga ja rikastaksid meid oma ligiolekuga. Me palume kõigi inimeste eest, kes loodavad Sinu abi, armu ja halastuse peale. Kogegu kõik maailma rahvad rõõmu Sinu tulekust. Me palume ka nende eest, kes Sind veel ei tunne ega usu Sinusse. Lase neisse voolata elustaval armul, anna neile rahu ja teadmist Sinu lõpmatust armastusest. Võta meie palved vastu! Issand, tule ja vabasta meid pagendusest ja ühenda meid ühel päeval oma kuningriigis, kus Sa koos Isa ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti!

Kardinal Rainero Cantalamessa advendimõtisklus Rooma Kuuria töötajatele 2.detsembril 2022. Padre Cantalamessa on juba aastaid olnud jutlustajaks Püha Tooli juures ja viib läbi sealseid advendi- ja paastuaja rekollektsioone. Toome siinjuures ära viimase advendiaja rekollektsiooni mõtiskluse eesti keeles.

Püha Isa, austatud vaimulikud, vennad ja õed, ma olen endalt mitu korda küsinud, mis on nende advendi- ja paastuaja mõtiskluste mõte ja kasulikkus, mis katkestavad või lükkavad edasi olulisemaid ja tähtsamaid kohustusi. Mis mind julgustab ja võtab minult kõhklused teie aja raiskamise suhtes, on veendumus, et nendele mõtisklustele ei tulda kuulama arvamusi või leidma lahendusi hetkel kõige olulisematele kiriklikele probleemidele, vaid et ammutada jõudu usu tõdedest ja seeläbi seista kõigi probleemide ees õiges vaimus. Ühesõnaga püüan läheneda usule, lootusele ja armastusele veidi uue pilgu kaudu ja ma mõtlesin valida need nimetatud kolm teoloogilist voorust järgneva kolme advendimõtiskluse teemaks.

Usk, lootus ja armastus on justkui kuld, viiruk ja mürri, mida meie, tänased maagid, tahame tuua kingituseks Jumalale, kes naaseb meie juurde ülalt. Kasutades ära patristlikku ja keskaegset traditsiooni teoloogiliste vooruste kohta, püüan ma niivõrd kui võimalik kolmes lühikeses mõtiskluses leida kaasaegset ja eksistentsiaalset lähenemist, mis vastab väljakutsetele ja kohati ka kristluse teoloogilistele voorustele tänapäeval pakutud asendusmärkidele.

Taevad sadage ülevalt, pilved sadage õiglust alla, maa avanegu ja lasku tärgata Õnnistegijat. (Jes. 45, 8.)

On tulnud advent. Advent tähendab tulemine. Adventaeg on meenutamisaeg — nende aastatuhandete meenutamisaeg, millal inimkond oli veel lunastamatu. Kerkivad üles möödunud aastatuhanded — aastatuhanded täis pimedust. Ärkavad jällegi vaikinenud hääled, mis rääkisid tulevasest lunastusest, mis taeva poole hüüdsid leekivas palves: „Läkita, oh Issand, keda sa tahad läkitada!“

Advendiaja õhtuse pidustuse esimest antifooni esitatakse kui advendiaja avalööki ja see kõlab läbi kogu liturgilise aasta: "Teatage kõigile inimestele ja öelge neile: ennäe, Jumal, meie Päästja, tuleb!". Peatume hetkeks ja mõtiskleme: siin ei kasutata minevikku - Jumal tuli - ega tulevikku - Jumal on tulemas -, vaid olevikku: "Jumal tuleb." Nagu näeme, on see kestev olevik, tegevus, mis alati läbi viiakse: see toimub, juhtub praegu ja juhtub ka tulevikus. Igal ajal. "Jumal tuleb!"

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search