hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna päevalõpp

28. NOVEMBER
1. advendiesmaspäev
HOMMIKUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Oh Jeesus Kristus, tule Sa
ja Vaimu meile läkita,
kes armuga meid avitab
ja taevateele juhatab!
Tee lahti suu Sind tänama,
Sind kiitma südant valmista!
Meil õiget usku anna ka,
Su nime tundma õpeta!
Siis inglitega laulame,
Sind, püha Issand, kiidame,
ja palgest palgesse seal ka
Sind näeme õndsa rõõmuga.
Au taevasele Isale,
au ainusündind Pojale!
Au Pühal Vaimul igavest’
ja tänu andkem südamest! Aamen.

Psalm 5
Palve Jumala kaitse saamiseks

Igavesti rõõmustavad need, kes on võtnud Sõna oma südamesse elama.

Ant. Sinu poole ma palvetan, Issand, Sa kuuled vara mu häält.
Issand, kuula mu kaebust, *
  pane tähele mu ohkamist!
Kuule mu kisendamist, *
  mu kuningas, mu Jumal, sest Sinu poole palvetan, Issand!
Varahommikul kuuled Sa mu häält, *
  olen juba hommikul valmis – ootan!
Ei ole Sina jumal, kes õelust soovib: *
  ei viibi Sinu juures see, kes on kuri,
ei ole hooplejal püsi Sinu silma all – *
  Sina vihkad kõiki nurjatuid,
saadad hukka valetajad; *
  julmad ja petised on Issandale jälgid.
Aga Sinu suure helduse pärast *
  tohin mina astuda Su kotta,
jumalakartuses kummardada *
  Sinu püha templi poole.
Issand, juhata mind oma õiguses! *
  Nende kiuste, kes mind varitsevad, tee mulle oma tasane tee!
Pole ju ausust nende suus, *
  nende südames on hukatus,
nende kurk on avali haud, *
  nende keel libe.
Mõista nad süüdi, Issand, *
  langegu nad omaenda salanõu ohvriks;
rohkete pattude pärast tõuka nad endast, *
  sest nad on Sinule vastu hakanud!
Ent rõõmsad olgu, *
  kes Sinu juures varju otsivad,
hõisaku üha – *
  Sina ju kaitsed neid;
Sinu juures ilutsevad, *
  kes Sinu Nime armastavad,
sest Sina, Issand, õnnistad õiget, *
  oma armu paned Sa kilbiks tema ümber.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Sinu poole ma palvetan, Issand, Sa kuuled vara mu häält.

Kiituslaul1Aj 29, 10-13

Jumalale üksi olgu au ja kirkus

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa. (Ef 1:3)

Ant. Jumal, me ülistame Sinu aulist nime.
Ole kiidetud, Issand, meie isa Iisraeli Jumal, *
  ikka ja igavesti!
Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, †
  ilu ja hiilgus ja au, *
  kõik, mis on taevas ja maa peal.
Sinul, Issand, on kuningriik *
  ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks.
Rikkus ja au tulevad sinult, *
  sina valitsed kõike,
sinu käes on jõud ja vägi, *
  sinu käes on voli kõike teha suureks ja tugevaks!
Ja nüüd, meie Jumal, me täname sind, *
  ja me ülistame sinu aulist nime!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Jumal, me ülistame Sinu aulist nime.

Psalm 29
Jumala Sõna au

Hääl taevast ütles: “See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!” (Mt 3:17)

Ant. Pühas ehtes kummardage Issandat.
Issandale andke, jumalalapsed, *
  Issandale au ja võim,
Issandale Tema Nime au – *
  pühas ehtes kummardage Teda!
Issanda hääl on Vete peal – †
  auhiilguse Jumal müristab, *
  Issand on suurte Vete peal!
Issanda hääl kostab võimsasti, *
  Issanda hääl kostab toredasti,
Issanda hääl murrab seedrid, *
  Liibanoni seedrid maha;
kepsutab Liibanoni kui härjavärssi, *
  Sirjonit kui noort metshärga.
Müristuse hääl purskab tuleleeke. †
  Müristuse hääl paneb vabisema kõrbe, *
  paneb värisema Kaadese kõrbe!
Müristuse hääl paneb hirved poegima, †
  laasib metsad lagedaks, *
  ent Tema templis ütlevad kõik: “Auhiilgus!”
Issand istub aujärjel Uputuse ajast, *
  Issand jääb kuningaks igavesti,
annab rammu oma rahvale, *
  õnnistab rahupõlvega.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Pühas ehtes kummardage Issandat.

Pühakirja lugemineJs 2:3a-3b
Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!

Responsorium
  Sinu kohal, Jeruusalemm, koidab Issand, * Ta paistab su kohal kui päike.
– Sinu kohal, Jeruusalemm, koidab Issand, * Ta paistab su kohal kui päike.
Sinu kohal nähakse Tema auhiilgust.
– Ta paistab su kohal kui päike.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Sinu kohal, Jeruusalemm, koidab Issand, * Ta paistab su kohal kui päike.

KiituslaulBenedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1:68-79

Ant. Tõsta oma silmad, Jeruusalemm, ja vaata oma Kuninga võimsust. Vaata, su päästja tuleb, et vallandada su köidikud.
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, *
  et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse
ja on meile äratanud päästesarve *
  oma sulase Taaveti soost,
nagu Ta on rääkinud ajastute algusest *
  oma pühade prohvetite suu läbi –
päästmist meie vaenlastest *
  ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
et halastust anda meie vanematele *
  ja pidada meeles oma püha lepingut,
vannet, mille Ta on vandunud *
  meie isale Aabrahamile.
Nõnda Ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, *
  kartmatult teenida Teda
vagaduses ja õigluses Tema ees *
  kõik meie elupäevad.
Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, *
  sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,
et anda Tema rahvale pääste tunnetus *
  nende pattude andeksandmises
meie Jumala südamliku halastuse läbi, *
  millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.
See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, *
  see suunab meie jalgu rahuteele.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Tõsta oma silmad, Jeruusalemm, ja vaata oma Kuninga võimsust. Vaata, su päästja tuleb, et vallandada su köidikud.

Palved ja eestpalved
Kiidetud olgu Kristus, elava Jumala Poeg. Palvetagem Tema poole:
Tule, Issand Jeesus!
Sa tulid, et valgustada meie pimedust;
  ärata meis usku.
Tule, Issand Jeesus!
Näita meile täna õiget teed,
  et käiksime Sinu valguses.
Tule, Issand Jeesus!
Õpeta meid ka täna, kuidas olla head,
  et Sinu armastus võiks inimeste keskel nähtavaks saada.
Tule, Issand Jeesus!
Tule ja uuenda maailma,
  lase õigusel ja rahul temas elada.
Tule, Issand Jeesus!

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Issand, meie Jumal, aita meil valmistuda Kristuse, Sinu Poja, tulekuks. Anna, et Ta leiaks meid ootamas innukalt ja rõõmsas palves. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Issand õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu meid igavesse ellu.
  Aamen.