hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna päevalõpp

28. NOVEMBER
1. advendiesmaspäev
Päevalõpupalvus

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Patutunnistus
Mina tunnistan Kõigeväelisele Jumalale
ning teile, vennad ja õed,
et olen mõtte, sõna, teo ja tegematajätmisega
palju pattu teinud:
minu süü, minu süü, minu ülisuur süü.
Seepärast palun Pühimat Neitsit Maarjat,
kõiki ingleid ja pühakuid
ning teid, vennad ja õed,
palvetage minu eest.
Kõigeväeline Jumal halastagu meie peale,
andku meile andeks meie patud
ja juhatagu meid igavesse ellu.
Aamen.

Hümn
Oh Kristus, valgus oled sa,
Sull’ pimedus on teadmata.
Sa meie südant valgusta
Ja tõe teele juhata.
Sind, Jumal, meie palume;
Meid hoia öösel heldesti,
Ja kaitse kõige häda sees,
Oh Isa, helde abimees!
Kõik rasked uned kaota,
Et jääme ilma kahjuta,
Ja keela liha himustust
Ja kurja vaimu kiusatust.
Kui silmad jäävad magama,
Siis jäägu süda valvama;
Meid kaitse oma käega
Ja patu köiest päästa ka.
Au olgu taeva Isale,
Au tema ainu Pojale.
Au Pühal’ Vaimul’ olgu ka
Nüüd järjesti ja lõpmata.
Aamen.

Psalm 86
Palve katsumuses

Kiidetud olgu Jumal, kes julgustab meid igas meie ahistuses. (vrd 2Kr 1:3-4)

Ant. Sina, Issand, oled armuline Jumal, pikameelne ja rikas heldusest.
Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, *
  sest ma olen vilets ja vaene!
Hoia mu hinge, sest ma olen vaga! *
  Päästa Sina, mu Jumal, oma sulane, kes loodab Sinu peale!
Ole mulle armuline, Issand, *
  sest ma hüüan Su poole kogu päeva!
Rõõmusta oma sulase hinge, *
  sest Sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge!
Sest Sina, Issand, *
  oled hea ja andeksandja,
ja rikas heldusest kõigile, *
  kes Sind appi hüüavad.
Võta kuulda, Issand, mu palvet, *
  ja pane tähele mu anumise häält!
Oma ahastuse päeval hüüan ma Sind appi, *
  sest Sa vastad mulle.
Issand, Sinu sarnast ei ole jumalate seas, *
  ega ole niisuguseid tegusid kui Sinul.
Kõik rahvad, keda Sa oled teinud, tulevad kummardama Su ette, Issand, *
  ja annavad au Sinu nimele.
Sest Sina oled suur ja teed imesid, *
  Sina oled Jumal, Sina üksi.
Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia Su tões! *
  Kinnita mu süda kartma Sinu nime!
Ma ülistan Sind kõigest südamest, Issand, mu Jumal, *
  ja austan Su nime igavesti.
Sest Su heldus on suur minu vastu, *
  ja Sa oled mu hinge üles tõmmanud surmavalla sügavusest.
Jumal! Ülbed on tõusnud mu vastu, †
  ja vägivaldsete jõuk püüab mu hinge; *
  kuid Sind nad ei pane tähele.
Ent Sina, Issand, oled halastaja ja armuline Jumal, *
  pikameelne ning rikas heldusest ja ustavusest.
Kaldu mu poole ja ole mulle armuline; *
  anna oma sulasele oma ramm.
Aita oma teenija poega! *
  Tee mulle tunnustäht mu heaks,
et mu vihkajad näeksid ja häbeneksid, *
  et Sina, Issand, oled aidanud ja mind trööstinud!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Sina, Issand, oled armuline Jumal, pikameelne ja rikas heldusest.

Pühakirja lugemine1Ts 5:9-10
Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos Temaga elaksime.

Responsorium
Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
Sina oled mind lunastanud, Issand, Sa tõe Jumal.
– Ma usaldan oma vaimu.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.

Kiituslaul
Siimeoni kiituslaul Lk 2:29-32
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.
Issand, + nüüd Sa lased oma sulasel lahkuda rahus *
  oma ütlust mööda,
sest mu silmad on näinud Sinu päästet, *
  mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
valgust, mis on ilmutuseks paganaile *
  ja kirkust Sinu rahvale, Iisraelile.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.

Palvetagem
  Issand, kingi meile ihu kosutuseks rahu ja luba sellel, mida oleme täna oma tööga külvanud, kanda vilja igaveseks lõikuseks. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.
  Aamen.

Kõigeväeline Issand kinkigu meile rahulik öö ja õnnis lõpp.
  Aamen.

Antifon Maarja kiituseks

Alma Redemptoris Mater

Lunastajat toitnud Ema, kes Sa oled avatud taevavärav ja täht,
mis merel teed näitab: tule appi langenud rahvale, kes püüab tõusta.
Sina, kes Sa oled sünnitanud imelisel viisil oma Püha Looja.
Neitsi, esimene ja viimne, Gabrieli huulilt tervitust Sa kuulsid
– halasta meie, patuste peale.
Alma Redemptóris Mater,
quæ pérvia cæli porta manes,
et stella maris,
succúrre cadénti,
súrgere qui curat, pópulo;
tu quæ genuísti, natúra miránte,
tuum sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab ore
sumens illud Ave,
peccatórum miserére.