hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna päevalõpp

10. AUGUST
p. Laurentius, diakon ja märter, kirikupüha
HOMMIKUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Oh teie sõbrad Jumalal,
kes õndsad taevas üleval,
Ja trooni ees seal seisate,
meil armu, heldust paluge!
Sa Kuninganna kõige pealt,
Maarja, helde Ema, seal
Ja inglikoorid, võimu täis,
meid võtke kaitsta eluteel.
Te esiisad ühtlasi,
kelt õndsus tärkas rahvale;
Te valgustatud nägijad,
kes Kristust vaimus nägite.
Apostlid kõrgestaustatud,
kes ilmast üle säranud;
Te pühad, kes te Jumalal
truuks jäänd ka piinasurma all.
Oh neitsid, kes te puhtuse
siin hoidnud oma Jeesule;
Te pühad naised, voorust täis,
ja kõik, kes õige tee peal käis.
Me Jeesu vere nimel teid
nüüd palume: Oh kuulge meid
Ja pühale Kolmainule
te rahva häda teatage! Aamen.

Psalm 63
Issandat janunev hing

See, kes hülgab pimeduse teod, ootab Issandat.

Ant. Jumal, Sinu järele januneb mu hing, et näha Su väge, halleluuja.
Jumal, mu Jumal, *
  Sind ma ootan,
Sind ihkab mu hing, *
  Sind januneb mu ihu enam kui põlenud maa tilka vett!
Pühas paigas sain Sind näha, *
  tunda Su väge ja au –
enam kui elu on Sinu arm, *
  Sinu kiitust laulab mu suu!
Sestap tänan Sind eluaja, *
  Sinu Nime poole tõstan käed
mu hing on täis head ja paremat, *
  huuled hõiskavad Sulle rõõmu!
Magadeski seisad Sina mu meeles, *
  öö ajalgi mõtlen Sinule –
sest Sina oled mulle abiks, *
  Sinu tiibade varjus võin hõisata!
Sinu kannul käib mu süda, *
  Sinu kindel käsi toetab mind.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Jumal, Sinu järele januneb mu hing, et näha Su väge, halleluuja.

KiituslaulTn 3, 57-88. 56

Kolme mehe kiituslaul tulises ahjus

Kiitke meie Jumalat kõik Tema sulased. (Ilm 19:5)

Ant. Need kolm ahjus laulsid ja austasid ja kiitsid Jumalat nagu ühest suust, öeldes: Ole kiidetud, Jumal, halleluuja.
Kiitke, kõik Issanda teod, Issandat, *
  laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, taevad, Issandat, *
  kiitke, Issanda inglid, Issandat;
Kiitke, kõik taevased veed, Issandat, *
  kiitke, kõik väehulgad, Issandat;
kiitke, päike ja kuu, Issandat, *
  kiitke, taevatähed, Issandat;
kiitke, kogu vihm ja kaste, Issandat, *
  kiitke, kõik tuuled, Issandat;
kiitke, tuli ja lõõsk, Issandat, *
  kiitke, pakane ja palavus, Issandat;
kiitke, kastetilgad ja lumehelbed, Issandat, *
  kiitke, öö ja päev, Issandat;
kiitke, valgus ja pimedus, Issandat, *
  kiitke, jää ja külm, Issandat;
kiitke, härmatis ja lumi, Issandat, *
  kiitke, piksed ja pilved, Issandat;
kiida, maa, Issandat, *
  laula talle ja ülenda teda igavesti!
Kiitke, mäed ja kõrgendikud, Issandat, *
  kiitke, kõik maa taimed, Issandat;
kiitke, mered ja jõed, Issandat, *
  kiitke, allikad, Issandat;
kiitke, mereloomad ja kõik vees liikujad, Issandat, *
  kiitke, kõik taevalinnud, Issandat;
kiitke, metsa- ja koduloomad, Issandat, *
  kiitke, inimlapsed, Issandat;
Kiida, Iisrael, Issandat, *
  laula talle ja ülenda teda igavesti!
Kiitke, Issanda preestrid, Issandat, *
  kiitke, Issanda sulased, Issandat;
kiitke, vagade vaimud ja hinged, Issandat, *
  kiitke, pühad ja südamest alandlikud, Issandat;
Kiitke, Hananija, Asarija, Miisael, Issandat, *
  laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitkem Isa ja Poega ja Püha Vaimu, *
  laulgem talle ja ülendagem teda igavesti!
Ole kiidetud taevavõlvil, *
  kuulugu sulle laul ja austus igavesti!
Ant. Need kolm ahjus laulsid ja austasid ja kiitsid Jumalat nagu ühest suust, öeldes: Ole kiidetud, Jumal, halleluuja.

Psalm 149
Pühade rõõmulaul

Kiriku lapsed, uue rahva lapsed, rõõmustage Kristuses, oma kuningas. (Hesykhios)

Ant. Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast, halleluuja.
Laulge Issandale uus laul, *
  kiituselaul Tema vagade kogus!
Rõõmustagu Iisrael oma Tegijast! *
  Siioni lapsed ilutsegu oma Kuningast!
Kiitku nad Tema Nime tantsuga,*
  trummide ja kanneldega mängigu Talle!
Jah, Issandal on hea meel oma rahvast, *
  pärgab alandlikud võiduga.
Ilutsegu vagad ja kuulutagu au, *
  uneasemelgi hõisaku!
Jumala ülistus olgu neil suus, *
  käes kahe teraga mõõk,
et karistada rahvaid, *
  nuhelda hõime,
panna ahelasse nende kuningad, *
  jalarauda suurtsugu mehed,
teha õigust, mis Kohus kirjutanud. *
  See on Tema vagade au!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast, halleluuja.

Pühakirja lugemine2Kr 1,3-5
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu.

Responsorium
Pühad märtrid * elavad igavesti.
– Pühad märtrid * elavad igavesti.
Nende tasu on Jumala juures.
– Nad elavad igavesti.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Pühad märtrid * elavad igavesti.

KiituslaulBenedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1:68-79

Ant. Igas ohverduses kiitkem kõikide asjade Loojat tema Poja, Jeesuse Kristuse, ja Püha Vaimu läbi.
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, *
  et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse
ja on meile äratanud päästesarve *
  oma sulase Taaveti soost,
nagu Ta on rääkinud ajastute algusest *
  oma pühade prohvetite suu läbi –
päästmist meie vaenlastest *
  ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
et halastust anda meie vanematele *
  ja pidada meeles oma püha lepingut,
vannet, mille Ta on vandunud *
  meie isale Aabrahamile.
Nõnda Ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, *
  kartmatult teenida Teda
vagaduses ja õigluses Tema ees *
  kõik meie elupäevad.
Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, *
  sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,
et anda Tema rahvale pääste tunnetus *
  nende pattude andeksandmises
meie Jumala südamliku halastuse läbi, *
  millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.
See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, *
  see suunab meie jalgu rahuteele.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Igas ohverduses kiitkem kõikide asjade Loojat tema Poja, Jeesuse Kristuse, ja Püha Vaimu läbi.

Palved ja eestpalved
Meie Päästja ustavus peegeldub tema tunnistajate truuduses, kes valasid oma vere Jumala Sõna eest. Ülistagem Kristust nende mälestuseks:
Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid läksid vabatahtlikult surma, andes tunnistust oma usust,
  Issand, kingi meile tõeline vabadus Pühas Vaimus.
Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid tunnistasid oma usku kuni oma vere valamise hinnani,
  Issand, anna meile usku, mis on püsiv ja puhas.
Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid kandsid oma risti, käies Sinu kannul,
  Issand, aita meil julgesti taluda elu raskusi.
Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid pesid oma riided Talle veres,
  Issand, aita meil hoiduda eemale liha nõrkustest ja maailma võrgutustest.
Lunasta meid, Issand, oma verega.

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Kõigeväeline Jumal, Sinu tarkus on meid loonud ja Sinu hoolitsus suunab meid. Lase oma pühal valgusel meie südameisse paista, et me kõiges, mis täna mõtleme ja teeme, Sind ustavalt teeniksime. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti.

Issand õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu meid igavesse ellu.
  Aamen.