hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

30. MAI
Aastaringi 8. teisipäev
ÕHTUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Päev väsinult vaob õhtusse
ja päike kustub kaugusse
ehk hing küll sumbub kurbusse
ei kao me lootus homsesse.
Me imestunud pilgule
siis äkki tõde avaneb,
et vari juhib valgusse
ja seadus surematusse.
Kes vaikust ihkab kuulata
ja haaramatut haarata,
vaid pimeduses otsija,
see oskab valgust hinnata.
Usk, lootus, tõotus taevane,
meid Sinu Vaimus rikkaks teeb.
hing Poja Sõna tarkuses
end leiab Isa kirkuses.
On Jumal päike, kes ei saa
ei kustuda ei loojuda,
ka pimeduses kiirgab Ta
ja hirmud sunnib taanduma
Me vaimusilmad ava Sa
ja lase valgust koguda,
et Sind, Kolmainsat Jumalat
me kiidaks uue lauluga. Aamen.

Psalm 137
Paabeli jõgede kaldail

Selle rahva ihulikku vangistust tuleb mõista vaimuliku vangistusena. (p. Hilarius)

Ant. Kuidas võiksin Sind unustada, Jeruusalemm, mu rõõmu tipp.
Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja nutsime, *
  kui mõtlesime Siionile.
Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled. *
  Sest seal küsisid meilt meie vangiviijad laulu sõnu
ja meie piinajad rõõmulaul*
  “Laulge meile Siioni laule!”
Kuidas me võime laulda Issanda laulu võõral pinnal? *
  Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi!
Jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks, *
  kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Kuidas võiksin Sind unustada, Jeruusalemm, mu rõõmu tipp.

Psalm 138
Tänulaul

Ilmamaa kuningad toovad pühasse linna oma hiilguse. (vrd Ilm 21:24)

Ant. Jumalate ees ma mängin Sulle, Issand, Sa mu Jumal.
Ma tänan Sind kõigest oma südamest, *
  jumalate ees ma mängin Sulle!
Ma kummardan Su püha templi poole *
  ja tänan Su nime Su helduse ja ustavuse pärast;
sest suuremaks, kui on kõik Su kuulsus, *
  oled Sa teinud oma tõotuse.
Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid Sa mulle; *
  Sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.
Sind, Issand, tänavad kõik ilmamaa kuningad, *
  kui nad kuulevad Sinu suu tõotusi,
ja nad laulavad Issanda teedel, *
  et suur on Issanda au.
Sest Issand on kõrge ja näeb madalat, *
  aga kõrgi ta tunneb kaugelt ära.
Kuigi ma käin keset kitsikust, *
  elustad Sina mind;
mu vaenlaste viha vastu Sa sirutad oma käe *
  ja Su parem käsi aitab mind.
Issand viib mu asja lõpule. *
  Issand, Sinu heldus kestab igavesti!
Ära jäta maha *
  oma kätetööd!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Jumalate ees ma mängin Sulle, Issand, Sa mu Jumal.

Kiituslaul
Ilm 4:11, 5:9,10,12

Lunastatute ülistuslaul

Ant. Tall, kes on tapetud, on väärt võtma kirkust ja au.
Meie Issand ja Jumal, *
  Sina oled väärt võtma au ja austust ja väge,
sest Sina oled loonud kõik, *
  kõik olev on loodud Sinu tahtmise läbi!
Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, *
  sest Sina olid tapetud
ning Sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi *
  kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimudest.
Sa oled teinud nad kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale *
  ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa.
Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge *
  ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Tall, kes on tapetud, on väärt võtma kirkust ja au.

Pühakirja lugemineKl 3:16
Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!

Responsorium
Sina annad mulle teada elu teeraja. * Rõõmu on rohkesti Su palge ees.
– Sina annad mulle teada elu teeraja. * Rõõmu on rohkesti Su palge ees.
Meeldivaid asju on Su paremas käes alatiseks.
– Rõõmu on rohkesti Su palge ees.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Sina annad mulle teada elu teeraja. * Rõõmu on rohkesti Su palge ees.

KiituslaulMagnificat

Maarja ülistuslaul Lk 1:46-55

Ant. Suuri asju on mulle teinud Vägev, püha on Tema nimi.
Mu hing ülistab Issandat *
  ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast,
sest Ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. *
  Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,
sest mulle on suuri asju teinud Vägev, *
  ja püha on Tema nimi
ja Tema halastus kestab põlvest põlveni *
  neile, kes Teda kardavad.
Ta on näidanud oma käsivarre kangust, *
  Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.
Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt *
  ja ülendanud alandlikke,
näljaseid on Ta täitnud heade andidega, *
  ent rikkad saatnud minema tühjalt.
Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, *
  pidades meeles oma halastust,
nõnda nagu Ta on rääkinud meie vanematele, *
  Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Suuri asju on mulle teinud Vägev, püha on Tema nimi.

Palved ja eestpalved
Kristus õpetas meid otsima esiti Jumala riiki ja Tema püha tahet, sest selles antakse meile kõik, mida me vajame. Selles Kuningriigis antakse meile kõik, mida vajame. Seni palugem Tema poole:
Sinu riik tulgu.
Õndsad on need, kes otsivad Jumalat;
  juhata neid otsima Sinu riiki puhta südamega.
Sinu riik tulgu.
Õndad on need, kes kannatavad õiguse pärast;
  tröösti neid oma kuningriigi tulemise tõotusega.
Sinu riik tulgu.
Õndsad on need, kes halastavad ja andestavad;
  kingi neilegi pattude andeksand.
Sinu riik tulgu.
Õndsad on need, kes lepitavad tüli ja vaenu;
  anna neile Jumala laste vabadus ja rahu.
Sinu riik tulgu.
Lase surnutel astuda Sinu pühade hulka taevases kuningriigis;
  lohuta leinajaid pühas lootusega.
Sinu riik tulgu.

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Halastaja Issand, me seisame Sinu ees ja palume, et Sa oma armus laseksid meid alati pidada südames seda, me oma suuga tunnistame. Meie Issanda, Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Issand õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu meid igavesse ellu.
  Aamen.