Kolmapäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui verev päike tõusuteel
toob patu päeva valgusse,
siis valgus annab aimuse,
on headus suurem kurjusest.

Ei pimedus, mis pilkane,
ei ükski vaim, kes vigane,
ei suuda valgust kaotada
ja tema eest end varjata.

See valgus tõsiseks meid teeb,
kui ärkame ja märkame,
et kõik, mis korda saatnud me
on taevas pandud tallele.

Nüüd päevast päeva elades
on tarvis panna tähele,
et tunded, soovid, sõnad, teod
on vaja läbi mõelda eos.

Sest Jumal taevast kõike näeb
ja igavik on tema käes.
Ei sega teda öö ei päev
Ta kohtupäeval ilmub väes.

Au Jumalale, Isale
ja ainsale Ta Pojale,
neist lähtuvale Vaimule,
Kolmainule, kes õndsaks teeb. Aamen

ant. 1  Rõõmusta oma sulase hinge; * sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge.

psalm 86

Issand, pööra kõrv minu poole, kuula - * olen vilets ja vaene!

Hoia mu hinge - olen ustav, * päästa, Jumal, oma sulane, kes Sinu peale loodab!

Ole mulle armuline, Issand, * sest Sinu poole ma hüüan kogu päeva!

Rõõmusta oma sulase südant, * sest Sinu poole, Issand, ma tõstan oma hääle!

Jah - Sina, Issand, oled hea ja andestaja, * helde kõigile, kes Sind appi hüüavad.

Kuula, Issand, mu palvet, * märka mu anumist!

Ahastuse päeval hüüan Sind appi - * ja Sina vastad mulle.

Ei ole jumalate seas Sinu sarnast, Issand, * ei ole tegusid nagu Sinu omad.

Kõik rahvad, keda Sa oled loonud, tulevad Su ette kummardama, Issand, * au andma Sinu Nimele,

sest Sina oled suur ja teed imesid! * Jumal oled Sina - Sina üksi.

Õpeta mulle, Issand, oma teed, * et seda Sinu tões sammuksin,

kogu kokku mu süda * kartma Sinu Nime!

Siis tänan Sind kõigest südamest, * Issand, mu Jumal, austan igavesti Su Nime.

Su heldus on suur mu üle - * Sina tõmbad mu hinge välja Surmavalla sügavusest.

Jumal! Kõrgid on tõusnud mu vastu, ülekohtused püüavad mu hinge - * Sind nad ei märka.

Ent Sina, Issand, oled mu Jumal, † halastaja ja armuline Issand, * pika meelega, rikas armust ja ustavusest.

Pööra minu poole ja ole mulle armuline; * anna oma sulasele oma väge, päästa oma teenija poeg!

Anna mulle hea märk, et mu vaenaja näeks ja häbeneks: * Issand ise aitab ja kinnitab mind!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Rõõmusta oma sulase hinge; * sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge.

 

ant. 2  Õnnis on inimene, kes elab õiguses ja räägib tõtt.

laul Js 33, 13-16

Kuulge, kaugelviibijad, mida ma olen teinud, * ja juuresolijad, tundke mu väge!

Patused Siionis värisevad, * vabin valdab jumalatuid:

„Kes meist saaks elada hävitavas tules? * Kes meist saaks elada igavesel leel?"

See, kes elab õiguses * ja räägib tõtt,

kes põlgab rõhumisest saadavat kasu, * kes raputab käsi, et keelduda meeleheast,

kes topib kõrvad kinni, et mitte kuulda veretööst, * ja kes suleb silmad, et mitte näha kurja,

see elab kõrgustikel, * ligipääsmatud kaljud on temale varjupaigaks;

temale antakse ta leib, * temale on vesi kindlustatud!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Õnnis on inimene, kes elab õiguses ja räägib tõtt.

 

ant. 3  Hõiska Issandale, kogu ilmamaa.

psalm 98

Laulge Issandale uus laul, * sest Tema on imesid teinud:

Tema hüva käsi, Tema püha käsi * on Talle võidu toonud!

Tema on andnud teada oma võidust, † rahvaste silme ees ilmutanud õigust - * tuletanud meelde oma heldust,

oma ustavust Iisraeli soole - * ilmamaa otsad on saanud näha meie Jumala võitu.

Hõiska Issandale, ilmamaa - * laulge rõõmuga, mängige Temale!

Mängige Issandale kandlel, * laulge kõlaval häälel!

Sarvede ja pasunate kõlal * kiitke Issandat, oma kuningat!

Mühisegu meri ja ta küllus, * maa ja kõik, mis elab!

Laksugu jõed, kaikugu mäed * Issanda ees!

Tema tuleb valitsema ilmamaad, * valitsema õigust mööda rahvaid nagu kord ja kohus.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Hõiska Issandale, kogu ilmamaa.

Lugemine Ii 1:21; 2:10b
Alasti olen ma emaihust tulnud ja alasti pöördun ma tagasi. Issand on andnud ja Issand on võtnud; Issanda nimi olgu kiidetud! Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja?

Lühike responsorium
E: Oma käskude poole pööra mu süda, * Sinu seadust tahan ma järgida.
K: Oma käskude poole pööra mu süda, * Sinu seadust tahan ma järgida.
E: Elusta mind oma teedel.
K: Sinu seadust tahan ma järgida.
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K: Oma käskude poole pööra mu süda, * Sinu seadust tahan ma järgida.

BENEDICTUS Issand, osuta meile oma halastust ja tuleta meelde oma püha lepingut.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Issand, osuta meile oma halastust ja tuleta meelde oma püha lepingut.

Palved
Kiidetud olgu Jeesus Kristus, kes on ja jääb meiega aegade lõpuni. Palvetagem Tema poole:
K: Issand, võta meid kuulda.
Sa kingid meile täna valguse ja elu;
– tee meid tänulikeks Sinu andide eest.
K: Issand, võta meid kuulda.
Sa oled meid oma rahva hulka kutsunud;
– kinnita meis ustavust Sinule.
K: Issand, võta meid kuulda.
Sa juhid Kirikut oma käskude teel;
– hoia meid süü ja patu eest.
K: Issand, võta meid kuulda.
Sa toidad meid Sõna ja Sakramendi laual;
– tee, et me selle roa väes Sind järgiksime.
K: Issand, võta meid kuulda.

Meie Isa

Palve
Kõigeväeline Jumal, Sinu tarkus on meid loonud ja Sinu hoolitsus suunab meid. Lase oma pühal valgusel meie südameisse paista, et me kõiges, mis täna mõtleme ja teeme, Sind ustavalt teeniksime. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale