Neljapäev

17. oktoober
Antiookia p. Ignatius. Piiskop ja märter
Mälestuspäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale * Ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Jumal, Sind me kiidame,
Sinu suurust ja Su võimu;
Sinu loodut vaatleme,
imetleme Sinu jõudu:
Nagu olid algusest,
nii Sa jääd ka igavest!

Püha, püha oled Sa,
inglid on Su käsu täitjad;
hädas, võimas aitaja,
oma heldust meile näitad.
Sinu kiitus, ülistus
kõlab Sinu laste suus.

Taevas pühakute salk,
prohvetid, apostlid, neitsid,
Märtrid, tunnistajad ka,
kõik kes Sinu palge leidsid,
Tänavad Sind lõpmata
halastuse Isana.

Igal päeval tahame,
Jumal, Sinu nime kiita;
austades ja tänades
käedki palves ühte liita.
Sinu peale loodame,
Sinult abi ootame.

Anna rahu rahvale,
õnnistust me maale saada.
Aita meid, et vaenlane
Iial ei võiks võitu saada.
Oma lapsi varja sa,
Vii meid taeva armuga. Aamen

1 ant.  Anna mulle vara kuulda oma heldust.

psalm 143

Issand, võta kuulda mu palvet, * märka mu anumist!

Sina Truu, Sina Õige - * vasta mulle!

Ära mõista kohut oma sulase üle - * sest ükski elav pole õige Sinu palge ees!

Vaenlane nõuab taga mu hinge, * tahab tallata jalge alla mu elu,

saata mind Pimedusse, * ammusurnute hulka -

mu vaim nõrkeb, * mu süda tardub.

Tulevad meelde algusajad, * mõtlen kõigile Su tegudele,

mäletan kogu Su kätetööd - * Sinu poole sirutan käed, mu hing on janune maa Su ees.

Vasta mulle ometi, Issand, * mu vaim juba vaibub!

Ära peida oma palet - * muidu olen kui need, kes varisevad hauda!

Päevatõusul lase kuulda armu - * Sinu peale ma loodan!

Anna teada tee, mida käia - * Sinu poole tõstan ma hinge!

Päästa mind, Issand, vaenlase käest - * Sinu juures leian ma varju!

Sina oled mu Jumal * õpeta mind täitma Sinu tahtmist!

Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasele teele - * Issand, anna mulle elu oma Nime pärast!

Too välja mu hing ahastusest, * Sina, Õige,

hävita mu vaenlased, * Sina, Helde!

Kaota mu elu vaenajad - * olen ju Sinu sulane!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Anna mulle vara kuulda oma heldust.

2 ant.  Issand juhib Jeruusalemma juurde rahu otsekui jõe.

laul Is 66, 10-14a

Rõõmustage koos Jeruusalemmaga * ja hõisake tema pärast kõik, kes teda armastate!

Olge väga rõõmsad koos temaga * kõik, kes te tema pärast leinasite, 

et võite imeda ja küllastuda * tema troostirindadest,et võite juua ja ennast kosutada * tema ohtrast emarinnast!

Sest nõnda ütleb Issand: † Vaata, ma juhin tema juurde rahu otsekui jõe, * ja rahvaste rikkused otsekui tulvava oja;

teie lapsi kantakse kätel * ja hellitatakse põlvedel.

Otsekui trööstiks teid ema, † nõnda trööstin ma teid - * ja teid trööstitakse Jeruusalemmas.

Teie näete seda ja teie süda rõõmustab, * teie luud-liikmed kasvavad nagu värske rohi.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand juhib Jeruusalemma juurde rahu otsekui jõe.

3 ant.  Kaunis ja kohane on Jumala kiituslaul.

psalm 147 A

Hea on meie Jumalale kiitust laulda * kiitus on kallis ja kaunis!

Issand ehitab uue Jeruusalema, * kogub kokku Iisraeli laialipillatud,

teeb terveks need, kelle meel on murtud, * parandab haavad.

Tema teab tähtede hulka, * annab igale nime -

suur on meie Issand, suur ja vägev, * Tema tarkus on ääretu:

Issand on toeks vaesele, * ent alatu alandab maani.

Laulge Issandale tänu, * mängige kannelt Jumalale,

kes katab pilvedega taeva, * läkitab maale vihma,

laseb tärgata mägede rohul, * annab toitu karjadele -

kaarnapoegadelegi, * kes näljas Tema poole hüüavad.

Hobuse jõud Teda ei rõõmusta, * ei hooli Ta jalamehe rammust -

Issandal on rõõmu neist, * kes Teda kardavad, Tema armu peale loodavad.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Kaunis ja kohane on Jumala kiituslaul.

Lugemine  2Kr 1, 3-5
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu.

RESPONSOORIUM

E:   Pühad märtrid * elavad igavesti.
K:   Pühad märtrid * elavad igavesti.
E:   Nende tasu on Jumala juures.
K:   Nad elavad igavesti.
E:   Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K:   Pühad märtrid * elavad igavesti.

BENEDICTUS Ma otsin Teda, kes meie eest suri, ma janunen Tema järele, kes meie eest on surnuist üles tõusnud.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Ma otsin Teda, kes meie eest suri, ma janunen Tema järele, kes meie eest on surnuist üles tõusnud.

Palved
Meie Päästja ustavus peegeldub tema tunnistajate truuduses, kes valasid oma vere Jumala Sõna eest. Ülistagem Kristust nende mälestuseks:
K: Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid läksid vabatahtlikult surma, andes tunnistust oma usust,
– Issand, kingi meile tõeline vabadus Pühas Vaimus.
K: Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid tunnistasid oma usku kuni oma vere valamise hinnani,
– Issand, anna meile usku, mis on püsiv ja puhas.
K: Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid kandsid oma risti, käies Sinu kannul,
– Issand, aita meil julgesti taluda elu raskusi.
K: Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid pesid oma riided Talle veres,
– Issand, aita meil hoiduda eemale liha nõrkustest ja maailma võrgutustest.
K: Lunasta meid, Issand, oma verega.

Meie Isa

Palve
Kõigeväeline ja Igavene Jumal, Sa õilistad oma Kirikut kõigi nende kangelasliku tunnistusega, kes annavad oma elu Kristuse eest. Tee, et Antiookia püha Ignatiuse võit annaks meile Sinu pidevat abi, nagu see andis temale igavese kirkuse. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale