Püha Missa kord eesti keeles

ALGUS

KOGUDUS TÕUSEB PÜSTI, koor võib laulda algussalmi, mille tekst võetakse missa propriumiosast. Preester astub altari ette ja ütleb:


Preester: Isa ja Poja ja + Püha Vaimu nimel.
Kogudus: Aamen.

Tervitus
Preester: Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega.
Kogudus: Ja Sinu vaimuga.

Või:
Preester: Issand olgu teiega.
(Piiskop: Rahu olgu teiega)
Kogudus: Ja sinu vaimuga.

Patutunnistus
Preester: Vennad ja õed, tunnistagem oma patud, et meid arvataks väärilisteks seda püha ohvrit tooma.

Pärast hetkelist vaikust tunnistavad kõik:
Kõik: Mina tunnistan kõigeväelisele Jumalale / ning teile, vennad ja õed, / et olen mõtte, sõna, teo ja tegematajätmisega / palju pattu teinud:
Järgnevate sõnade ajal lüüakse endale kolm korda vastu rinda:
minu süü, minu süü, minu ülisuur süü. Seepärast palun Pühimat Neitsit Maarjat, / kõiki ingleid ja pühakuid / ning teid, vennad ja õed, / palvetage minu eest.

Preester loeb:
Preester: Kõigeväeline Jumal halastagu meie peale, andku meile andeks meie patud ja juhatagu meid igavesse ellu.
Kogudus: Aamen.

Issand halasta
Preester: Issand halasta.
Kogudus: Issand halasta.
Preester: Kristus halasta.
Kogudus: Kristus halasta.
Preester: Issand halasta.
Kogudus: Issand halasta.

Au olgu Jumalale
Seatud päevadel lauldakse või loetakse järgmine hümn:
Kõik: Au olgu Jumalale kõrges / ja rahu maa peal / hea tahtega inimestele.
Me kiidame Sind, / me ülistame Sind, / me kummardame Sind, / me austame Sind, / me täname Sind / Sinu suure au pärast, / Issand Jumal, / taevane Kuningas, / kõigeväeline Jumal Isa. Issand, ainusündinud Poeg, / Jeesus Kristus; / Issand Jumal, / Jumala Tall, / Isa Poeg, / kes Sa maailma patud ära kannad, / halasta meie peale, / kes Sa maailma patud ära kannad, / võta kuulda meie palveid, / kes Sa istud Isa paremal käel, / halasta meie peale. Sest ainult Sina oled püha, / ainult Sina oled Issand, / ainult Sina oled kõrgeim, / Jeesus Kristus, / koos Püha Vaimuga, / Jumala Isa kirkuses. Aamen.

Päeva palve
Preester: Palvetagem.
Pärast lühikest pausi loeb preester palve, mille teksti ta võtab missa propriumiosast ja mille lõppedes kogudus vastab:
Kogudus: Aamen.

SÕNALITURGIA

Esimene piiblilugemine


KOGUDUS VÕTAB ISTET. Preester, diakon või keegi teine loeb esimese piiblilugemise ja ütleb lõpetades:
Lugeja: See on Jumala sõna.
Kogudus: Tänu olgu Jumalale.

Seejärel loetakse psalm.

Teine piiblilugemine


Pühapäevadel ja suurpühadel loetakse ka teine piiblilugemine, mis lõpeb samuti:
Lugeja: See on Jumala sõna.
Kogudus: Tänu olgu Jumalale.

KOGUDUS TÕUSEB PÜSTI. Seejärel lauldakse või loetakse salm enne Evangeeliumi.

Kui Evangeeliumi loeb preester, palvetab ta altari poole kummardudes vaikselt:
Preester: Kõigeväeline Jumal, pühitse mu südant ja mu huuli, et ma oleksin kõlvuline kuulutama Sinu rõõmusõnumit.

Kui Evangeeliumi loeb diakon, kummardub ta preestri ette ja palub tema õnnistust:
Diakon: Isa, õnnista mind.
Preester loeb õnnistussõnad:
Preester: Olgu Issand sinu südames ja su huultel, et sa oleksid kõlvuline väärikalt kuulutama Tema rõõmusõnumit Isa ja Poja + ja Püha Vaimu nimel.
Diakon: Aamen.

Evangeeliumilugemine


Preester või diakon pöördub koguduse poole:
Preester: Issand olgu teiega.
Kogudus: Ja sinu vaimuga.
Preester: Lugemine püha N. Evangeeliumist.
Preester või diakon teeb Pühakirjale, oma laubale, huultele ja rinnale ristimärgi. Kogudus kordab kolme viimast ristimärki.
Kogudus: Au Sulle, Issand.

Evangeeliumi lugemise järel ütleb preester või diakon:
Preester: See on Issanda sõna.
Kogudus: Kiitus Sulle, Kristus.
Preester või diakon annab Pühakirjale suud ja ütleb vaikselt:
Preester: Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

KOGUDUS VÕTAB ISTET.
Jutlus

Usutunnistus
Suurpühadel ja pühapäevadel lauldakse või loetakse usutunnistus, KOGUDUS TÕUSEB PÜSTI.
Kõik: Mina usun ainsasse Jumalasse, / kõigeväelisesse Isasse, / taeva ja maa, / kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse.
Ja ainsasse Issandasse, / Jeesusesse Kristusesse, / Jumala Ainusündinud Pojasse, / Kes enne aegade algust / Isast on sündinud.
/ Jumal Jumalast, / Valgus Valgusest, / tõeline Jumal tõelisest Jumalast, / Sündinud, mitte loodud, / olemuselt üks Oma Isaga, / Kelle läbi kõik on loodud.
/ Meie, inimeste pärast / ja meie õndsuseks / on Ta taevast tulnud,
Järgnevate sõnade ajal langetavad kõik pea.
Püha Vaimu läbi Neitsist Maarjast lihaks saanud, / ja on saanud inimeseks.
/ Kes meie eest on risti löödud / Pontsius Pilaatuse ajal, / kannatanud ja maetud, / kolmandal päeval surnuist üles tõusnud, / nagu ütlevad Pühad Kirjad, / taevasse läinud, / istub Isa paremal käel / ja tuleb taas Oma kirkuses / kohut mõistma elavate ja surnute üle, / ning Tema riigil ei ole lõppu.
/ Mina usun Pühasse Vaimusse, / Issandasse, Kes elu annab, / Kes Isast ja Pojast lähtub, / Keda koos Isa ja Pojaga / kummardatakse ja austatakse, / ning Kes on kõnelenud prohvetite läbi.
/ Mina usun ühtainsat, / Püha, katoliiklikku ja Apostellikku Kirikut, / tunnistan ühtainsat ristimist / pattude andeksandmiseks, / ootan surnute ülestõusmist / ja igavest elu tulevasel ajastul,
/ Aamen.

Või apostellik usutunnistus
Kõik: Mina usun Jumalasse, / kõigeväelisesse Isasse, / taeva ja maa Loojasse.
/ Ja Jeesusesse Kristusesse, / Tema ainsasse Pojasse, / meie Issandasse, / Kes on saadud Pühast Vaimust, / ilmale toodud Neitsist Maarjast, / kannatanud Pontsius Pilaatuse ajal, / risti löödud, surnud ja maetud, / alla läinud surmavalda, / kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, / läinud taevasse, / istub Oma kõigeväelise Isa paremal käel; / sealt Ta tuleb kohut mõistma / elavate ja surnute üle.
/ Mina usun Pühasse Vaimusse, / Püha katoliiklikku Kirikut, / pühade osadust, / pattude andeksandmist, / ihu ülestõusmist / ja igavest elu.
/ Aamen.

Eestpalved


Eestpalve iga osa lõpeb sõnadega:
Preester: Me palume Sind.
Kogudus: Issand, võta meid kuulda.

Viimane osa lõpeb sõnadega:
Preester: Kristuse, meie Issanda läbi.
Kogudus: Aamen.

ARMULAUALITURGIA

Leiva toomine

KOGUDUS VÕTAB ISTET. Preester läheb altari juurde, tõstab armulaualeiva pateenil altari kohale ja ütleb:
Preester: Ole kiidetud, Issand, kõige oleva Jumal, sest Sina oled meile andnud leiva, mille me Sulle ohvriks toome, inimeste töö ja maa vilja, et see saaks meile eluleivaks.
Ta asetab pateeni armulaualeivaga altarile.
Kogudus: Jumal olgu kiidetud igavesti.

Preester või diakon valab veini armulauakarikasse, lisab veidi vett ja ütleb seejuures vaikselt:
Preester: Selle vee ja veini müsteeriumi läbi lase meil osa saada Kristuse jumalikkusest, nii nagu Temal on osa meie inimloomusest.

Veini toomine

Preester tõstab karika altari kohale ja ütleb:
Preester: Ole kiidetud, Issand, kõige oleva Jumal, sest Sina oled meile andnud veini, mille me Sulle ohvriks toome, inimeste töö ja viinapuu vilja, et see saaks meile vaimujoogiks.
Kogudus: Jumal olgu kiidetud igavesti.

Preester kummardub ja palvetab vaikselt:
Preester: Issand, me tuleme Sinu juurde alandliku vaimu ja kahetseva südamega, et meie ohver oleks Sulle meelepärane.

Ta peseb käsi ja lausub vaikselt:
Preester: Issand, pese mind mu süüst ja tee mind puhtaks mu patust.

KOGUDUS TÕUSEB PÜSTI.
Preester: Palvetagem, vennad ja õed, et Jumal, kõigeväeline Isa, minu ja teie ohvri vastu võtaks.
Kogudus: Võtku Issand see ohver sinu käest vastu / Oma nime auks ja kiituseks, / õnnistuseks meile / ja kogu Oma Pühale Kirikule.

Palve ohvriandide kohal
Preester loeb palve, mille teksti ta võtab missa propriumiosast ja mille lõppedes kogudus vastab:
Kogudus: Aamen.

II MISSAKANOON

Preester: Issand olgu teiega.
Kogudus: Ja Sinu vaimuga.
Preester: Ülendagem oma südamed.
Kogudus: Me oleme nad ülendanud Issanda poole.
Preester: Tänagem Issandat, meie Jumalat.
Kogudus: See on väärikas ja õige.

Selle kaanoni puhul kasutatakse enamasti järgnevat tänuohvripalvet:
Preester: See on tõesti väärikas ja õige, et me alati ja kõikjal täname Sind, Issand, püha Isa, Sinu armastatud Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Tema on Sinu Sõna, Kelle läbi Sa oled kõik loonud, kelle Sa oled saatnud meile Lunastajaks ja õnnistegijaks, kes sai inimeseks Püha Vaimu läbi ja sündis ilmale Neitsist. Sinu tahtel on Ta Sulle kätte võidelnud püha rahva, kui Ta laskis End risti lüüa, et võita ära surm ja ilmutada ülestõusmise väge. Seepärast kuulutame koos inglite ja pühakutega Sinu kirkust, ning laulame Sulle kõik koos kiituse laulu:

Preester laulab või loeb koos kogudusega:
Kõik: Püha, püha, püha / on Issand, taevavägede Jumal. / Taevas ja maa on täis Sinu kirkust, / hoosianna kõrges. Kiidetud olgu, Kes tuleb Issanda nimel, / hoosianna kõrges.
Preester: Tõesti, Sa oled püha, Issand, kõige pühaduse läte.

KOGUDUS PÕLVITAB. Preester hoiab peopesi andide kohal ja palvetab:
Preester: Seepärast palume Sind: pühitse need annid Oma Vaimu hingusega,
Ta õnnistab ohvriande, öeldes:
et nad saaksid meile Jeesuse Kristuse, meie Issanda Ihuks ja + Vereks.

Sel õhtul, kui Ta Ennast Ise Oma tagakiusajate kätte andis,
Preester võtab leiva kätte, hoiab seda veidi tõstetult altari kohal ja jätkab:
võttis Ta leiva, tänas Sind, murdis leivast, ulatas Oma jüngritele ja ütles:
Ta kummardub altari kohale.
Preester: VÕTKE JA SÖÖGE SELLEST, TEIE KÕIK: SEE ON MINU IHU, MIS TEIE EEST ANTAKSE.

Ta tõstab Pühitsetud Leiva kogudusele näha, asetab selle tagasi altarile, põlvitab, tõuseb ja ütleb:
Samal kombel võttis Ta pärast õhtusöömaaega karika,
Preester võtab karika kätte, hoiab seda veidi tõstetult altari kohal ja jätkab:
tänas veelkord, ulatas Oma jüngritele ja ütles:
Ta kummardub altari kohale.
Preester: VÕTKE JA JOOGE SELLEST, TEIE KÕIK: SEE ON UUE JA IGAVESE LEPINGU KARIKAS, MINU VERI, MIS TEIE JA PALJUDE EEST VALATAKSE PATTUDE ANDEKSANDMISEKS. TEHKE SEDA MINU MÄLESTUSEKS.

Ta tõstab Karika kogudusele näha, asetab selle tagasi altarile, põlvitab, tõuseb ja ütleb:
Preester: See on usu müsteerium.
Kogudus: Issand, / me kuulutame Sinu surma / ja tunnistame Sinu ülestõusmist, / kuni Sa tuled Oma kirkuses.

KOGUDUS TÕUSEB PÜSTI.
Preester: Mäletades Sinu Poja surma ja Tema ülestõusmist, Issand, toome meie Sulle ohvrianniks Eluleiva ja lunastuse Karika ning täname Sind, et Sa oled arvanud meid väärilisteks Sinu palge ees seisma ja Sind teenima. Me palume Sind, et Püha Vaim liidaks meid kõiki, kes me Kristuse Ihu ja Verd vastu võtta tahame.
Vaata, Issand, Oma Kiriku peale kogu maailmas, et ta kasvaks armastuses ja oleks ühenduses meie Paavsti N., meie piiskopi N. ja kogu vaimulikkonnaga.

Surnute eest peetaval Missal võib lisada:
Preester: Mäleta oma sulast (ümmardajat) N., kelle Sa (täna) sellest maailmast ära oled kutsunud. Luba, et temal, kes ta ristimise läbi on osa saanud Sinu Poja surmast, oleks osa ka Tema ülestõusmisest.

Preester: Mäleta ka kõiki meie vendi ja õdesid, kes on uinunud ülestõusmise lootuses, ja kõiki neid, kes on sellest maailmast lahkunud. Luba neil näha saada Sinu palge hiilgust. Me palume Sind, ole meile kõigile armuline, et me koos Pühima Jumalaema Neitsi Maarja, pühade apostlite ja kõigi pühakutega, kes aegade algusest on Sinu meele järgi olnud, pälviksime õiguse osa saada igavesest elust, Sind kiites ja austades Sinu Poja Jeesuse Kristuse läbi.

Preester tõstab pateeni ja karika altari kohale ning ütleb:
Preester: Kristuse läbi, Kristusega ja Kristuses olgu Sulle, Jumal, kõigeväeline Isa, Püha Vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti.
Kogudus: Aamen.

PÜHA ARMULAUD

Preester: Õndsakstegevatest käsusõnadest manitsetud ja jumalikust juhatusest õpetust saanud, julgeme paluda:
Kõik: Meie Isa, / Kes Sa oled taevas, / pühitsetud olgu Sinu nimi; / Sinu riik tulgu; / Sinu tahtmine sündigu / nagu taevas, nõnda ka maa peal. / Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev; / ja anna meile andeks meie võlad, / nagu meiegi andeks anname oma võlglastele; /ja ära saada meid kiusatusse, / vaid päästa meid ära kurjast.

Preester: Issand, me palume Sind, päästa meid kõigest kurjast ja luba meie elupäevadel rahus kulgeda. Hoia meid Oma armuga kõigi murede ja pattude eest, kui me ootame vaga lootuse täitumist meie Lunastaja Jeesuse Kristuse tulemises.
Kogudus: Sest Sinu päralt on riik / ja vägi / ja au / igavesti.

Preester: Issand, Jeesus Kristus, Kes Sa ütlesid Oma apostlitele: rahu Ma jätan teile, Oma rahu Ma annan teile, ära vaata meie pattude peale, vaid Oma Kiriku usule. Kingi Oma Kirikule rahu ja ühtsust nii, nagu tahad Sina, Kes Sa elad ja valitsed igavesti.
Kogudus: Aamen.

Preester seisab näoga koguduse poole ja ütleb:
Preester: Issanda rahu olgu alati teiega.
Kogudus: Ja Sinu vaimuga.
Preester või diakon võib lisada:
Preester: Soovigem üksteisele rahu ja head läbisaamist.
Preester, diakon ja koguduseliikmed soovivad üksteisele rahu vastavalt koguduses väljakujunenud tavale.

Seejärel murrab preester armulaualeiva pooleks, võtab sellest tükikese, puistab karikasse ja ütleb vaiksett:
Preester: Meie Issanda Jeesuse Kristuse Ihu ja Vere püha müsteerium saagu meile igaveseks eluks.

Jumala Tall
Preester laulab või loeb koos kogudusega:
Kõik: Jumala Tall, / kes Sa maailma patud ära kannad, / halasta meie peale. Jumala Tall, / kes Sa maailma patud ära kannad, / halasta meie peale. Jumala Tall, / kes Sa maailma patud ära kannad, / anna meile Oma rahu.

Preester jätkab vaikselt:
Preester: Issand, Jeesus Kristus, elava Jumala Poeg, kes Sa Isa tahtel Püha Vaimu väega maailmale elu kinkisid, päästa mind Oma Ihu ja Vere läbi kõikidest pattudest ja kõigest kurjast. Aita mul alati täita Sinu käske ja ära lase mul kunagi lahkuda Sinust.

Või:
Preester: Issand, Jeesus Kristus, ärgu saagu Sinu Ihu ja Veri mulle kohtuks ja hukkamõistuks, vaid toogu mulle õnnistust ja õndsust.

KOGUDUS PÕLVITAB. Preester põlvitab, tõuseb, pöördub armulaualeiba pateeni või karika kohal hoides koguduse poole ning ütleb:
Preester: Vaata, see on Jumala Tall, kes maailma patud ära kannab. Õndsad on need, kes on kutsutud Talle söömaajale.
Kõik: Issand, / ma ei ole seda väärt, / et Sa tuled mu juurde, / ütle vaid üksainus sõna, / siis saab minu hing terveks.

Preester ütleb vaikselt:
Preester: Kristuse Ihu hoidku mind igaveseks eluks.
Ta võtab karika, öeldes:
Kristuse Veri hoidku mind igaveseks eluks.

Preester loeb salmi enne armulauda, mille teksti ta võtab missa propnumiosast. Seejärel jagab ta koguduse liikmetele Armulauda, öeldes igaühele:
Preester: Kristuse Ihu.
Armulaualine vastab:
Aamen.
(Preester: Kristuse Veri.
Armulaualine vastab:
Aamen.)

Siis puhastab preester pateeni ja karika, öeldes:
Preester: Issand, lase sellel, mida me suu läbi oleme vastu võtnud, meie südames kinnituda, et sellest ajalikust annist saaks meile surematuse pant.

Pärast hetkelist vaikust ütleb preester:
Preester: Palvetagem.
KOGUDUS TÕUSEB PÜSTI. Preester loeb palve pärast armulauda, mille teksti ta võtab missa propriumiosast ja mille lõppedes kogudus vastab:
Kogudus: Aamen.

LÕPETUS

Preester: Issand olgu teiega.
Kogudus: Ja sinu vaimuga.
Preester õnnistab kogudust, öeldes:
Preester: Õnnistagu teid kõigeväeline Jumal, Isa ja Poeg + ja Püha Vaim.
Kogudus: Aamen.

Piiskopi missal:
Piiskop: Issanda nimi olgu kiidetud.
Kogudus: Nüüd, ikka ja igavesti.
Piiskop: Meie abi on Issanda nimes.
Kogudus: Kes on loonud taeva ja maa.
Piiskop õnnistab kogudust, öeldes:
Piiskop: Õnnistagu teid kõigeväeline Jumal, + Isa ja + Poeg ja + Püha Vaim.
Kogudus: Aamen.

Preester: Minge Jumala rahus.
Kogudus: Tänu olgu Jumalale.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search