hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

28. MÄRTS
5. paastuteisipäev
HOMMIKUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.

Hümn
Loo puhas süda minule,
patt saada minust kaugele
ja keela teda vägevast’
mu südamesse asumast!
Mu Jeesus, seda palun ma:
jää minu sisse elama;
mind kõigest kurjast vabaks tee,
Su Vaimu templiks pühitse!
Su Püha Vaimu valguses,
Su helkja palge hiilguses,
mind lase käia eluteed,
ja kaitsegu mind taevaväed!
Ja oma taevavaraga
Sa minu südant rikasta!
Nõu, tarkust, väge rohkesti
ka jaga mulle heldesti!
Su nimele siis ülistust
ma laulan südamest ja suust
ja kiitlen kõige enam sest,
et ma Su oma igavest. Aamen.

Psalm 24
Aukuninga tulek

Kristusele avati taeva väravad, sest ta võeti üles lihas. (p. Irenaeus)

Ant. Issanda mäele tohib minna see, kes süütu kätelt ja puhas südamelt.
Issanda päralt on maa ja tema rikkus *
  ning kõik, kes maa peal elavad –
 
on ju Tema ise Maa rajanud Mere peale, *
  selle Jõgedele kinnitanud.
Kes tohib minna Issanda mäele, *
  tohib seista Tema pühas paigas?
 
See, kelle käed on süüta ja süda puhas, *
  kelle hing ei himusta tühja ega vannu valet –
 
see saab õnnistuse Issandalt, *
  õiguse Jumala, Päästja käest.
 
See on sugupõlv, kes Teda taga nõuab, *
  kes otsib Sinu palet, Jaakobi Jumal!
Tõstke pead, väravad, †
  saage kõrgeks, muistsed uksed, *
  et Aukuningas saaks sisse tulla!
 
Kes on see Aukuningas? †
  Issand, kange ja vägev, *
  Issand, Vägev Sõdalane.
Tõstke pead, väravad, †
  saage kõrgeks, muistsed uksed, *
  et Aukuningas saaks sisse tulla!
 
Kes on Aukuningas? †
  Taevavägede Jumal – *
  Tema on Aukuningas!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Issanda mäele tohib minna see, kes süütu kätelt ja puhas südamelt.

KiituslaulTb 13, 2-9

Tänu rahva vabanemise eest

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks (1 Pt 1:3).

Ant. Olgu kiidetud igavene Kuningas.
Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti,*
  ja tema kuningriik,
sest tema karistab ja halastab, †
  viib alla surmavalda ja toob jälle üles,*
  ja ükski ei saa põgeneda tema käest!
Ülistage teda, Iisraeli lapsed, paganate ees,*
  sest tema on meid pillutanud nende keskele!
Kuulutage seal tema suurust,*
  ülendage teda kõigi elavate ees,
sest tema on meie Issand ja Jumal, *
  tema on meie isa ikka ja igavesti!
Tema karistab meid meie ülekohtu pärast,*
  aga halastab jälle,
ja kogub meid kõigi paganate hulgast,*
  kuhu iganes teid on nende keskele pillutatud.
Kui te pöördute tema poole †
  kõigest südamest ja kõigest hingest,*
  ja teete tema ees seda, mis õige on,
siis pöördub ka tema teie poole *
  ega peida oma palet teie eest.
Pange tähele, mida ta teiega teeb,*
  ja tänage teda täiel häälel,
kiitke õigluse Issandat *
  ja ülistage igavest Kuningat!
Mina tänan teda oma vangipõlvemaal, *
  kuulutan tema võimsust ja suursugusust patusele rahvale.
Pöörduge, patused, ja tehke õigust tema ees! *
  Kes teab, vahest ta võtab teid vastu ja osutab teile halastust!
Oma Jumalat ma ülistan, †
  minu hing ülistab taeva Kuningat *
  ja rõõmustab tema suursugususest!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Olgu kiidetud igavene Kuningas.

Psalm 33
Looja ja kaitsja kiitus

Kõik on tekkinud Tema läbi. (Jh 1:3)

Ant. Hõisake Issandas, te õiged.
Hõisake Issandale, õiged – *
  õigetele sobib kiitust laulda!
Tänage Issandat kandlega, *
  kümnel keelel mängige Talle!
Laulge Temale uus laul, *
  mängige keeltel ja hõisake!
Issanda sõna on tõde – *
  mis Tema teeb, on kindel;
Issand armastab õigust ja kohut – *
  maa on täis Tema armu.
Issanda sõna on teinud taevad, *
  Tema hingeõhk taevaväed,
merede veed kogub Tema oma paisu, *
  oma Sügaviku salvedesse.
Issandat kartku kogu Maa, *
  värisegu, kes Maa peal elab!
Sest Tema ütleb – ja nõnda sünnib, *
  Tema käsib – ja nõnda on.
Issand nurjab rahvaste nõu, *
  hõimude mõtted teeb tühjaks,
igavesti püsib Tema nõu, *
  Issanda mõtted põlvest põlve.
Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, *
  kelle Tema on valinud pärisrahvaks endale.
Issand vaatab taevast, *
  näeb kõiki inimlapsi,
oma aujärjelt vaatab *
  kogu ilmamaa elanikke –
südamete Looja *
  paneb tähele kõiki tegusid.
Ei võida kuningas väe hulga pärast, *
  ei pääse kangelane rammu läbi,
ei võida ka sõjaratsu – *
  temagi jõud ei päästa;
vaata, Issanda silm on nende peal, *
  kes Teda kardavad,
Tema ustavust usuvad – *
  et Tema kisub hinge välja surmast, hoiab elus nälja ajal.
Meie hing ootab Issandat – *
  Tema on me abi ja kilp;
Tema pärast on süda rõõmus, *
  pühale Nimele loodame.
Sinu heldus, Issand, olgu meie üle – *
  Sind me ootame!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Hõisake Issandas, te õiged.

Pühakirja lugemineSk 12:10-11a
Ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Sel päeval on Jeruusalemmas niisama suur kaebamine.

Responsorium
Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.
– Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.
Issand on mu varjupaik, Kõigekõrgema kaitse all ma elan.
– Tema päästab mind hukatusest.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.

KiituslaulBenedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1:68-79

Ant. Kui te Inimese Poja olete ülendanud, siis te mõistate, et mina olen see.
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, *
  et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse
ja on meile äratanud päästesarve *
  oma sulase Taaveti soost,
nagu Ta on rääkinud ajastute algusest *
  oma pühade prohvetite suu läbi –
päästmist meie vaenlastest *
  ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
et halastust anda meie vanematele *
  ja pidada meeles oma püha lepingut,
vannet, mille Ta on vandunud *
  meie isale Aabrahamile.
Nõnda Ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, *
  kartmatult teenida Teda
vagaduses ja õigluses Tema ees *
  kõik meie elupäevad.
Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, *
  sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,
et anda Tema rahvale pääste tunnetus *
  nende pattude andeksandmises
meie Jumala südamliku halastuse läbi, *
  millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.
See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, *
  see suunab meie jalgu rahuteele.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Kui te Inimese Poja olete ülendanud, siis te mõistate, et mina olen see.

Palved ja eestpalved
Kiidetud olgu Jeesus Kristus, sest tema on leib, kes on taevast alla tulnud. Teda palugem:
Kristus, tugevda meid.
Me oleme pattu teinud sinu vastu, Issand;
  oma headuse pärast lunasta meie patud.
Kristus, tugevda meid.
Anna, et me sinu sõna südamesse võtame
  ja kannatlikkuses vilja kanname.
Kristus, tugevda meid.
Sina kutsud meid sinu mälestust pühitsema
  ole meie roaks pühal ohvrisöömaajal.
Kristus, tugevda meid.
Sina oled meile andnud oma rahutõotuse;
  aita meid meie vaevas oma õigluse ja armastusega.
Kristus, tugevda meid.

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Hea Jumal, kingi meile püsivust ja visadust sinu käskude täitmisel, et paljud inimesed ka meie päevil leiaksid tee Sinu juurde ja Sinu Kirik Sind innuga teeniks. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Issand õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu meid igavesse ellu.
  Aamen.