hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

20. JUUNI
Aastaringi 11. neljapäev
ÕHTUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
On kuskil läte, millest valgus hoovab
ja keegi on, kes palveid kuulda võtab.
Ta kiusatused sunnib põgenema,
patud andestab.
Kui päeva raskus jäänud seljataha,
hing Sinu juures otsib pelgupaika,
ta tänulikult end Su hoolde heidab
ja rahu leiab.
Siis päike loojub, pimedus saab võimust,
kuid Sinu valgus lootuses ja usus
ning armastuses koiduni ei kustu –
nii peame vastu.
Nüüd päeva murel lase minna looja
ja kõik me patud heldelt andeks anna,
et puhas süda sinu armus kumaks
kuni öö kestab.
Au olgu Sulle, Jumal, Taevaisa
ja Pojale, kes sündis inimeseks,
kiitus ja austus Pühale Vaimule,
kes meid juhatab. Aamen.

Psalm 132:1-10
Jumala tõotus Taavetile ja Siionile

Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. (Lk 1:32)

Ant. Sinu püha rahvas peab hõiskama, Issand, ja Sind austama Su templis.
Issand, meenuta kõiki vaevu, *
  mis on Taavetil,
kes vandus Issandale, *
  tõotas Jaakobi Vägevale:
“Ei ma lähe oma maja ulualla ega heida oma magamisasemele, *
  ei ma anna und oma silmadele ega suikumist oma laugudele,
kuni ma leian paiga Issandale, *
  eluaseme Jaakobi Vägevale!”
Vaata, me kuulsime sellest Efratas, *
  me leidsime selle Jaari väljadelt.
Mingem nüüd Ta eluasemeisse, *
  kummardugem Tema jalgade järi ette!
Tõuse, Issand, minema oma hingamispaika, *
  Sina ja Su võimsuselaegas!
Sinu preestrid ehtigu endid õigusega *
  ja Su vagad hõisaku!
Oma sulase Taaveti pärast *
  ära lükka tagasi oma võitud mehe palet!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Sinu püha rahvas peab hõiskama, Issand, ja Sind austama Su templis.

Psalm 132:11-18

Ant. Issand on valinud Siioni ja himustanud teda enesele eluasemeks.
Issand on vandunud Taavetile, tõesti, Ta ei tagane sellest: *
  “Sinu ihu soost panen ma ühe su aujärjele!
Kui su pojad peavad minu lepingut ja mu tunnistusi, mis ma neile õpetan, *
  siis ka nende pojad peavad istuma igavesti sinu aujärjel!”
Sest Issand on valinud Siioni *
  ja himustanud teda enesele eluasemeks.
“See on mu hingamispaik igavesti; *
  siia ma jään, sest ma olen himustanud seda.
Ma tahan rohkesti õnnistada tema toidust, *
  tema vaesed täita leivaga.
Ja tema preestrid ma riietan päästega, *
  ja tema vagad hakkavad valjusti hõiskama.
Seal ma lasen tärgata sarve Taavetile, *
  ma valmistan lambi oma võitud mehele.
Tema vaenlased ma riietan häbiga, *
  aga tema peas peab ta peaehe särama!”
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Issand on valinud Siioni ja himustanud teda enesele eluasemeks.

Kiituslaul
Ilm 11:17-18, 12:10b-12a

Jumala kohtumõistmine

Ant. Väe ja kirkuse ja kuningriigi on Jumal Talle andnud. Kõik rahvad teenivad Teda.
Me täname Sind, Issand, Kõigeväeline Jumal, *
  kes oled ja kes olid,
et Sa oled võtnud oma suure väe *
  ning hakanud valitsema kuningana!
Paganad on vihastanud, *
  aga nüüd on Sinu viha tulnud
ning on tulnud aeg mõista kohut surnute üle *
  ning anda kätte palk prohvetitele, Su sulastele, ning pühadele
ning neile, kes kardavad Su nime, *
  väikestele ja suurtele.
Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik *
  ning tema Kristuse meelevald,
sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, *
  kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl.
Nemad on ta ära võitnud *
  Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi
ega ole oma elu armastanud *
  surmani.
  Seepärast rõõmustage, taevad, *
ning teie, kes neis viibite!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Väe ja kirkuse ja kuningriigi on Jumal Talle andnud. Kõik rahvad teenivad Teda.

Pühakirja lugemine1Pt 3:8-9
Olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage – sest õnnistamiseks te olete kutsutud –, et ka teie võiksite pärida õnnistuse.

Responsorium
Kiida Issandat, Jeruusalemm, * Ta toitis sind parima nisuga.
– Kiida Issandat, Jeruusalemm, * Ta toitis sind parima nisuga.
Meega kaljust on Ta sind kinnitanud.
– Ta toitis sind parima nisuga.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Kiida Issandat, Jeruusalemm, * Ta toitis sind parima nisuga.

KiituslaulMagnificat

Maarja ülistuslaul Lk 1:46-55

Ant. Jumal tõukab võimukad troonidelt ja ülendab alandlikke.
Mu hing ülistab Issandat *
  ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast,
sest Ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. *
  Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,
sest mulle on suuri asju teinud Vägev, *
  ja püha on Tema nimi
ja Tema halastus kestab põlvest põlveni *
  neile, kes Teda kardavad.
Ta on näidanud oma käsivarre kangust, *
  Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.
Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt *
  ja ülendanud alandlikke,
näljaseid on Ta täitnud heade andidega, *
  ent rikkad saatnud minema tühjalt.
Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, *
  pidades meeles oma halastust,
nõnda nagu Ta on rääkinud meie vanematele, *
  Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Jumal tõukab võimukad troonidelt ja ülendab alandlikke.

Palved ja eestpalved
Palvetagem Jeesuse Kristuse, meie abimehe poole:
Issand, võta meid kuulda.
Sa oled kõigist rahvastest inimesi oma Kirikusse kutsunud;
  lase meil kogeda usuosaduse väge.
Issand, võta meid kuulda.
Sa oled usaldanud meie paavstile hoole kogu Kiriku eest;
  kinnita teda usus ja armastuses.
Issand, võta meid kuulda.
Kingi patustele pöördumise armu;
  juhi kõik inimesed meeleparanduse kaudu pääsemisele.
Issand, võta meid kuulda.
Sa võtsid inimesena võõraste kannatused enda peale;
  mõtle kõikidele, kes peavad elama eemal oma kodumaast ja perest.
Issand, võta meid kuulda.
Kingi surnutele igavene rahu,
  sest nad on Sinu peale lootnud.
Issand, võta meid kuulda.

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Kõigeväeline Jumal, me ütleme Sulle tänu selle päeva eest, mis nüüd lõpule jõuab. Hoia meile oma heldus ja andesta, milles oma nõtruses eksinud oleme. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Issand õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu meid igavesse ellu.
  Aamen.