Ülestõusmisaja 7. teisipäev

Esimene lugemine

Lugemine Apostlite tegude raamatust: Ap 20:17-27

Mileetosest saatis Paulus sõna Efesosse ja kutsus kogudusevanemad enese juurde. Kui need tema juurde jõudsid, ütles Paulus neile: «Te teate, kuidas alates esimesest päevast, mil ma Aasiasse tulin, ma kogu selle aja teie juures olen käitunud, teenides Issandat kõige alandlikkusega ja pisaratega ja katsumustega, mis mind tabasid juutide salasepitsuste tõttu, kuidas ma ei ole teie eest pidanud salajas midagi teile tarvilikku, vaid olen seda kuulutanud ja teid õpetanud avalikult ja kodasid mööda. Ma tunnistasin nii juutidele kui kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku meie Issandasse Jeesusesse. Ja nüüd, vaata, ma lähen vaimus seotuna Jeruusalemma, teadmata, mis mulle seal võib juhtuda peale selle, mida Püha Vaim mulle igas linnas tunnistab, et mind ootavad ahelad ja viletsused. Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Ja nüüd, vaata, ma tean, et mitte keegi teist, kelle keskel käies ma olen kuulutanud Jumala riigist, ei saa enam kunagi näha minu palet. Seepärast ma tunnistan teile tänasel päeval, et mina olen puhas kõikide verest! Sest ma ei ole midagi teie eest salajas pidanud, vaid olen teile kuulutanud Jumala kogu tahtmist.»

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 68:10-11,20-21

R: Laulge Jumalale kogu maa rahvas!

Rikkalikku vihma kallad sina, Jumal,
oma pärisosale
ja sa kosutad närbunut.
Sinu loomad asuvad seal;
sina, Jumal, kinnitad oma headusega viletsat.

R: Laulge Jumalale kogu maa rahvas!

Tänu olgu Issandale!
Päevast päeva kannab meie koormat Jumal,
kes on meie pääste.
See Jumal on meie pääste Jumal!
Jumal, meie Issand, toob välja surmastki!

R: Laulge Jumalale kogu maa rahvas!

Halleluuja Jh 14:16

Halleluuja: Ma palun Isa ja Ta annab teile teise Lohutaja,
et Tema oleks teiega igavesti. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 17:1b-11a

Jeesus tõstis oma silmad taeva poole ja ütles: «Isa, tund on tulnud, kirgasta oma Poega, et ka Poeg kirgastaks sind, nagu sina oled talle andnud meelevalla kõigi olendite üle, et ta annaks igavese elu igaühele, keda sina talle oled andnud. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha, ja nüüd kirgasta ka sina, Isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures! Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad, ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled andnud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juurest, ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad. Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma, ning mina olen kirgastatud nendes. Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning mina tulen sinu juurde.»

See on Issanda sõna.


Ülestõusmisaja 7. kolmapäev

Esimene lugemine

Lugemine Apostlite tegude raamatust: Ap 20:28-38

Paulus ütles Efesose kogudusevanematele: «Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi. Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa, ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Seepärast valvake ja pidage meeles, et ma kolm aastat, ööd ja päevad, ei ole lakanud pisarsilmil igaühte manitsemast. Ja nüüd annan ma teid Jumala ja tema armusõna hooleks; temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute seas. Kellegi hõbedat ega kulda ega riideid ei ole ma himustanud. Te teate ise, et nende kätega olen ma teeninud endale ja oma kaaslastele seda, mis tarvilik. Ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles Issanda Jeesuse sõnu, mis ta on öelnud: “Õndsam on anda kui võtta!» Ja kui ta seda oli öelnud, laskus ta põlvili ja palvetas koos nende kõikidega. Siis puhkesid kõik valjusti nutma ja kallistasid Paulust ning andsid talle suud.

Kõige rohkem tegi neile haiget see, mis ta oli öelnud, et nad ei saavat enam kunagi tema palet näha. Siis nad saatsid ta laevale.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 68:29-30,33-35a,35bc-36

R: Laulge Jumalale kogu maa rahvas!

Sinu Jumal seadis sulle võimuse.
Kinnita, Jumal,
mis sa meie heaks oled teinud!
Sinu Jeruusalemma templi pärast
toogu kuningad sulle ande!

R: Laulge Jumalale kogu maa rahvas!

Teie, ilmamaa kuningriigid,
laulge Jumalale,
mängige Issandale kiitust,
temale, kes sõidab taevaste taevas,
mis on muistsest ajast!
Ennäe, tema annab kuulda oma häält,
võimsat häält.
Andke Jumalale võimus!

R: Laulge Jumalale kogu maa rahvas!

Tema kõrgus on Iisraeli üle
ja tema võimus pilvedes.
Kardetav oled sina, Jumal,
oma pühast paigast, Iisraeli Jumal;
tema, kes annab võimu ja tugevust rahvale.
Tänu olgu Jumalale!

R: Laulge Jumalale kogu maa rahvas!

Halleluuja Jh 17:17b.a

Halleluuja: Issand, Sinu sõna on tõde;
pühitse neid tões. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 17:1b,11b-19

Jeesus tõstis oma silmad taeva poole ja ütles: «Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie! Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et Kiri läheks täide. Nüüd aga tulen ma sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde! Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões.

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search