Esmaspäev

15. oktoober
Avila p. Teresa, neitsi ja Kiriku doktor
Mälestuspäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale * Ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Jumal, Sind me kiidame,
Sinu suurust ja Su võimu;
Sinu loodut vaatleme,
imetleme Sinu jõudu:
Nagu olid algusest,
nii Sa jääd ka igavest!

Püha, püha oled Sa,
inglid on Su käsu täitjad;
hädas, võimas aitaja,
oma heldust meile näitad.
Sinu kiitus, ülistus
kõlab Sinu laste suus.

Taevas pühakute salk,
prohvetid, apostlid, neitsid,
Märtrid, tunnistajad ka,
kõik kes Sinu palge leidsid,
Tänavad Sind lõpmata
halastuse Isana.

Igal päeval tahame,
Jumal, Sinu nime kiita;
austades ja tänades
käedki palves ühte liita.
Sinu peale loodame,
Sinult abi ootame.

Anna rahu rahvale,
õnnistust me maale saada.
Aita meid, et vaenlane
Iial ei võiks võitu saada.
Oma lapsi varja sa,
Vii meid taeva armuga. Aamen

1 ant.  Täitku meid hommikul sinu heldus, Issand..

psalm 90

Sina, Issand, oled olnud meie varjupaik * põlvest põlve -

enne veel kui sündisid mäed ning maa ja ilm loodi, olid Sina, Jumal - Sina oled igavikust igavikku.

Sina saadad inimese tagasi põrmu: * "Tulge tagasi, inimese lapsed!"

Sinu silmis on tuhat aastat * kui eilne päev,

kui see, mis kaob, * kui öine vahikord.

Sina pühid nad minema kui une silmist, * kui rohu, mis hommikul rohetab -

hommikul puhkeb ja haljendab, * õhtul närtsib ja koltub.

Jah, Sinu vihast me kaome, * Sinu raevust tardume:

meie kuriteod sead Sa enese ette, * salapatud oma palge valgusse;

me päevad kaovad Su raevus, * nagu ohe lõpevad me aastad -

seitsekümmend on nende mõõt * - kaheksakümmend, kui jaksu -

suuremalt jaolt ometi häda ja vaev,  * peagi läinud - ja me lendame ära.

Kes tunneks Su viha jõudu, * mõistaks karta Su raevu?

Õpeta meid aru pidama oma päevade üle - * et me saaksime targa südame!

Vaata jälle meie poole, Issand - * kui kaua veel...?

Halasta oma sulaste peale - * hommikul vara täida meid armuga,

et me hõiskaksime rõõmust * kõik elupäevad!

Rõõmusta meid nii palju päevi, * kui Sa oled meid vaevanud,

nii palju aastaid, * kui oleme näinud häda!

Olgu Sinu töö näha Su sulastele, * Sinu auhiilgus nende lastele!

Olgu meie üle Issanda ilu! † Kinnitagu Tema me kätetööd! * Jah, kinnita Sina me kätetööd!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Täitku meid hommikul sinu heldus, Issand..

2 ant.   Kõik maailma ääred kuulutavad Issanda kiitust.

laul Js 42, 10-16

Laulge Issandale uut laulu * tema kiituseks maailma äärest!

Ilutsegu meri ja mis seda täidab, * saared ja nende elanikud!

Tõstku häält kõrb ja selle linnad, * külad, kus Keedar elab!

Kaljude elanikud hõisaku, * hüüdku valjusti mägede tippudelt!

Andku nad Issandale au * ja kuulutagu saartel tema kiidetavust!

Issand läheb välja nagu kangelane, * ta õhutab võitlusindu otsekui sõjamees;

ta tõstab sõjakisa, hüüab valjusti, * astub võidukalt oma vaenlaste vastu.

Ma olen kaua vaikinud, olnud tegevuseta, * hoidnud ennast tagasi.

Aga nüüd ma oigan otsekui sünnitaja: * hingeldan ja ahmin õhku ühtaegu.

Ma laastan mäed ja künkad * ning kuivatan kõik nende rohu;

ma muudan jõed koolmeiks * ja teen järved tahedaks.

Ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne, * ma lasen neid käia tundmatuid radu;

ma muudan pimeduse nende ees valguseks * ja konara tasaseks.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.   Kõik maailma ääred kuulutavad Issanda kiitust.

3 ant.  Kiitke Issanda nime, kes seisate Issanda kojas.

psalm 135 A

Kiitke Issanda Nime, * kiitke, Issanda sulased,

kes te Issanda kojas seisate, * meie Jumala koja õuedel!

Kiitke Issandat, sest Issand on hea; * laulge Tema Nimele – see on armas!

Sest Issand on valinud enesele Jaakobi * ning võtnud Iisraeli pärisomaks.

Jah, tean - Jumal on suur, * kõigist jumalaist suurem on Issand!

Issand teeb, mida tahab – * taevas ja maa peal,

meres ja merehaudades, * toob pilved ilmamaa äärest,

paneb välgud vihma tegema, * toob tormid aitadest välja.

Tema lõi maha Egiptuse esimesed pojad - * nii inimeste kui elajate omad

saatis tunnustähti ja imetegusid * sinule, Egiptus, vaaraole ja ta sulastele.

Lõi maha palju rahvaid, * tappis vägevaid kuningaid –

Siihoni, emorlaste kuninga, Oogi, Baasani kuninga * ja kõik Kaanani kuningad –

ning andis nende maad pärisosaks * oma rahvale - Iisraelile.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Kiitke Issanda nime, kes seisate Issanda kojas.

Lugemine  Trk 7, 13-14
Ausalt õppisin, kadeduseta annan edasi, selle rikkust ma ei salga. Sest see on inimestele ammendamatuks varanduseks, ja need, kes selle saavad, sõlmivad sõpruse Jumalaga andide soovitusel, mida õpetus annab.

RESPONSOORIUM

E:   Rahvad jutustavad pühade tarkusest, * ja kogudus kuulutab nende kuulsust.
K:   Rahvad jutustavad pühade tarkusest, * ja kogudus kuulutab nende kuulsust.
E:   Kirik kuulutab nende suurust.
K:   Ja kogudus kuulutab nende kuulsust.
E:   Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K:   Rahvad jutustavad pühade tarkusest, * ja kogudus kuulutab nende kuulsust.

BENEDICTUS Mõistlikud paistavad nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Mõistlikud paistavad nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti.

Palved
Kristus on Hea Karjane, kes andis iseenda elu oma lammaste eest. Kiitkem ja tänagem teda ning palugem:
K: Toida oma rahvast, Issand.
Kristus, Sa tahtsid näidata oma halastavat armastust läbi oma pühade karjaste,
– tulgu Sinu halastus nende läbi alati meie peale.
K: Toida oma rahvast, Issand.
Läbi oma vikaaride jätkad Sa hingekarjase ametit,
– suuna meid alati läbi meie juhatajate.
K: Toida oma rahvast, Issand.
Läbi oma pühade rahva juhtide tegutsesid sa meie ihu ja hingede arstina,
– jätka meis oma elu ja pühaduse ametit.
K: Toida oma rahvast, Issand.
Sa õpetasid oma karja pühakute mõistlikkuse ja armastuse läbi,
– kingi meile jätkuv kasv pühaduses meie preestrite juhatuse all.
K: Toida oma rahvast, Issand.

Meie Isa

Palve
Kõigeväeline Jumal, oma Vaimuga tõstsid Sa üles püha Jeesuse-Teresa, et näidata oma Kirikule täiuslikkuse teed. Toitku meid tema tiivustatud õpetus ja äratagu meis igatsus tõelise pühaduse järele. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale