Aastaringi 25. neljapäev

Esimene lugemine

Lugemine Haggai raamatust: Hg 1:1-8

Kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu esimesel päeval tuli Issanda sõna prohvet Haggai kaudu Serubbaabelile, Sealtieli pojale, Juuda maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile; ta ütles: „Nõnda räägib vägede Issand ja ütleb: „See rahvas ütleb: „Aeg ei ole veel tulnud Issanda koja ülesehitamiseks.”” Ja prohvet Haggai kaudu tuli Issanda sõna; ta ütles: „Kas on teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda on varemeis?” Ja nüüd ütleb vägede Issand nõnda: „Pange tähele oma teguviisi! Te külvate palju, aga saate pisut; sööte, aga kõht ei saa täis; joote, aga janu ei kao; riietute, aga ei saa sooja; ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse.” Nõnda ütleb vägede Issand: „Pange tähele oma teguviisi!” „Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles, siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma auhiilgust,” ütleb Issand.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 149:1bc-2, 3-4, 5-6a, 9b

R: Laulgem Issandale, sest tal on hea meel oma rahvast.

Laulge Issandale uus laul,
tema kiituslaul vagade koguduses!
Iisrael rõõmustagu oma tegijast!
Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast!

R: Laulgem Issandale, sest tal on hea meel oma rahvast.

Nad kiitku ringtantsus tema nime,
trummide ja kanneldega mängigu nad temale!
Sest Issandal on hea meel oma rahvast,
ta ehib viletsad päästega.

R: Laulgem Issandale, sest tal on hea meel oma rahvast.

Vagad ilutsegu au sees,
nad hõisaku oma voodites!
Neil olgu suus Jumala ülistus,
see on auks kõigile tema vagadele.

R: Laulgem Issandale, sest tal on hea meel oma rahvast.

Halleluuja vt. Ap 16:14

Halleluuja: Ava meie südamed, Issand,
et me kuuleksime sinu Poja sõnu. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Luuka evangeeliumist : Lk 9:7-9

Nelivürst Heroodes sai kuulda kõigest toimunust ja oli kahevahel, sest mõned ütlesid: „Johannes on üles äratatud surnuist,” mõned: „Eelija on ilmunud,” teised aga: „Keegi muistseist prohveteist on üles tõusnud.” Aga Heroodes ütles: „Johannese pea lasksin ma maha raiuda. Kes on aga see, kellest ma niisuguseid asju kuulen?” Ja ta püüdis Jeesust näha saada.

See on Issanda sõna.


Aastaringi 25. reede

Esimene lugemine

Lugemine Haggai raamatust: Hg 1:15a-2:9

Kuningas Daarjavese teisel aastal, seitsmenda kuu kahekümne esimesel päeval tuli prohvet Haggai kaudu Issanda sõna; ta ütles: „Räägi nüüd Serubbaabelile, Sealtieli pojale, Juuda maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile, ja allesjäänud rahvale ning ütle: Kes teist, allesjäänuist, on näinud seda koda selle endises toreduses? Missugusena näete seda nüüd? Eks see ole teie silmis, nagu ei olekski midagi? Aga ole nüüd tubli, Serubbaabel, ütleb Issand, ja ole tubli Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja olge tublid, kõik maa rahvas, ütleb Issand, ja tehke tööd, sest mina olen teiega, ütleb vägede Issand! Selle lepingu sõna, mille ma tegin teiega, kui te Egiptusest ära tulite, ja minu Vaim püsivad teie keskel. Ärge kartke! Sest nõnda ütleb vägede Issand: Veel pisut aega, ja ma panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa. Ja ma panen värisema kõik paganad, nõnda et kõigi paganate rikkused tuuakse, ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede Issand. Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Issand. Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb vägede Issand, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Issand.”

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 43:1, 2, 3, 4

R: Oota Issandat, ta on sinu Päästja.

Mõista mulle õigust, oh Jumal,
ja aja mu asja halastamatu rahva vastu!
Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest!

R: Oota Issandat, ta on sinu Päästja.

Sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse.
Mispärast sa tõukasid mu ära?
Miks ma pean ikka kurvalt käima
oma vaenlase surve all?

R: Oota Issandat, ta on sinu Päästja.

Läkita oma valgus ja oma tõde,
need juhatagu mind,
need viigu mind sinu pühale mäele
ja su hoonetesse.

R: Oota Issandat, ta on sinu Päästja.

Siis ma tulen Jumala altari äärde,
Jumala ette, kes on mu ülim rõõm,
ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal,
minu Jumal!

R: Oota Issandat, ta on sinu Päästja.

Halleluuja 1 Ts 2:13

Halleluuja: Võtke see sõna vastu, mitte inimeste sõnana,
vaid sellena, mida see tõepoolest on - Jumala sõnana. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Luuka evangeeliumist : Lk 9:18-22

Kord, kui Jeesus palvetas üksildases paigas ja jüngrid olid koos temaga, küsis ta neilt: „Kelle ütlevad rahvahulgad minu olevat?” Nemad kostsid: „Ristija Johannese, mõned aga Eelija, mõned aga, et keegi muistseist prohveteist on üles tõusnud.” Aga tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Peetrus kostis: „Jumala Messias.” Ent Jeesus hoiatas neid ja keelas kellelegi seda rääkimast, öeldes: „Inimese Poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks tunnistatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval jälle üles äratatama.”

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search