28. märts

5. paastuteisipäev

Esimene lugemine

Lugemine neljast Moosese raamatust: 4Ms 21:4-9

Hoori mäe juurest läksid Iisraeli lapsed ära Kõrkjamere teed mööda, et minna ümber Edomimaa; aga rahvas tüdines teekonnal. Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele: «Miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema? Sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu.» Siis Issand läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid: «Me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Issandat, et ta võtaks meilt ära need maod!» Ja Mooses palvetas rahva eest. Ja Issand ütles Moosesele: «Tee enesele madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab!» Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 102:2-3,16-18,19-21

R: Issand, kuule mu hüüdu.

Issand, kuule mu palvet, ja mu appihüüd tulgu su ette!
Ära pane oma palet varjule minu eest, kui mul on kitsas käes!
Pööra oma kõrv mu poole!
Päeval, mil ma hüüan, tõtta mulle vastama!

R: Issand, kuule mu hüüdu.

Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au.
Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis ilmub ta oma auhiilguses.
Ta on kaldunud nende palve poole,
kes on tehtud puupaljaks, ega ole põlanud nende palvet.

R: Issand, kuule mu hüüdu.

Pandagu see kirja tulevase põlve rahva jaoks;
siis rahvas, kes luuakse, kiidab Issandat,
et ta on vaadanud oma pühast kõrgusest, Issand on taevast vaadanud ilmamaad,
et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed.

R: Issand, kuule mu hüüdu.

Salm enne evangeeliumit

Au Sulle, Jumala Sõna. Jumala sõna on seeme, Kristus on külvaja;
kõik kes tulevad Ta juurde, elavad igavesti. Au Sulle, Jumala Sõna.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 8:21-30

Jeesus ütles variseridele: «Mina lähen ära ja te otsite mind, ja te surete oma pattudesse. Kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla.» Nüüd ütlesid juudid: «Kas ta ehk kavatseb ennast tappa, et ta ütleb: Kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla?» Ja Jeesus ütles neile: «Teie olete alt, mina ülalt. Teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast. Ma just ütlesin teile, et te surete oma pattudesse; sest kui te ei usu, et mina olen see, siis te surete oma pattudesse.» Nüüd nad küsisid temalt: «Kes sa siis oled?» Jeesus ütles neile: «Mis ma üldse teiega räägin? Mul on palju rääkida teie kohta, ka kohut mõista. Kuid tema, kes minu on saatnud, on tõene, ja mina räägin maailmale vaid seda, mida ma temalt olen kuulnud.» Nad ei saanud aru, et ta rääkis neile Isast. Siis ütles Jeesus: «Kui te Inimese Poja olete ülendanud, siis te mõistate, et mina olen see ja et ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu Isa mind on õpetanud. Ja minuga on tema, kes minu on saatnud, ta ei ole jätnud mind üksi, kuna ma teen alati seda, mis talle meeldib.» Kui ta seda rääkis, hakkasid temasse uskuma paljud.

See on Issanda sõna.

29. märts

5. paastukolmapäev

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Taanieli raamatust: Tn 3:14-20,24-25,28

Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile: «Kas see on tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada? Kui te nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea; aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?» Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale: «Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas! Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.» Siis Nebukadnetsar vihastas ja ta näojume muutus Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast; ta käskis ahju kütta seitse korda rohkem kui tavaliselt. Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväest siduda Sadrak, Meesak ja Abednego kinni, et heita nad tulisesse ahju. Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjaile: «Eks me heitnud kolm seotud meest tulle?» Nad kostsid ja ütlesid kuningale: «Tõepoolest, kuningas!» Tema kostis ja ütles: «Vaata, ma näen nelja meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga, neljas aga on välimuselt jumalate poja sarnane.» Nebukadnetsar kostis ja ütles: «Kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda muud jumalat peale nende oma Jumala!

See on Jumala sõna.

Psalm Trl 3:52,53-54,55-56

R: Ole ülistatud ja ülendatud igavesti, Jumal.

Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal,
ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Kiidetud olgu sinu auline püha nimi,
üliväga ülistatud ja ülendatud ikka ja igavesti!

R: Ole ülistatud ja ülendatud igavesti, Jumal.

Ole kiidetud oma püha auhiilguse templis
ja ülistatud lauluga ning üliväga austatud igavesti!
Ole kiidetud sina, kes sa keerubite peal istudes
vaatad alla sügavikku, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!

R: Ole ülistatud ja ülendatud igavesti, Jumal.

Ole kiidetud oma kuningriigi aujärjel
ja ülistatud lauluga ning ülendatud igavesti!
Ole kiidetud taevavõlvil,
kuulugu sulle laul ja austus igavesti!

R: Ole ülistatud ja ülendatud igavesti, Jumal.

Salm enne evangeeliumit Lk 8:15

Au Sulle, Jumala Sõna. Õnnistatud on need, kes sõna kuuldes seda heas südames säilitavad
ja kannatlikkuses vilja kannavad. Au Sulle, Jumala Sõna.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 8:31-42

Jeesus ütles juutidele, kes temasse uskusid: «Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.» Nad vastasid talle: «Me oleme Aabrahami järglased ega ole iial kedagi orjanud, kuidas sina siis ütled: Te saate vabaks?» Jeesus vastas neile: «Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Ma tean, et te olete Aabrahami järglased, kuid te otsite võimalust mind tappa, sest minu sõna ei mahu teisse. Mina räägin, mida ma olen näinud oma Isa juures, ja teie teete, mida te olete kuulnud oma isalt.» Nad kostsid: «Meie isa on Aabraham.» Jeesus ütles neile: «Kui te oleksite Aabrahami lapsed, siis te teeksite Aabrahami tegusid. Aga nüüd te otsite võimalust tappa mind - inimest, kes ma olen teile rääkinud tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud. Seda ei ole Aabraham teinud. Teie teete oma isa tegusid.» Nad ütlesid talle: «Meie ei ole sündinud liiderdamisest, meil on üks isa - Jumal.» Jeesus ütles neile: «Kui Jumal oleks teie Isa, siis te armastaksite mind, sest mina olen pärit Jumalast ja tulnud siia. Mina ei ole ju tulnud omapäi, vaid tema on minu läkitanud.

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search