Sakramendid

SEITSE SAKRAMENTI


„Sakramendid on Kristuse poolt seatud ja Kirikule usaldatud tegusad armu märgid, mille läbi meile antakse jumalik elu. Nähtavad riitused, mille läbi sakramente pühitsetakse, tähistavad ja teostavad igale sakramendile eriomaseid arme. Nad kannavad vilja kristlastes, kes neid sobiliku hoiakuga vastu võtavad.” (1)

Ristimise sakrament (2)
Ristimine on sündimine uude ellu Kristuses

Selle sakramendi viljad on:

• Ristimine kustutab pärispatu, kõik isiklikud patud ja patukaristused ning annab ristitule osaluse Kolmainsuse jumalikus elus.
• See sünnib pühitseva ja õigeksmõistva armu toimel, mille läbi saadakse Kristuse ja Kiriku liikmeks ning Kristuse preestriameti osaliseks.
• Ristimine loob ka aluse osaduseks kõigi kristlastega, annab jumalikud voorused ning Püha Vaimu annid.
• Ristitu kuulub jäädavalt Kristusele. Ta kannab Kristuse kustutamatut märki (sakramentaalne pitser).

Kinnitamise sakrament (3)
Kinnitamine teeb sügavamalt Jumala lapseks, liidab kindlamini Kristuse ja Kirikuga ning elavdab hinges Püha Vaimu ande.

Selle sakramendi viljad on:

• Ristimisel saadud armu kinnitamine ja kasvatamine.
• Meie Jumala lapseks olemise sügavam kinnitamine, mis lubab meil öelda: „Abba, Isa!”
• Kristusega sideme tugevdamine.
• Püha Vaimu andide elavdamine.
• Kiriku ja tema missiooniga tihedamalt seostumine.
• Meile erilise Püha Vaimu väe kinkimine, et oleksime sõnas ja teos tõelised Kristuse järgijad, et levitaksime ning kaitseksime usku ning tunnistaksime julgelt Kristuse nime.
• Kustumatu vaimse märgi – Püha Vaimu anni pitseri saamine nii nagu ristmiselgi. Seda sakramenti võib vastu võtta juba ristitud inimene, kes peakski seda tegema – kuid ainult üks kord.

Abimaterjal kinnitamise sakramendiks.

Armulaua sakrament (4)
Millega Kristus Kiriku ning tema liikmed ristiohvriga liidab.

Selle sakramendi viljad on:

• Kristusega sideme tugevdamine.
• Andestatavate pattude kustutamine.
• Surmapattude eest hoidumine.
• Armastuse tugevdamine Kristuse vastu.
• Kristuse Kiriku kui Kristuse Müstilise Ihu ühtsuse tugevdamine.

Meeleparanduse sakrament (5)
Millega andestatakse pärast ristimist tehtud patud.

Selle sakramendi viljad on:

• Leppimine Jumalaga, mille kaudu taastub armuseisund.
• Leppimine Kirikuga.
• Vabanemine surmapattudega pälvitud igavesest karistusest.
• Vähemalt osaline vabanemine patu läbi teenitud ajalikust karistusest.
• Südame- ja meelerahu, puhas südametunnistus, vaimulik troost.
• Kristlikuks eluvõitluseks vajaliku vaimuliku jõu kasv.

Haigete salvimise sakrament (6)
Millega antakse eriline arm kristlasele, kes kannatab raske haiguse või vanaduse vaeguste all.

Selle sakramendi viljad on:

• Haige tihedam liitmine Kristuse kannatusega – tema enda ja Kiriku hüvanguks.
• Lohutus, südamerahu ja julgus talumaks kristlasena haiguse või vanaduse vaevusi.
• Pattude andeksandmine juhul, kui haige ei suuda enam pihtida.
• Kehaline tervenemine, kui see on Jumala tahtmine.
• Ettevalmistus haige teekonnaks Isa koju.

Vaimulikuseisuse sakrament (7)
Millega antakse edasi Kristuse nimel ja Tema isikus teenimisülesanne.

Selle sakramendi viljad on:

• Ülesanne ja võime tegutseda Kristuse isikus.
• Ülendamine Kristuse teenimisametisse kui Õpetaja, Preester ja Karjane.
• Vaimse pitseri saamine, mida sarnaselt ristimisele ei saa korrata ega ajutiselt anda.

Abielusakrament (8)
Millega mees ja naine loovad teineteisega elus ja armastuses lähedase tiheda sideme.

Selle sakramendi viljad abikaasadele on:

• Arm teineteist armastada nagu Kristus on armastanud Kirikut.
• Inimliku armastuse täiuslikuks muutmine.
• Lahutamatu ühtsuse tugevdamine.
• Taevase tee pühitsemine.
• Arm, mis annab abielule ja ning laste saamisele ning kasvatamisele pühaduse.
• Jumala tõotus, mille kaudu pruutpaar ennast teineteisele kingib: Tõeline abielu tõstetakse jumaliku armastuse kõrgusele.

 

SAKRAMENTAALID (9)


Sakramentaalid on Kiriku seatud pühad märgid erinevate elujuhtumite pühitsemiseks. „Need on pühad märgid, mille läbi teatavas sarnasuses sakramentidega märgistatakse ja saavutatakse teatavaid, eelkõige vaimulikke mõjusid. Nende märkide abil valmistatakse inimesi ette vastu võtma sakramentide peamist mõju, samas aga pühitsetakse nende märkide läbi ka elu erinevaid olukordi.”

Sakramentaalid võivad olla nii asjad kui tegevused. „Nad koosnevad palvest ja seda saatvast ristimärgist või muudest märkidest. Tähtsamad sakramentaalid on õnnistamised, mis ülistavad Jumalat ja paluvad Temalt ande, isikute pühitsemine ning esemete pühendamine Jumala teenimiseks.” Sakramentaalid on ka ristimärk, pühitsetud veega piserdamine, õnnistatud roosipärjad, krutsifiksid, skapulaarid ja muu säärane. Vaimude väljaajamine (deemonitest vabastamine) on samuti sakramentaal.

Viited:

(1) KKK, 1131.
(2) vrd KKK, 1277–1279.
(3) vrd KKK, 1303–1316.
(4) vrd KKK, 1407, 1413, 1416. Armulaua sakramendis leiva ja veini kujude all on kohal Kristus ise – tõeliselt, tegelikult ja substantsiaalselt oma Ihu, oma Vere, oma hinge ja oma jumaliku loomusega. Samas on armulaud ka ohver – Püha Missa ohver.
(5) vrd KKK, 1486, 1497. Üksikisiku täielik pattude ülestunnistamine ja absolutsioon on ikkagi ainus korrapärane tee kristlase lepitamiseks Jumala ning Kirikuga.
(6) vrd KKK, 1527, 1532.
(7) vrd KKK, 1536, 1591, 1598.
(8) vrd KKK, 1638, 1639, 1641, 1660, 1664.
(9) vrd KKK, 1677-1678.

 

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search