28. november

1. advendiesmaspäev

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Jesaja raamatust: Js 2:1-5

Kõne Jesaja, Aamotsi poja nägemusest Juuda ja Jeruusalemma kohta:

Viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: „Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et Ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia Tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!” Ja Tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Jaakobi sugu, tulge, käigem Issanda valguses!

See on Jumala sõna.

Või A aastal:

Lugemine prohvet Jesaja raamatust: Js 4:2-6

Sel päeval on Issanda võsu iluks ja auks, ning maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile. Ja kes Siionis alles jääb ning Jeruusalemmas järele jääb, seda hüütakse pühaks, igaühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud, siis kui Issand on ära pesnud Siioni tütarde saasta ja uhtunud Jeruusalemmast Ta veresüü kohtu- ning põletusvaimuga. Ja Issand loob kogu Siioni mäe asukoha ning sealse kogunemispaiga kohale pilve päevaks ning suitsu ja leekiva tulepaistuse ööseks, sest kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks. Ja katus on varjuks päeva palavuse eest ja pelgupaigaks ning ulualuseks rajuilma ja vihma puhul.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 122:1bc-2, 4-5, 6-7, 8-9

R: Läheme rõõmuga Issanda kotta.

Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi:
„Lähme Issanda kotta!”
Meie jalad seisid
su väravais, Jeruusalemm.

R: Läheme rõõmuga Issanda kotta.

Jeruusalemm, kuhu läksid üles Issanda suguharud
tunnistuseks Iisraelile tänama Issanda nime.
Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks,
aujärjed Taaveti kojale.

R: Läheme rõõmuga Issanda kotta.

Paluge rahu Jeruusalemmale!
Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad!
Rahu olgu su müüride vahel,
hea käekäik su kuninglikes kodades!

R: Läheme rõõmuga Issanda kotta.

Oma vendade ja oma sõprade pärast
tahan ma nüüd öelda: Rahu sinule!
Issanda, meie Jumala koja pärast
tahan ma otsida sulle head.

R: Läheme rõõmuga Issanda kotta.

Halleluuja. vt. Ps 80:4

Halleluuja! Tule ja päästa meid, Issand, meie Jumal,
lase paista oma pale, siis oleme päästetud! Halleluuja!

Evangeelium

Lugemine püha Matteuse evangeeliumist: Mt 8:5-11

Sel ajal: Kui Jeesus tuli Kapernauma, astus Tema juurde väeülem ja palus Teda: „Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas!” Jeesus ütles talle: „Kas Ma tulen ja teen ta terveks?” Ent väeülem vastas: „Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et Sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb! Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdureid ja kui ma ütlen ühele: „Mine ära!”, siis ta läheb, ja teisele: „Tule siia!”, siis ta tuleb, ja oma teenijale: „Tee seda!”, siis ta teeb. „Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes Temaga kaasas käisid: „Tõesti, Ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi! Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis!”

See on Issanda sõna.

29. november

1. advenditeisipäev

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Jesaja raamatust: Js 11:1-9

Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim. Tema õndsus on Issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silma nägemise ega otsusta oma kõrva kuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses; ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vöö tema niudeil ja ustavus kui rihm ta puusadel. Siis elab hunt tallega üheskoos ja panter lesib kitsekese kõrval; vasikas, noor lõvi ja nuumveis on üheskoos ning pisike poiss ajab neid. Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad lesivad üheskoos, ja lõvi sööb õlgi nagu veis. Imik mängib rästiku uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmao koopasse. Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis Issanda tundmist - otsekui veed katavad merepõhja.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 72:1bc-2, 7-8, 12-13, 17

R: Valitseb rahu, siis kui Issand tuleb.

Jumal, anna oma kohtupidamine Kuningale
ja oma õigus kuninga pojale!
Ajagu tema Su rahva asja õiguses
ja Su viletsate asja õigluses!

R: Valitseb rahu, siis kui Issand tuleb.

Tema päevil õitseb õige
ja valitseb suur rahu, kuni enam ei ole kuud.
Ta valitseb merest mereni
ja Frati jõest ilmamaa otsani.

R: Valitseb rahu, siis kui Issand tuleb.

Sest Tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab,
ja viletsa ja selle, kel pole abimeest.
Ta säästab nõrka ja vaest
ja päästab vaeste hinge.

R: Valitseb rahu, siis kui Issand tuleb.

Ta nimi püsib igavesti;
päikese paistel võrsugu Ta nimi,
õnnistagu nad üksteist sellega!
Kiitku Teda õndsaks kõik rahvad!

R: Valitseb rahu, siis kui Issand tuleb.

Halleluuja.

Halleluuja! Vaata, Issand, meie Jumal tuleb võimuga
ja valgustab oma sulaste silmi. Halleluuja!

Evangeelium

Lugemine püha Luuka evangeeliumist: Lk 10:21-24

Selsamal tunnil juubeldas Jeesus Pühas Vaimus ja ütles: „Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud Sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa üle andnud mulle, ja keegi ei tunne, kes on Poeg, kui vaid Isa, ja kes on Isa kui vaid Poeg, ja kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.” Ja omavahel olles ütles Jeesus jüngrite poole pöördudes: „Õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete, sest Ma ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud.”

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search