10. august

p. Laurentius, diakon ja märter, kirikupüha

Esimene lugemine

Lugemine Apostel Pauluse teisest kirjast Korintlastele: 2Kr 9:6-10

Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, nagu on kirjutatud: «Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.» Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja.

See on Jumala sõna

Psalm Ps 112:1bc-2,5-6,7-8,9

R: Õnnis on mees, kes on armuline ja abivalmis!

Õnnis on mees, kes kardab Issandat,
kellele väga meeldivad ta käsud.
Võimsaks saab tema seeme maa peal,
õiglaste sugu õnnistatakse.

R: Õnnis on mees, kes on armuline ja abivalmis!

Õnnis on mees, kes on armuline
ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses.
Sest ta ei kõigu iialgi;
igaveseks mälestuseks jääb õige.

R: Õnnis on mees, kes on armuline ja abivalmis!

Ei ta karda õnnetuse sõnumit,
tema süda on kindel, ta loodab Issanda peale.
Tema süda on toetatud, ta ei karda,
kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi.

R: Õnnis on mees, kes on armuline ja abivalmis!

Ta jagab välja rikkalikult
ja annab vaestele;
tema õigus püsib ikka,
tema sarv on kõrgel au sees.

R: Õnnis on mees, kes on armuline ja abivalmis!

Halleluuja Jh 8:12b

Halleluuja: Mina olen maailma valgus, ütleb Issand;
Kes järgneb mulle, tal on elu valgus. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 12:24-26

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu Isa.

See on Issanda sõna.

11. august

p. Clara, neitsi

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Heseekieli raamatust: Hs 12:1-12

Mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: «Inimesepoeg, sa elad vastupanija soo hulgas, kellel on silmad nägemiseks, aga nad ei näe, kõrvad kuulmiseks, aga nad ei kuule, sest see on vastupanija sugu. Aga sina, inimesepoeg, valmista enesele teekonnavarustus ja mine teele päevaajal nende nähes; mine nende nähes oma asupaigast teise paika; vahest nad märkavad, kuigi nad on vastupanija sugu! Vii välja päeva ajal nende nähes oma asjad, nagu teekonnavarustus; ise aga mine õhtul välja nende nähes, nagu vangiminejad lähevad! Murra nende nähes müürist läbi ja vii asjad sealtkaudu välja! Tõsta need nende nähes õlale, vii pimedas välja; kata nägu, et sa ei näeks maad, sest ma olen pannud sind endeks Iisraeli soole!» Ja ma tegin, nagu mind kästi: ma viisin päeval välja asjad, nagu teekonnavarustuse; õhtul aga murdsin ma oma käega müürist läbi, pimeduses viisin need välja, tõstsin nende nähes õlale. Aga hommikul tuli mulle Issanda sõna; ta ütles: «Inimesepoeg, kas pole Iisraeli sugu, see vastupanija sugu, sinult küsinud: «Mis sa teed?» Vasta neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: See on ennustus Jeruusalemma vürsti ja kogu Iisraeli soo kohta, kes teie keskel on. Ütle: Mina olen teile endeks. Nõnda nagu mina tegin, nõnda tehakse nendega - nad lähevad vangiteekonnale. Ja vürst, kes on nende keskel, peab pimedas kandami õlale tõstma ja välja minema - müürist murtakse läbi, et asju sealtkaudu välja viia -; ta peab katma oma näo, et ta ei näeks oma silmaga maad.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 78:56-57,58-59,61-62

R: Ärgem unustagem Jumala tegusid!

Aga nemad ajasid kiusu ja trotsisid Jumalat,
Kõigekõrgemat, ega pidanud tema tunnistusi,
vaid loobusid neist ning murdsid ustavuse, nõnda nagu nende vanemad,
ja põrkasid kõrvale, nagu lõtv amb.

R: Ärgem unustagem Jumala tegusid!

ja vihastasid teda oma ohvrikinkudega
ja ärritasid teda oma puuslikega.
Jumal kuulis seda ja raevutses
ning hülgas Iisraeli täiesti.

R: Ärgem unustagem Jumala tegusid!

Ta andis vangi oma vägevuse
ja ilu oma vaenlaste kätte,
ja andis oma rahva mõõga kätte
ning raevutses oma pärisosa vastu.

R: Ärgem unustagem Jumala tegusid!

Halleluuja Ps 95:8

Halleluuja: Täna, kui te kuulete Issanda häält,
ärge tehke kõvaks oma südant. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine Püha Matteuse evangeeliumist: Mt 18:21-19:1

Peetrus ütles Jeesuse juurde astudes: «Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?» Jeesus ütles talle: «Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid kas või seitsekümmend seitse korda. Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle kümme tuhat talenti. Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles: «Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik!» Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle sada teenarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles: «Maksa, mis sa võlgned!» Siis see kaassulane palus teda maha heites: «Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle!» Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle: «Sa tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin!» Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale.» Ja sündis, et kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, lahkus ta Galileast ja tuli Juudamaa alale sinnapoole Jordanit.

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search