16. mai

5. paasaesmaspäev

Esimene Lugemine

Lugemine Apostlite tegude raamatust: Ap 14:5-18

Sel ajal Ikoonionis, paganad ja juudid koos oma ülematega tahtsid apostleid teotada ja kividega surnuks visata, põgenesid nood sellest teada saades Lükaoonia linnadesse Lüstrasse ja Derbesse ja nende ümbruskonda ning kuulutasid seal evangeeliumi. Ja Lüstras istus maas üks vigaste jalgadega mees, emaihust saadik halvatud, kes polnud veel kunagi kõndinud. Too kuulis Paulust rääkimas. Kui Paulus talle otsa vaadates märkas, et mehel on usku saada päästetud, hüüdis ta valju häälega: «Tõuse püsti! Seisa oma jalgadel!» Ja too hüppas püsti ja kõndis. Rahvahulgad aga, nähes, mis Paulus oli teinud, tõstsid häält ja ütlesid lükaoonia keeles: «Jumalad on inimeste sarnastena tulnud alla meie juurde.» Nad hüüdsid Barnabast Zeusiks ja Paulust Hermeseks, sest tema pidas kõnet. Ja linna ääres asuva Zeusi templi preester tõi härgi ja lillevanikuid värava ette ja tahtis koos rahvaga neile ohverdada. Aga kui apostlid Barnabas ja Paulus seda kuulsid, käristasid nad oma rõivad katki ja tormasid rahvahulga sekka, hüüdes: «Mehed, miks te seda teete! Meiegi oleme teiesugused nõdrad inimesed, ja me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes on teinud taeva ja maa ja mere ning kõik, mis nende sees on, kes läinud sugupõlvede ajal on lubanud kõigil paganail käia nende oma teedel, ja ometi ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.» Ja nii kõneldes suutsid nad vaevu vaigistada rahvahulka, et see neile ei ohverdaks.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 115:1-2,3-4,15-16

R: Mitte meile, Issand, vaid oma nimele anna au!

Mitte meile, Issand, mitte meile,
vaid oma nimele anna au
oma helduse pärast, oma ustavuse pärast!
Mispärast peaksid paganad ütlema:
«Kus on nüüd nende Jumal?»

R: Mitte meile, Issand, vaid oma nimele anna au!

Aga meie Jumal on taevas,
ta teeb kõik, mis temale meeldib.
Nende ebajumalad on hõbe ja kuld,
inimeste kätetöö.

R: Mitte meile, Issand, vaid oma nimele anna au

Teie olete Issanda õnnistatud,
selle, kes on teinud taeva ja maa!
Taevas on Issanda taevas
ja maa on ta andnud inimlastele.

R: Mitte meile, Issand, vaid oma nimele anna au!

Halleluuja Jh 14:26

Halleluuja: Püha Vaim õpetab teile kõik
ja tuletab teile meelde kõik, mida Mina teile olen öelnud. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 14:21-26

Jeesus ütles oma jüngritele: «Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.» Talle ütles Juudas, mitte Iskariot: «Issand, mis see on, et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale?» Jeesus vastas talle: «Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid Isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides. Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.»

See on Issanda sõna.

17. mai

5. paasateisipäev

Esimene Lugemine

Lugemine Apostlite tegude raamatust: Ap 14:19-28

Antiookiast ja Ikoonionist tuli juute ja need said rahvahulga oma nõusse. Ja nad viskasid Paulust kividega ning lohistasid ta linnast välja, pidades teda surnuks. Aga kui jüngrid olid kogunenud tema ümber, tõusis Paulus püsti ja läks linna. Järgmisel päeval lahkus ta koos Barnabasega Derbesse. Kui nad ka sellele linnale olid evangeeliumi kuulutanud ja paljud olid jüngriteks saanud, pöördusid nad tagasi Lüstrasse ja Ikoonioni ja Antiookiasse ning kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte pealepanemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma. Ja läbinud Pisiidiamaa, saabusid nad Pamfüüliasse. Ja kui nad Perges olid sõna kuulutanud, läksid nad edasi Ataaliasse. Sealt nad purjetasid Antiookiasse, kus nad olid antud Jumala armu hooleks selle töö tarvis, mille nad nüüd olid lõpetanud. Pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures ja et ta oli paganatele avanud usu ukse. Ja nad viibisid seal jüngrite keskel kauemat aega.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 145:10-11,12-13ab,21

R: Las sinu usklikud kuulutavad sinu riigist!

Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod,
ja su vagad tänavad sind.
Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest
ja nad räägivad su vägevusest.

R: Las sinu usklikud kuulutavad sinu riigist!

Et teada anda inimlastele tema vägevust
ja tema riigi auhiilguse ilu.
Sinu riik on kõigi ajastute riik
ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.

R: Las sinu usklikud kuulutavad sinu riigist!

Issanda kiitust rääkigu mu suu
ja kõik liha andku tänu tema pühale nimele
ikka ja igavesti!

R: Las sinu usklikud kuulutavad sinu riigist!

Halleluuja Lk 24: 26

Halleluuja: Messias pidi kannatama ja üles tõusma surnuist,
ja oma kirkusesse minema. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 14:27-31a

Jeesus ütles oma jüngritele: «Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! Te kuulsite, et ma ütlesin teile: “Ma lähen ära ja tulen tagasi teie juurde.» Kui te mind armastate, küll te siis rõõmustate, et ma lähen Isa juurde, sest Isa on suurem kui mina. Ja nüüd ma olen teile seda öelnud, enne kui see sünnib, et te usuksite, kui see sünnib. Ma ei räägi enam teiega palju, sest maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit voli mu üle, vaid et maailm saaks aru, et mina armastan Isa ja teen nõnda, nagu Isa mind on käskinud.»

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search