hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

2. JUUNI
Aastaringi 8. reede
HOMMIKUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Kui valgus sündis särama
ja Isa kirkust näitama
Ta valgusest lõi valguse
ja nõnda päev sai alguse.
Siis päike tõusis taevasse
ja paistis inimkonnale
et oskaks tema säraga
me Isa kirkust võrrelda.
Nüüd Püha Vaim, meid juhata
meil tõde valest eralda,
et Isa armu abiga
jääks meie tõotus püsima.
Meil lase teha palju head
ja hoida kindlalt püsti pead
et oma saatust taludes,
me võidaksime raskused.
Me keelt ja kirge talitse,
me meelt ja mõistust valitse,
et vaim võiks usust toituda
ja kõigest kurjast hoiduda.
Meid hoia, kaitse, kinnita,
Sa oma ihu, verega,
et Sinu Vaimust kantuna
me hing võiks õnnest joobuda.
Kuid seegi päev kord möödub, kaob
saab rõõmust kurbus, õnnest kaos.
Kui arm ja lootus hirmuks vaob
usk hoiab meeleheidet vaos.
Sest ükskord ikka koidab päev,
mis iialgi ei looja näe.
Kes Poega suutis uskuda
saab Isa juurde elama. Aamen.

Psalm 51
Jumal, halasta

Saage uueks oma mõttelaadilt ja riietuge uue inimesega. (vrd Ef 4:23-24)

Ant. Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim.
Jumal, ole mulle armuline oma helduses, *
  rohkes halastuses kustuta mu eksimused!
Pese maha mu süü, *
  tee mind puhtaks patust!
Mina tunnen oma üleastumisi, *
  mu patt on ikka mu silme ees;
Sinu vastu üksnes olen ma patustanud, *
  teinud seda, mis paha Sinu silmis,
sestap saad olla õige, kui Sa otsuse teed, *
  puhas, kui kohut mõistad.
Näe, süüs tulin ma ilmale, *
  patusena sai mu ema käima peale,
ent Sina soovid südame siirust, *
  õpetad mulle peidetud tarkust.
Puhasta mind patust iisopiga, *
  siis saan puhtaks,
pese mind, *
  siis saan lumest valgemaks.
Lase kuulda mind lusti ja rõõmu, *
  Sinu muserdatud luud-liikmed las tantsida!
Peida oma pale mu pattude eest, *
  pühi ära mu süü!
Puhas süda too mulle, Jumal, *
  uus, kindel vaim minusse!
Ära heida mind ära oma palge eest, *
  ära võta minult oma püha vaimu.
Anna mulle tagasi rõõm Sinu abist, *
  toetagu mind Sinu üllas vaim!
Jumalavallatule õpetan Sinu teid, *
  et patune pööraks Su poole.
Päästa mind veresüüst, †
  Jumal, mu avituse Jumal – *
  ja mu keel hõiskab Sinu õigust;
Issand, ava mu huuled – *
  ja mu suu kuulutab Sinu kiitust.
Tapaohvreid Sa ei taha, *
  neid võiksin anda;
põletusohvrist ei ole Sul rõõmu. *
  Jumalale on ohvriks murtud vaim
murtud ja rusutud südant *
  Jumal ei põlga.
Tee lahkesti head Siionile, *
  lao üles Jeruusalema müürid!
Siis on Sul rõõmu õigetest – sööma- ja põletusohvritest – *
  siis tuuakse härjavärsse Su altarile.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim.

Kiituslaulvrd Tb 13:8-16

Tänu rahva vabanemise eest

Ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast. (Ilm 21:10).

Ant. Rõõmusta, Jeruusalemm, rahvad kogunevad sinusse ja ülistavad Issandat.
Jerusalemmas tänagu teda kõik †
  ja ütelgu Jeruusalemm, pühamu linn, *
  tema küll karistab sind sinu laste tegude pärast,
aga ta halastab jälle *
  õigete inimeste laste peale.
Täna Issandat kaunilt *
  ja kiida igavest Kuningat,
et taas ehitakse rõõmuga tema eluase sinu sees †
  et ta sinus rõõmustaks vange *
  ja armastaks õnnetuid igavesti põlvest põlve!
Paljud rahvad tulevad kaugelt Issanda Jumala nime juurde, *
  annid käes, annid taeva Kuningale.
Põlv põlve järel toob sulle rõõmustust. *
  Õnnistatud kõik, kes sind armastavad igavesti.
Hõiska ja rõõmusta õigete inimeste laste pärast, *
  sest nemad kogutakse, ja nad ülistavad õigete Issandat!
Õndsad on, kes sind armastavad, *
  nad saavad rõõmsaks sinu rahu pärast.
Õndsad on, kes olid kurvad kõigi sinu karistuse pärast, *
  sest nad tunnevad sinust rõõmu, kui näevad kogu sinu auhiilgust,
ja nad on igavesti rõõmsad. *
  Kiida, mu hing, Jumalat, suurt Kuningat.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Rõõmusta, Jeruusalemm, rahvad kogunevad sinusse ja ülistavad Issandat.

Psalm 147B
Issand ehitab üles Jeruusalemma

Tule, ma näitan sulle mõrsjat, Talle naist. (Ilm 21:9)

Ant. Siion, kiida oma Jumalat, Ta läkitab oma ütlused maa peale.
Ülista, Jeruusalem, Issandat, *
  kiida oma Jumalat, Siion!
Tema teeb kindlaks su väravate riivid, *
  õnnistab lapsi su sees,
annab rahu su müüride vahele, *
  toidab sind kallima nisuga.
Oma sõna saadab Ta maa peale *
  kiiresti jõuab see pärale:
kallab lund nagu villa, *
  külvab halla kui tuhka,
viskab rahet kui teri – *
  kes võib seista Tema külma ees?
Uue sõna saadab Ta ja sulatab kõik: *
  laseb tuulel puhuda – ja veed vulisevad.
Tema saadab oma sõna Jaakobile, *
  Iisraelile oma käsud ja seadused;
nii pole Ta teinud ühelegi teisele rahvale – *
  ei ole nad tundnud Tema seadusi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Siion, kiida oma Jumalat, Ta läkitab oma ütlused maa peale.

Pühakirja lugemineGl 2:19b-20
Ma olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.

Responsorium
Ma hüüan Jumala, Kõigekõrgema poole, * Jumala poole, kes juhib mu asja.
– Ma hüüan Jumala, Kõigekõrgema poole, * Jumala poole, kes juhib mu asja.
Ta läkitab abi taevast ja päästab mu.
– Jumala poole, kes juhib mu asja.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Ma hüüan Jumala, Kõigekõrgema poole, * Jumala poole, kes juhib mu asja.

KiituslaulBenedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1:68-79

Ant. Meie Jumala südamliku halastuse läbi tuleb meile päikesetõus kõrgustest.
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, *
  et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse
ja on meile äratanud päästesarve *
  oma sulase Taaveti soost,
nagu Ta on rääkinud ajastute algusest *
  oma pühade prohvetite suu läbi –
päästmist meie vaenlastest *
  ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
et halastust anda meie vanematele *
  ja pidada meeles oma püha lepingut,
vannet, mille Ta on vandunud *
  meie isale Aabrahamile.
Nõnda Ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, *
  kartmatult teenida Teda
vagaduses ja õigluses Tema ees *
  kõik meie elupäevad.
Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, *
  sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,
et anda Tema rahvale pääste tunnetus *
  nende pattude andeksandmises
meie Jumala südamliku halastuse läbi, *
  millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.
See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, *
  see suunab meie jalgu rahuteele.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Meie Jumala südamliku halastuse läbi tuleb meile päikesetõus kõrgustest.

Palved ja eestpalved
Õnnistatud olgu Jeesus Kristus, meie rõõm ja lootus. Palvetagem Tema poole:
Kristus, kuule meid.
Issand, Sa oled meid oma Kirikusse kutsunud;
  luba meil Sind kiita koos kõikidega, kes usuvad.
Kristus, kuule meid.
Me loodame Sinule,
  ära lase meil häbisse jääda.
Kristus, kuule meid.
Juhi täna meie samme;
  aita, et kõik, mis teeme, oleks õige ja hea.
Kristus, kuule meid.
Jää meie juurde, Issand,
  sest ilma Sinuta ei suuda me midagi.
Kristus, kuule meid.

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Issand ja Jumal, kingi meile oma armu rikkus ja juhi meie samme oma käskude teel, et me juba selles elus troosti ja rahu leiaksime ning kord igavese rõõmu päriksime. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Issand õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu meid igavesse ellu.
  Aamen.