hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

6. DETSEMBER
1. advendikolmapäev
ÕHTUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Tee lahti, Issand, taeva uks
ja valgusta maa pimedust.
Oh tulgu Õnnistegija,
kes Neitsist pidi sündima.
Oh tulgu meile süütu Tall;
me koormatud siin patu all.
Meid pettis tige kavalus,
ei lõppe meie kaebus.
Ei ole meie teenus see,
vaid halastuse kõrgeim tee:
Et Jumal ennast alandab
ja Neitsi ihust lihaks saab.
Oh halastuse sügavus!
Oh imehelde armastus,
Kes Isa Sõna suures väes,
saab meile vennaks nõtruses.
Au Jumalale Isale,
au tema ainu Pojale,
Ja Pühal Vaimul ühtlasi,
Kolmainul kiitus alati. Aamen.

Psalm 27:1-6
Jumal on valgus ja pääste

Vaata, Jumala telk on inimeste juures. (Ilm 21:3)

Ant. Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma?
Issand on mu valgus ja mu pääste, *
  keda ma peaksin kartma?
Issand on mu elu võimas kaitse, *
  kelle ees ma peaksin värisema?
Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, *
  siis nad komistavad ja kukuvad.
Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, *
  ei karda mu süda;
kui sõda puhkeb mu vastu, *
  selleski ma loodan Tema peale.
Ühte ma olen palunud Issandalt; seda ma üksnes nõuan, *
  et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja
ning tähele panna Issanda leebust *
  ja mõtiskleda Tema templis.
Sest Ta peidab mind oma majasse *
  kurjal ajal,
Ta peab mind salajas oma telgi pelgupaigas, *
  Ta tõstab mu üles kaljule.
Nüüd kerkib mu pea *
  üle mu vaenlaste, kes mu ümber on,
ja ma tahan Tema telgis ohverdada hõiskamisohvreid, *
  ma tahan laulda ja mängida Issandale!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma?

Psalm 27:7-14

Siis tõusid püsti mõned, kes esitasid Jeesuse peale valetunnistuse. (Mk 14:57)

Ant. Issand, ma otsin Sinu palet, ära peida oma palet minu eest.
Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; *
  ole mulle armuline ja vasta mulle!
Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: *
  “Otsige mu palet!”
Siis ma otsin, Issand, Sinu palet. *
  Ära peida oma palet minu eest,
ära tõuka enesest vihas oma sulast! *
  Sina olid mu abi,
ära lükka mind ära, ja ära hülga mind, *
  mu pääste Jumal!
Sest mu isa ja ema hülgasid minu, *
  aga Issand võtab mu üles.
Õpeta mind, Issand, oma teele ja juhata mind tasasele teerajale *
  mu vaenlaste pärast!
Ära anna mind mu rõhujate meelevalda; *
  sest mu vastu on tõusnud valetunnistajad, kes turtsuvad vägivallast!
Ometi ma usun, et saan näha *
  Issanda headust elavate maal.
Oota Issandat, ole vahva, ja su süda olgu kindel! *
  Oh, oota Issandat!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Issand, ma otsin Sinu palet, ära peida oma palet minu eest.

Kiituslaulvrd Kl 1:12-20

Kristus, kogu loodu esmasündinu ja esmasündinu surnuist

Ant. Tema on kogu loodu esmasündinu, et Ta kõiges saaks esimeseks.
Tänagem Isa, kes meid on teinud kõlblikuks *
  osa saama pühade pärandist valguse riigis,
kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast *
  ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki,
kelles meil on lunastus, *
  pattude andeksandmine.
Tema on nähtamatu Jumala kuju, *
  kogu loodu esmasündinu,
sest Tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, *
  mis on nähtav ja nähtamatu,
olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad – *
  kõik on loodud Tema läbi ja Tema poole.
Tema ise on enne kõike *
  ja kõik püsib koos Temas
ja Ta on oma ihu, koguduse pea. *
  Tema on algus,
esmasündinu surnuist, *
  et Ta kõiges saaks esimeseks.
Sest Jumalal on olnud hea meel *
  lasta kogu täiusel Temas elada
ja lepitada Tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, *
  tehes rahu Tema ristivere läbi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Tema on kogu loodu esmasündinu, et Ta kõiges saaks esimeseks.

Pühakirja lugemine1Kr 4:5
Ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused; ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt.

Responsorium
Sina, kes istud keerubite peal, ilmu. * Ärata oma vägevus ja tule.
– Sina, kes istud keerubite peal, ilmu. * Ärata oma vägevus ja tule.
Lase paista oma pale, siis oleme päästetud.
– Ärata oma vägevus ja tule.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Sina, kes istud keerubite peal, ilmu. * Ärata oma vägevus ja tule.

KiituslaulMagnificat

Maarja ülistuslaul Lk 1:46-55

Ant. Jumala Sõna väljub Jeruusalemmast, uus Seadus Tema pühalt mäelt.
Mu hing ülistab Issandat *
  ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast,
sest Ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. *
  Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,
sest mulle on suuri asju teinud Vägev, *
  ja püha on Tema nimi
ja Tema halastus kestab põlvest põlveni *
  neile, kes Teda kardavad.
Ta on näidanud oma käsivarre kangust, *
  Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.
Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt *
  ja ülendanud alandlikke,
näljaseid on Ta täitnud heade andidega, *
  ent rikkad saatnud minema tühjalt.
Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, *
  pidades meeles oma halastust,
nõnda nagu Ta on rääkinud meie vanematele, *
  Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Jumala Sõna väljub Jeruusalemmast, uus Seadus Tema pühalt mäelt.

Palved ja eestpalved
Jumal on saatnud oma Poja maailmale rahu tooma. Palvetagem Tema poole:
Sinu riik tulgu.
Jumal, meie Isa, vaata armulikult oma Kiriku peale;
  tule katsuma viinapuud, mille Su parem käsi on istutanud.
Sinu riik tulgu.
Mõtle kõigile Aabrahami lastele
  ja täida tõotused, mis oled isadele andnud.
Sinu riik tulgu.
Vaata armulikult maailma rahvaste peale
  ja luba neil Sind Su halastuse pärast ülistada.
Sinu riik tulgu.
Tule oma karja juurde
  ja kogu kokku kõik, kes Sinule kuuluvad.
Sinu riik tulgu.
Pea meeles neid, kes on siit maailmast rahus lahkunud,
  ja võta nad vastu oma kirkusesse.
Sinu riik tulgu.

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Issand, meie Jumal, anna, et me hinged oleksid valmis vastu võtma Kristust, kui Ta tuleb auhiilguses, saama osa Tema pidulauast taevas ja sööma igavese elu leiba, mille Tema annab. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Issand õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu meid igavesse ellu.
  Aamen.