17. jaanuar

p. Antonius Suur, abt

Esimene lugemine

Lugemine Esimesest Saamueli raamatust: 1 Sm 15:16-23

Saamuel ütles Saulile: „Jäta! Mina kuulutan sulle, mis Issand täna öösel mulle kõneles.” Ja Saul ütles temale: „Räägi!” Ja Saamuel ütles: „Eks ole nõnda, et kuigi sa oled iseenese silmis pisike, oled sa ometi Iisraeli suguharudele peaks, sest Issand võidis sind Iisraelile kuningaks? Issand läkitas sind teekonnale ja ütles: Mine ja hävita sootuks need patused amalekid ja sõdi nende vastu, kuni sa oled teinud neile lõpu! Aga miks sa ei kuulanud Issanda häält, vaid kippusid saagi kallale ja tegid kurja Issanda silmis?” Ja Saul vastas Saamuelile: „Mina olen kuulnud Issanda häält ja olen käinud teed, kuhu Issand mind läkitas. Ma olen toonud Amaleki kuninga Agagi ja olen hävitanud amalekid sootuks. Aga rahvas võttis saagist lambaid, kitsi ja veiseid, parima osa hävitamisele kuuluvast, et ohverdada seda Gilgalis Issandale, su Jumalale.” Siis ütles Saamuel: „Ons Issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist kui Issanda hääle kuuldavõtmisest? Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Sest vastupanu on otsekui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled hüljanud Issanda sõna, siis hülgab temagi sinu kui kuninga.”

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 50:8-9, 16bcd-17, 21+23

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

Ei ma sind noomi su ohvrite pärast,
sest su põletusohvrid on mu ees alati.
Ei ma võta su kojast härjavärsse
ega sikke su taradest.

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

„Mis on sul sellest, et sa jutustad mu seadustest
ja võtad oma suhu minu lepingu?
Sina ju vihkad õpetust
ja heidad mu sõnad oma selja taha.

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

Seda sa tegid, aga mina olin vait.
Kas sa arvad, et mina olen niisugune nagu sina?
Ma tahan sind noomida ja seda seada su silma ette!”
Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au,
ja kes paneb tähele teed,
sellele ma annan näha Jumala päästet!

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

Halleluuja Hb 4:12

Halleluuja. Jumala sõna on elav ja tõhus,
ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Markuse evangeeliumist: Mk 2:18-22

Johannese jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd tuldi ja öeldi Jeesusele: „Miks Johannese jüngrid ja variseride jüngrid paastuvad, aga Sinu jüngrid ei paastu?” Ja Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid või paastuda sel ajal, kui peigmees on nende juures!? Niikaua kui peigmees on nende juures, nad ei või paastuda. Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad tol päeval. Keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, muidu paik rebeneb selle küljest, uus vanast, ja auk läheb veel suuremaks. Ja keegi ei kalla värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu vein rebestab lähkrid ning vein ja lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse.”

See on Issanda sõna.

18. jaanuar

Aastaringi 2. teisipäev

Esimene lugemine

Lugemine Esimesest Saamueli raamatust: 1 Sm 16:1-13

Ja Issand ütles Saamuelile: „Kui kaua sa leinad Sauli? Mina olen ju tema kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja mine: mina läkitan sind petlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema poegadest vaadanud enesele kuninga.” Aga Saamuel ütles: „Kuidas ma võin minna? Kui Saul kuuleb, siis ta tapab mu.” Ja Issand vastas: „Võta üks mullikas enesega kaasa ja ütle: Ma tulin Issandale ohverdama. Kutsu siis Iisai ohvrile ja mina õpetan sind, mida sa pead tegema; siis võia mulle see, keda ma sulle nimetan!” Ja Saamuel tegi, nagu Issand oli öelnud, ja läks Petlemma. Aga linna vanemad tulid värisedes temale vastu ja küsisid: „Kas tuled rahuga?” Ja ta vastas: „Rahuga. Ma tulen Issandale ohverdama; pühitsege endid ja tulge koos minuga ohvrile!” Siis ta pühitses Iisaid ja tema poegi ning kutsus nad ohvrile. Ja kui nad tulid, siis ta nägi Eliabi ja mõtles: „Küllap on nüüd Issanda ees tema võitu.” Aga Issand ütles Saamuelile: „Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.” Siis Iisai kutsus Abinadabi ja laskis ta Saamueli eest mööda minna; aga Saamuel ütles: „Issand ei ole ka teda valinud.” Siis Iisai laskis Samma mööda minna, aga Saamuel ütles: „Issand ei ole ka teda valinud.” Nõnda laskis Iisai oma seitse poega Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles Iisaile: „Issand ei ole neid valinud.” Ja Saamuel küsis Iisailt: „Kas poisid on kõik siin?” Ja Iisai vastas: „Noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid.” Siis ütles Saamuel Iisaile: „Läkita keegi talle järele ja too ta siia, sest me ei istu lauda enne, kui ta siia tuleb!” Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua; ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja Issand ütles: „Tõuse ja võia teda, sest tema on see!” Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 89:20, 21-22, 27-28

R: Ma ise valisin Taaveti kuningaks.

Kord Sa rääkisid nägemuses oma vagadega
ning ütlesid:
„Ma olen pannud abi sangari kätte,
ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast.

R: Ma ise valisin Taaveti kuningaks.

Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase,
oma püha õliga olen ma tema võidnud.
Teda toetab mu käsi kõvasti
ja mu käsivars tugevdab teda.

R: Ma ise valisin Taaveti kuningaks.

Tema hüüab mind:
Sina oled minu Isa, mu Jumal, mu päästekalju!
Ent mina teen ta esmasündinuks
ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa.

R: Ma ise valisin Taaveti kuningaks.

Halleluuja Ef 1:17-18

Halleluuja. Meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal valgustas meie südame silmi,
et me teaksime, milline lootus on meie kutsumises. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Markuse evangeeliumist: Mk 2:23-28

Ühel hingamispäeval juhtus Jeesus minema läbi viljapõldude ning Tema jüngrid hakkasid teed käies viljapäid katkuma. Ja variserid ütlesid talle: „Vaata, nad teevad hingamispäeval, mida ei tohi!” Ja tema ütles neile: „Kas te pole kunagi lugenud, mida tegi Taavet, kui tal oli puudus ning tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebjatari ajal ning sõi ära ohvrileivad, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite, ja andis ka oma meestele?” Ja ta ütles neile: „Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks; nõnda on Inimese Poeg ka hingamispäeva isand.”

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search