Noveen Jeesuslapsele

1. PÄEV - 16. DETSEMBER

Tule, Issand Jeesus!

Issand Jeesus Kristus, vaata, Sa tuled maa peale kui kogu loodu Issand ja Kuningas. Õnnelikud on need, kes on valmis Sulle vastu tõttama. Sinu tulekuks valmistudes pühendame Sulle oma armastava ootuse ja palved. Meie aja kannatuste ja ebakindluse keskel palume me Sinu ligiolekut. Uue taeva ja uue maa lootusest ajendatuna pöörame oma pilgu sellele, mis on igavene, kadumatu ja püha. Me palume, et Sa külastaksid meid oma armuga ja rikastaksid meid oma ligiolekuga. Me palume kõigi inimeste eest, kes loodavad Sinu abi, armu ja halastuse peale. Kogegu kõik maailma rahvad rõõmu Sinu tulekust. Me palume ka nende eest, kes Sind veel ei tunne ega usu Sinusse. Lase neisse voolata elustaval armul, anna neile rahu ja teadmist Sinu lõpmatust armastusest. Võta meie palved vastu! Issand, tule ja vabasta meid pagendusest ja ühenda meid ühel päeval oma kuningriigis, kus Sa koos Isa ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti!

 

 

Litaania Jeesuslapsele

Issand, halasta. – Issand, halasta.

Kristus, halasta. – Kristus, halasta.

Issand, halasta. – Issand, halasta.

Kristus, kuule meid. – Kristus, kuule meid.

Kristus, võta meid kuulda. – Kristus, võta meid kuulda.

Jumal, Taevane Isa, – halasta meie peale.

Jumal-Poeg, maailma Lunastaja, – halasta meie peale.

Jumal, Püha Vaim, – halasta meie peale.

Püha Kolmainus Jumal, – halasta meie peale.

Lapsuke, Neitsi Maarja Poeg, – halasta meie peale.

Lapsuke, enne koidutähte sündinud, – halasta meie peale.

Lapsuke, Lihaks saanud Sõna, – halasta meie peale.

Lapsuke, meie Jumal, – halasta meie peale.

Lapsuke, meie Vend, – halasta meie peale.

Lapsuke, kellele kuulub kõik, kuid kes ei oma midagi, – halasta meie peale.

Lapsuke, kes nuttis hällis, – halasta meie peale.

Lapsuke, keda ootasid Tähetargad, – halasta meie peale.

Lapsuke, ebajumalate vääraja, – halasta meie peale.

Lapsuke, kes ihkab Jumala, Oma Isa järele, – halasta meie peale.

Lapsuke, vägev nõrkuses, – halasta meie peale.

Lapsuke, armuaare, – halasta meie peale.

Lapsuke, kes tõi õndsuse Aadama kadunud poegadele, – halasta meie peale.

Lapsuke, Inglite Issand,– halasta meie peale.

Lapsuke, Tähetarkade Valgus, – halasta meie peale.

Lapsuke, Laste Lunastus, – halasta meie peale.

Lapsuke, Õigete Ootus, – halasta meie peale.

Lapsuke, Kõigi Pühakute Uudsevili, – halasta meie peale.

Lapsuke, maailma Valgus, – halasta meie peale.

Ole meile armuline ja halasta meie peale, oo Jeesuslaps.

Aadama laste orjapõlvest, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Saatana haardest, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Kurjusest maailmas,– vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Silmahimust, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Elu uhkusest, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Korratust janust teadmiste järele, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Mõistmatuse pimedusest, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Tahte rikutusest, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Kõigest, millega me Sind solvame, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Oma Puhta Eostamise läbi, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Oma vaese ja alandliku Ilmaletuleku läbi, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Oma valurikka ümberlõikamise läbi, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Oma hiilgava Ilmumise läbi, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Oma lapseliku lalina läbi, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Oma väsitava teekonna läbi, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Oma vaesuse läbi, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Oma pisarate läbi, – vabasta meid, oo Jeesuslaps.

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad, – hoia meid, oo Jeesuslaps.

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad, – võta meid kuulda, oo Jeesuslaps.

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad, – halasta meie peale, oo Jeesuslaps.

 

Palvetagem.

Oo Issand, kes Sa oled armastusest meie vastu rõõmuga kogenud nõtrust ja läbi teinud muutused, mis kuuluvad väikelapseks olemise juurde, luba heldelt, et olles täidetud püha lapsolemise vaimuga, tuntaks meid kui Jumala lapsi, sinu vendi ja õdesid, kes Sa koos Isa ja Püha vaimuga elad ja valitsed, Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

 

Antifoon: Õnnistatud oled sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili.

Magnificat

Mu hing ülistab Issandat

ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast,

sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.

Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,

sest mulle on suuri asju teinud Vägev,

ja püha on tema nimi

ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile,

kes teda kardavad.

Ta on näidanud oma käsivarre kangust,

ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.

Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt

ja ülendanud alandlikke,

näljaseid on ta täitnud heade andidega,

ent rikkad saatnud minema tühjalt.

Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli,

pidades meeles oma halastust,

nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele,

Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,

Nii kui alguses oli nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti.

Antifoon: Õnnistatud oled sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili.

Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu Isale...

 

Lõppalve (loetakse iga päaev)

Oo Maarja ja Joosep, Jeesuslapse õndsad vanemad, me palume teid alandlikult ja kõigest südamest, et te paluksite meie eest oma Vastsündinud Poja sõime ees, et me võiksime Tema tõeliste ja ustavate järgijatena armastada nagu Tema elu tõelises alandlikkuses, sõltumatutena loodud asjadest, vabadena maailmavaimust ja rikkustest, Sinu pidevas ligiolus, täites tuliselt ja ustavalt kõiki meie ülesandeid ja näidates üles kõige õrnemat armastust iga inimese vastu. Ärgu me kunagi häbenegu alandlikku sõime või Petlemma vaesust ja lihtsust. Olgu me alati rõõmsad oma õnneliku olukorra pärast – et oleme tõelise Kiriku lapsed; et me vaataksime alati õrnas armastuses kaastundliku pilguga neid, kes elavad üksnes sellele maailmale, ja et me palvetaksime lakkamatult selle eest, et kõik inimesed võiksid õnnistada, ülistada ja armastada Päästjat, kes tuleb neid vabastama. Aamen.

 

 

2. PÄEV - 17. DETSEMBER

Soov ja rõõm

Issand Jeesus Kristus, Sinu tulek meie juurde on nagu tõusva päikese sära, nagu kaste, mis langeb maale. Sa võtsid Neitsi Maarjast liha ja said inimeseks. Sel viisil läksid täide tõotused, millest prohvetid olid ennustatud. Me palume, et sa annaksid meile parema arusaamise Sinu meie juurde tulemise saladusest. Valgusta meid, et me mõistaksime pühade eeskujul Sinu Kuningriigi saladusi, selle Kuningriigi, kuhu me oleme kutsutud. Teadkem, et kuulume väljavalitud rahva hulka, keda on rikastanud Aabrahamile ja tema järeltulijatele antud õnnistus ja tõotus. Leidku kõik pered kogu maailmas Sinus jõudu, rõõmu ja rahu. Toitugu kõik rahvad päikesetõusust päikeseloojanguni Sinu Sõna ja Armulaua lauast. Anna meile seda armu, Issand, et me ootaksime Sinu tulekut palves ja Sinu nime ülistades. Anna, et kui Sa tuled ja meid kutsud, läheksime rõõmsalt vastu Sulle, kes Sa koos Isa ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen.

Litaania Jeesuslapsele

 

Antifoon: Oo Tarkus, oo püha Jumala Sõna, Sa vaatad jõudsa, ent samas õrna hoolega kogu loodu üle. Tule ja näita oma rahvale teed pääsemise suunas.

Magnificat

Antifoon

Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu Isale...

 

3. PÄEV - 18. DETSEMBER

Valmistumine

Issand, Sinu tarkus hõlmab kogu loodut, see valitseb kõike õrnalt ja jõuliselt. Tule ja õpeta meile tarkuse teed. Me palume Sind, Issand Jeesus Kristus, saada meile pühaduse Vaim, et me valmistaksime oma hinged ette Sinuga kohtumiseks. Anna meile kõikide pattude andeksandmise armu ja vabasta meid süütundest. Suurenda meie usku ja tugevda meie armastust Sinu püha tahte vastu. Tugevda meie lootust igaveste hüvede saavutamisele. Süüta meis armastus, mis viib pühadusele. Aita meil, kes me oleme loodud Sinu näo järgi, taastada see, mida patt on meis hävitanud. Sinu headus tugevdagu meid ja aidaku meil valmistuda Sinu tulekuks, kes Sa koos Isa ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen.

 

Litaania Jeesuslapsele

 

Antifoon: Oo muistse Iisraeli püha Issand, kes Sa ilmutasid end Moosesele põlevas põõsas ja andsid talle Siinai mäel püha Seaduse: tule, siruta oma vägev käsi ja vabasta meid.

Magnificat

Antifoon

Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu Isale...

 

4. PÄEV - 19. DETSEMBER

Jumala tunnistus

Issand, Sa ilmusid Moosesele põlevas põõsas ja andsid talle Siinai mäel Seaduse. Juhi oma rahvast ja tule meid päästma oma vägeva käega. Sinu Poeg, Issand, on meie keskel. Me palume, et Sa tugevdaksid meie usku ja teeksid meist tema ustavad jüngrid, kes evangeeliumit julgelt tunnistavad. Lase meil mõista, et Sinu armastus, millega sa oled meid armastanud, on teinud meist Sinu lapsed. Seepärast ärgu miski takistagu meid tunnistamast, et kuulume Jeesusele Kristusele, ega tunnistamast evangeeliumi tõdesid. Aita kõiki, kes Sinu sõna kuulutavad, et nad, nagu Ristija Johannes, näitaksid Kristust, Päästjat, oma rahvale. Taevane Isa, anna, et kõik inimesed ehitaksid uut maailma ja oleksid üksteisele vennad. Me palume seda Jeesuse Kristuse kaudu, kes võtab ära maailma patud ning elab ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga igavesest ajast igavesti. Aamen.

 

Litaania Jeesuslapsele

 

Antifoon: Oo Iisai tüve võsu, Sa oled seatud tähiseks kõigile rahvastele; kuningad vaikivad Sinu ligiolekul; rahvad langevad Su ette maha Sind kummardama. Tule, ära lase millelgi takistada Sind meid päästma tulemast.

Magnificat

Antifoon

Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu Isale...

 

5. PÄEV - 20. DETSEMBER

Õiglase kuulekus

Issand Jeesus Kristus, Sinu ette langevad põlvili maha kuningad, kõik rahvad hüüavad Sinu nime. Tule ja päästa meid! Sinu kaudu avaldame Jumal-Isale tänu, et Ta on täitnud oma tõotused, et prohvetid on ette kuulutanud Sinu tulemist, et Sa sündisid Taaveti suguharust, et Sa tulid maailma Päästjana. Aita meil ustavalt täita plaane, mis Sul meie jaoks on. Allugu me, nagu Püha Joosep, alati Sinu tahtele, isegi siis, kui kõik näib olevat pimeduses. Õpeta meid sisemises vaikuses ära tundma Sinu häält ja Sinu inspiratsiooni. Lase meid vaeva näha, et Sinu nimi ja lootus pääsemisele jõuaks kõigi inimesteni. Võta vastu meie palved ja kuule neid Oma nime auks, kes Sa koos Isa ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen.

 

Litaania Jeesuslapsele

 

Antifoon: Oo Taaveti võti, oo Iisraeli kuninglik Võim, kes Sa valvad omal tahtel taeva väravat: tule, murra lahti nende surmaahelad, kes elavad pimeduses surmavarjus, ning juhi oma vangistatud rahvas vabadusse.

Magnificat

Antifoon

Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu Isale...

 

6. PÄEV - 21. DETSEMBER

Issanda teenija

Issand Jeesus Kristus, Sa tuled päästma inimesi, kes on mattunud pimedusse ja surmavarju. Võta täna vastu meie tänuannid. Me täname sind, et Sa oled andnud meile Ema, kõige puhtama Neitsi Maarja. Täname Sind tema vabalt antud „fiati“ ja Jumala käsule täielikult allumise eest. Me täname Sind, Issand, et Sa said Maarja kaudu inimeseks, meie vennaks. Täname sind, et Sa oled kaasanud oma ema inimeste päästmise ja lunastuse saladusse. Täname Sind, et sa oled teinud temast meie armastava Ema ja Kiriku täiusliku eeskuju ja kuju. Võta vastu meie tänuand ja lase meil taas läbi elada Sinu sünni saladusi Sinu kõige puhtama Ema alandlikkuse ja armastusega. Kes Sa koos Jumal-Isa ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen.

 

Litaania Jeesuslapsele

 

Andtifoon: Oo Särav Kodik, igavese valguse sära, õiguse päike: tule, paista nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus.

Magnificat

Antifoon

Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu Isale...

 

7. PÄEV - 22. DETSEMBER

Jumal on meiega

Tule, Issand Jeesus, ja valgusta neid, kes on mähitud pimedusse ja surma varjudesse. Tule ja näita meile uuesti Isa armastust. Ela meie keskel ja õpeta meile mõistlikkuse teed. Au olgu Sulle, Issand, Sinu sõnulseletamatu armastuse eest, mis tegi Sind meie vennaks. Au ja kiitus Sulle, et oled meid kaasanud oma Kiriku perekonda, et oled valanud meie südamesse lootuse igavesest elust Sinu Kuningriigis. Oma armastusega tahame heastada armastuse puudumist ja seda, et inimesed ei võtnud Sind vastu. Sinu kirkuse valgus paistku meile. Võidetagu ja hajutatagu kurjuse pimedus ja vabastatagu need, kes on patu orjad. Tule, Issand, kes elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen.

 

Litaania Jeesuslapsele

 

Andtifoon: Oo kõigi rahvaste Kuningas, inimsüdame ainus rõõm: oo inimsoo vägeva inimvõlvi Nurgakivi, tule ja päästa oma loodud olend, kelle Sa oled mullast teinud.

Magnificat

Antifoon

Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu Isale...

 

8. PÄEV - 23. DETSEMBER

Armastus, mis päästab

Tule, Issand, rahvaste igatsetud kuningas, seo rahvad üheks armastuse sidemetega; tule ja päästa inimene, kelle Sa oled maamullast voolinud. Võta vastu, Taevane Isa, meie hüüe ja näita meile oma halastust. Vabasta meie südamed kurbusest ja jäikusest. Süüta meis armastus. Tee meid Oma Kirikus rahu tööriistadeks. Täida meid Oma Vaimu andidega, Oma armastusega, päästmise lootusega ja hoia meid ustavalt Sinu teenistuses. Sinult, halastaja Isa, ootame päästet. Sinu Poja uus sündimine vabastagu meid kõigi pattude orjusest. Me palume seda Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.

 

Litaania Jeesuslapsele

 

Antifoon: Oo Immaanuel, kuningas ja seaduseandja, rahvaste igatsus, kõigi inimeste Päästja, tule ja vabasta meid, Issand, meie Jumal!

Magnificat

Antifoon

Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu Isale...

 

9. PÄEV - 24. DETSEMBER

Meile sünnib laps

Päästja, meie kuningas ja seadusteandja, kõigi rahvaste lootus ja pääste, tule ja päästa meid, Issand, meie Jumal! Sina oled lihaks saanud Jumala Sõna, kes Sa elasid meie seas meie päästmiseks. Sa oled meie lohutus ja tugevus meie maapealsel palverännul. Jeesus, aita meil päästmise saladusi lihtsa ja puhta südamega vastu võtta. Võimalda meil ammutada võimalikult rikkalikult Sinu jumalikku elu, mille Sa oled meile toonud. Õpeta meid oma ema eeskujul Jumala sõna kuulama ja ustavalt järgima. Toogu meie palve rahu rõhututele, vaestele ja väetitele. Olgu nad rõõmsad, et Sa armastad neid kõige rohkem. Kõik maailma inimesed uskugu ja võtku Sind vastu! Kuula, Issand, neid meie palveid Sinu nime auks, kes Sa elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen.

 

Litaania Jeesuslapsele

 

Antifoon: Kui päike tõuseb hommikutaevasse, näete te kuningate Kuningat tulemas Isa juurest nagu särav peigmees pruudikambrist.

Magnificat

Antifoon

Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu Isale...

 

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search