Aastaringi 34. laupäev

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Taanieli raamatust: Tn 7:15-27

Mina, Taaniel, olin selle tõttu ärevil ja nägemused mu peas kohutasid mind. Ma astusin ühe juurde seal seisjaist ja palusin temalt seletust kõigi nende asjade kohta; ja ta vastas mulle ning tegi nende asjade tähenduse mulle teatavaks: „Need suured metsalised, keda on neli, on neli kuningat, kes tõusevad maa peal. Aga Kõigekõrgema pühad saavad kuningriigi ja kuningriik jääb neile igaveseks - igavesest ajast igavesti.” Siis ma tahtsin seletust neljanda metsalise kohta, kes oli teistsugune kui kõik muud, kes oli väga kohutav, kellel olid raudhambad ja vaskküüned, kes sõi, näris ja tallas ülejäägi jalgade alla, ja kümne sarve kohta ta peas ja selle sarve kohta, mis tõusis, mille eest kolm maha langes; selle sarve kohta, millel olid silmad ja suurustav suu ja mis näis olevat suurem kui teised. Kui ma vaatasin, siis seesama sarv sõdis pühadega ja võitis nad, kuni tuli Elatanu ja kohus anti Kõigekõrgema pühade kätte ja jõudis aeg, mil pühad said kuningriigi endile. Ta ütles nõnda: „Neljas metsaline on neljas kuningriik maa peal, kõigist kuningriikidest erinev, see sööb kogu maa ja tallab ning purustab selle. Ja need kümme sarve: sellest kuningriigist tõuseb kümme kuningat, ja veel üks tõuseb pärast neid; aga tema on teistsugune kui eelmised ja ta alandab kolm kuningat. Ja ta kõneleb sõnu Kõigekõrgema vastu ning piinab Kõigekõrgema pühasid. Ja ta püüab muuta aegu ja seadust, ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Siis võtab kohus istet ja temalt võetakse ära valitsus ja ta hävitatakse ning hukatakse lõplikult. Ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse Kõigekõrgema pühale rahvale. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma.”

See on Jumala sõna.

Psalm Tn (Kml) 3:82-83, 84-85, 86-87

R: Laulge Issandale ja ülendage teda igavesti.

Kiitke, inimlapsed, Issandat,
laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiida, Iisrael, Issandat,
laula talle ja ülenda teda igavesti!

R: Laulge Issandale ja ülendage teda igavesti.

Kiitke, Issanda preestrid, Issandat,
laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, Issanda sulased, Issandat,
laulge talle ja ülendage teda igavesti!

R: Laulge Issandale ja ülendage teda igavesti.

Kiitke, vagade vaimud ja hinged, Issandat,
laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, pühad ja südamest alandlikud, Issandat,
laulge talle ja ülendage teda igavesti!

R: Laulge Issandale ja ülendage teda igavesti.

Halleluuja Lk 21:36

Halleluuja: Valvake siis igal ajal, paludes,
et te oleksite väärilised seisma Inimese Poja ees! Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Luuka evangeeliumist: Lk 21:34-36

Jeesus ütles oma jüngritele: „Hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt otsekui linnupael, sest see tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad! Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja ees!”

See on Issanda Sõna.


Advendiaja 1. pühapäev B

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Jesaja raamatust: Js 63:16b-17, 19b; 64:3-7

Sina, Issand, oled meie isa, meie Lunastaja muistsest ajast, see on Su nimi. Mispärast Sa lased, Issand, meid eksida Sinu teede pealt ja lased meie südamel kõvaks jääda, nii et ta Sind ei karda? Tule tagasi oma sulaste pärast, nende hõimude pärast, kes on Sinu pärisosa! Kärista lahti taevad ja tule alla, las mäed vappuvad Su palge ees! Ei ole sellest kuuldud muistsest ajast peale – ükski kõrv ei ole kuulnud, ükski silm ei ole näinud et oleks muud jumalat peale Sinu, kes teeb head neile, kes tema peale loodavad. Tule siis selle juurde, kes teeb rõõmsasti õigust, kes mõtleb järele Sinu teede üle. Jah, Sina oled väga vihaseks saanud, sest meie oleme Sinu vastu pattu teinud, muistsest ajast peale me pole olnud ustavad; me oleme kõik kui roojased, kõik meie õigus on kui määrdunud kaltsuke; me oleme kui närtsinud lehed, meie ülekohus pühib meid minema kui tuul. Keegi ei hüüa appi Sinu nime, keegi ei aja ennast sirgu, et Sinust kinni haarata, sest Sina oled oma palge meie eest ära peitnud ja oled meid jätnud meie oma ülekohtu meelevalda. Ometi oled Sina, Issand, meie isa: meie oleme savi, Sina oled see, kes meid voolib, me kõik oleme Sinu kätetöö.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 80:2ac+3b, 15-16, 18-19

R: Uuenda meid, Jumal, ja näita meile päästet.

Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda!
Sina, kes istud keerubite peal, hakka kiirgama!
Ärata oma vägevus
ning tule meid päästma!

R: Uuenda meid, Jumal, ja näita meile päästet.

Vägede Jumal, pöördu ometi,
vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud,
ja istikut, mille Su parem käsi on istutanud,
võsu, mille Sa enesele oled tugevaks kasvatanud!

R: Uuenda meid, Jumal, ja näita meile päästet.

Sinu käsi olgu su parema käe mehe, Inimesepoja üle,
kelle sa enesele oled tugevaks kasvatanud!
Siis me ei tagane Sinust!
Elusta meid, siis me kuulutame Sinu nime!

R: Uuenda meid, Jumal, ja näita meile päästet.

Teine lugemine

Lugemine apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele: 1Kr 1:3-9

Vennad! Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses! Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.

See on Jumala sõna.

Halleluuja Ps 85:8

Halleluuja! Issand, näita meile oma heldust
ja anna meile oma abi! Halleluuja!

Evangeelium

Lugemine püha Markuse evangeeliumist: Mk 13:33-37

Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: „Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes! Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata, nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul, et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile: Valvake!”

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search