hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

20. JUUNI
Aastaringi 11. neljapäev
HOMMIKUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Kui verev päike tõusuteel
toob patu päeva valgusse,
siis valgus annab aimuse,
on headus suurem kurjusest.
Ei pimedus, mis pilkane,
ei ükski vaim, kes vigane,
ei suuda valgust kaotada
ja tema eest end varjata.
See valgus tõsiseks meid teeb,
kui ärkame ja märkame,
et kõik, mis korda saatnud me
on taevas pandud tallele.
Nüüd päevast päeva elades
on tarvis panna tähele,
et tunded, soovid, sõnad, teod
on vaja läbi mõelda eos.
Sest Jumal taevast kõike näeb
ja igavik on tema käes.
Ei sega teda öö ei päev
Ta kohtupäeval ilmub väes.
Au Jumalale, Isale
ja ainsale Ta Pojale,
neist lähtuvale Vaimule,
Kolmainule, kes õndsaks teeb. Aamen.

Psalm 87
Siion, rahvaste ema

Ülalasuv Jeruusalemm on vaba naine, kes on meie ema. (Gl 4:26)

Ant. Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn.
Issand armastab, mida ehitas *
  pühadele mägedele,
armastab Siioni väravaid *
  kõigist Jaakobi linnadest enam –
aulisi asju räägitakse sinust, *
  Jumala linn.
“Rahabit ja Paabelit *
  loen ma enda tundjateks –
vaata Vilistimaad, Tüürost, Etioopiat – *
  kõik on sündinud seal.”
Siionist öeldakse: † “Iga mees on sündinud seal – *
  ja Tema, Kõigekõrgem, hoiab neid”.
Issand loeb üle, † kirjutab rahvaste raamatusse: *
  “Tema on sündinud seal.”
Tantsides nad laulavad: *
  “Kõik mu allikad on sinus, Siion!”
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn.

KiituslaulJs 40, 10-17

Hea karjane: Jumal on kõigist kõrgem ja targem

Ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi. (Ilm 22:12)

Ant. Issand tuleb jõuliselt ja Temaga ühes on Ta palk.
Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt *
  ja tema käsivars valitseb.
Vaata, temaga koos on te palk *
  ja tema ees on teie töötasu.
Otsekui karjane hoiab ta oma karja, †
  kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, *
  talutab imetajaid lambaid.
Kes on mõõtnud pihuga vee? *
  Või määranud vaksaga taeva?
Või kogunud vakaga maa põrmu? *
  Või vaaginud margapuuga mäed ja kaalukaussidega künkad?
Kes on juhatanud Issanda Vaimu *
  või teda õpetanud tema nõuandjana?
Kellega on ta nõu pidanud, et see annaks temale arusaamise *
  ja õpetaks õiguse rada,
õpetaks temale tarkust *
  ja teeks teatavaks mõistuse tee?
Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris *
  ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel.
Vaata, ta tõstab saared üles kui tolmukübemed. †
  ja Liibanonist ei jätku tulepuudeks *
  ega selle loomadest põletusohvriks.
Kõik rahvad on tema ees nagu eimiski, *
  ta peab neid vähemaks kui olematus ja tühjus.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Issand tuleb jõuliselt ja Temaga ühes on Ta palk.

Psalm 99
Issand, meie Jumal, on püha

Sina olid kõrgem keerubitest; sa muutsid maailma õnnetus olukorra, saades meie sarnaseks. (p. Athanasios)

Ant. Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage Tema püha mäe ette.
Issand on kuningas – vabisege, rahvad! *
  Troonib keerubitel – värise, Maa!
Suur on Jumal Siionis, *
  kõrge üle kõigi rahvaste:
andku nad au Tema Nimele – *
  suurele ja kardetavale, Pühale Nimele!
Õiglusearmastus on kuninga vägi – †
  Sina oled seadnud õiglase korra, *
  teed, mis kohus ja õigus Jaakobis!
Ülistage Issandat, meie Jumalat, †
  kummardage Tema jalgade ette: *
  Tema on püha!
Mooses ja Aaron – Tema preestrid, *
  samuti Saamuel – hüüdsid appi Ta Nime,
hüüdsid Issanda poole *
  ja Tema vastas –
pilvesambast rääkis ta nendega *
  ning nemad pidasid Tema antud tunnistusi ja seadmisi.
Sina, Issand, meie Jumal, *
  vastasid neile –
olid andeksandja Jumal, *
  ehkki tegid neile nende tegusid mööda.
Ülistage Issandat, meie Jumalat, †
  kummardage Tema püha Mäe ette – *
  Issand, meie Jumal on Püha!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage Tema püha mäe ette.

Pühakirja lugemine1Pt 4:10-11c
Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu.

Responsorium
Ma hüüan kõigest südamest, * kosta mulle, Issand.
– Ma hüüan kõigest südamest, * kosta mulle, Issand.
Ma tahan pidada su määrusi.
– Kosta mulle, Issand.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Ma hüüan kõigest südamest, * kosta mulle, Issand.

KiituslaulBenedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1:68-79

Ant. Teenige Issandat pühaduses, sest Ta on meid päästnud meie vaenlaste käest.
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, *
  et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse
ja on meile äratanud päästesarve *
  oma sulase Taaveti soost,
nagu Ta on rääkinud ajastute algusest *
  oma pühade prohvetite suu läbi –
päästmist meie vaenlastest *
  ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
et halastust anda meie vanematele *
  ja pidada meeles oma püha lepingut,
vannet, mille Ta on vandunud *
  meie isale Aabrahamile.
Nõnda Ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, *
  kartmatult teenida Teda
vagaduses ja õigluses Tema ees *
  kõik meie elupäevad.
Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, *
  sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,
et anda Tema rahvale pääste tunnetus *
  nende pattude andeksandmises
meie Jumala südamliku halastuse läbi, *
  millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.
See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, *
  see suunab meie jalgu rahuteele.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Teenige Issandat pühaduses, sest Ta on meid päästnud meie vaenlaste käest.

Palved ja eestpalved
Õnnistatud olgu Jumal, kõigeväeline Isa, kes alati meie eest hoolitseb. Palvetagem Tema poole:
Sulle olgu au igavesti.
Jumal, Sa oled inimese imeliselt loonud ja veel imelisemalt uuendanud;
  tee, et me Sind alati tänaksime.
Sulle olgu au igavesti.
Sa oled meid toonud selle uue päeva algusse;
  aita, et me kõigi oma tegemiste keskel Sind iial ei unustaks.
Sulle olgu au igavesti.
Puhasta meie süda igast kurjast kalduvusest;
  anna meile valmisolek täna kõiges Sinu tahtmist teha.
Sulle olgu au igavesti.
Ava meie silmad kaasinimeste hädadele
  ja lase neil meie abi kogeda.
Sulle olgu au igavesti.

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Kõigeväeline Jumal, valgusta rahvaid, kes surmavarjus istuvad, tolle kirkuse valgusega, millega meid on katsuma tulnud päevatõus kõrgest, Jeesus Kristus, meie Issand, kes Püha Vaimu ühtsuses koos Sinuga elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen.

Issand õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu meid igavesse ellu.
  Aamen.