Suur Paast: Reede Algus. Suur Paast

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen.

HÜMN

Loo puhas süda minule,
patt saada minust kaugele
ja keela teda vägevast'
mu südamesse asumast!

Mu Jeesus, seda palun ma:
jää minu sisse elama;
mind kõigest kurjast vabaks tee,
Su Vaimu templiks pühitse!

Su Püha Vaimu valguses,
Su helkja palge hiilguses,
mind lase käia eluteed,
ja kaitsegu mind taevaväed!

Ja oma taevavaraga
Sa minu südant rikasta!
Nõu, tarkust, väge rohkesti
ka jaga mulle heldesti!

Su nimele siis ülistust
ma laulan südamest ja suust
ja kiitlen kõige enam sest,
et ma Su oma igavest. Aamen.

ant. 1.  Issand, Sulle hakkavad meeldima õiguse ohvrid Su altaril!

psalm 51

Jumal, ole mulle armuline oma helduses, * rohkes halastuses kustuta mu eksimused!

Pese maha mu süü, * tee mind puhtaks patust!

Mina tunnen oma üleastumisi, * mu patt on ikka mu silme ees;

Sinu vastu üksnes olen ma patustanud, * teinud seda, mis paha Sinu silmis

sestap saad olla õige, kui Sa otsuse teed, * puhas, kui kohut mõistad.

Näe, süüs tulin ma ilmale, * patusena sai mu ema käima peale

ent Sina soovid südame siirust, * õpetad mulle peidetud tarkust.

Puhasta mind patust iisopiga, * siis saan puhtaks,

pese mind, * siis saan lumest valgemaks.

Lase kuulda mind lusti ja rõõmu, * Sinu muserdatud luud-liikmed las tantsida!

Peida oma pale mu pattude eest, * pühi ära mu süü!

Puhas süda too mulle, Jumal, * uus, kindel vaim minusse!

Ära heida mind ära oma palge eest, * ära võta minult oma püha vaimu.

Anna mulle tagasi rõõm Sinu abist, * toetagu mind Sinu üllas vaim!

Jumalavallatule õpetan Sinu teid, * et patune pööraks Su poole.

Päästa mind veresüüst, † Jumal, mu avituse Jumal * ja mu keel hõiskab Sinu õigust;

Issand, ava mu huuled * ja mu suu kuulutab Sinu kiitust.

Tapaohvreid Sa ei taha, * neid võiksin anda;

põletusohvrist ei ole Sul rõõmu * Jumalale on ohvriks murtud vaim

murtud ja rusutud südant * Jumal ei põlga.

Tee lahkesti head Siionile, * lao üles Jeruusalema müürid!

Siis on Sul rõõmu õigetest - sööma- ja põletusohvritest, * siis tuuakse härjavärsse Su altarile.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand, Sulle hakkavad meeldima õiguse ohvrid Su altaril!


ant. 2. Üksnes Issandas on õigus ja jõud.

llaul Js 45, 15-26

Tõesti, sina oled ennast varjav Jumal, * Iisraeli Jumal, Päästja!

Häbenevad ja piinlikkust tunnevad kõik üheskoos, * häbiga lähevad ebajumalate sepad.

Aga Issand päästab Iisraeli igavese päästega: * teil ei ole vaja häbeneda ega tunda piinlikkust, iialgi mitte.

Sest nõnda ütleb Issand, taevaste Looja, * tema, kes on Jumal, maa vormija ning valmistaja; tema, selle rajaja,

ei ole loonud seda tühjaks, † vaid on valmistanud selle, et seal elataks: * Mina olen Issand ja kedagi teist ei ole.

Ei ole ma rääkinud salajas, * maa pimedas paigas,

ega ole ma öelnud Jaakobi soole: otsige mind ilmaaegu. * Mina, Issand, kõnelen õigust, kuulutan, mis on tõsi.

Kogunege ja tulge, liginege üheskoos, * rahvaste pääsenud!

Ei ole arusaamist neil, kes kannavad puukujusid * ja palvetavad jumala poole, kes ei suuda päästa.

Kuulutage ja tooge esile, * pidagu nad isekeskis nõu:

kes on seda kuulutanud muistsest peale, * teatavaks teinud ammusest ajast?

Kas mitte mina, Issand? † Ei ole ju muud jumalat peale minu, * kes oleks õiglane Jumal ja Päästja, mitte ühtegi peale minu.

Pöörduge minu poole ja laske endid päästa, † kõik maailma ääred, * sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole!

Ma olen iseeneses vandunud, * mu suust on väljunud tõde, tagasivõetamatu sõna:

Minu ees peab nõtkuma iga põlv, * kõik keeled peavad andma mulle vande.

Üksnes Issandas – nõnda öeldakse minu kohta – * on õigus ja jõud,

tema juurde tulevad häbenedes kõik, * kes on olnud temale vihased.

Issandas saab õigeks ja sellest kiitleb * kogu Iisraeli sugu.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. Üksnes Issandas on õigus ja jõud.


ant. 3.  Tulge Issanda palge ette hõiskamisega.

psalm 100

Hõiska Issandale, terve ilmamaa – * teenige Issandat rõõmuga,

tulge Tema ette kiidulauluga! * Teadke – Issand on Jumal:

Tema on meid teinud, Tema omad oleme, * Tema rahvas, Tema nurmede kari.

Tulge Tema väravaisse tänu tooma, * Tema õuedele kiitust laulma:

tooge tänu Temale, † Tema Nime ülistage, * sest Issand on hea –

Tema heldus kestab igavesti, * Tema truudus põlvest põlve.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Tulge Issanda palge ette hõiskamisega. 

Lugemine  Js 53:11b-12
Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. Sellepärast ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka; tema aga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest.

RESPONSOORIUM

E:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.
K:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.
E:    Issand on mu varjupaik, Kõigekõrgema kaitse all ma elan.
K:   Tema päästab mind hukatusest.
E:   Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.

BENEDICTUS Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki.

Palved

Kiidetud olgu Jeesus Kristus, kes oma ristisurmaga on meile elu toonud. Teda palugem:
K: Issand, anna meile uus elu.
Ole meiega, kui võitleme kurjaga,
- et me võiksime puhta südamega ülestõusmispühi pidada.
K: Issand, anna meile uus elu.
Aita meid täita meie tänased ülesanded
- ja sinust tunnistada usus, lootuses ja armastuses.
K: Issand, anna meile uus elu.
Anna meile valmidust enese talitsemiseks ja loobumuseks;
- õpeta meid halastustegusid tegema.
K: Issand, anna meile uus elu.
Tee meid kuulekaks sinule
- ja kingi meie südameisse suuremeelsust.
K: Issand, anna meile uus elu.

Meie Isa

Palve
Issand, aita meil väärikalt valmistuda Sinu Poja surma ja ülestõusmise mälestamiseks, et ihu paastumine uuendaks meie vaimu. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale