Laupäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui verev päike tõusuteel
toob patu päeva valgusse,
siis valgus annab aimuse,
on headus suurem kurjusest.

Ei pimedus, mis pilkane,
ei ükski vaim, kes vigane,
ei suuda valgust kaotada
ja tema eest end varjata.

See valgus tõsiseks meid teeb,
kui ärkame ja märkame,
et kõik, mis korda saatnud me
on taevas pandud tallele.

Nüüd päevast päeva elades
on tarvis panna tähele,
et tunded, soovid, sõnad, teod
on vaja läbi mõelda eos.

Sest Jumal taevast kõike näeb
ja igavik on tema käes.
Ei sega teda öö ei päev
Ta kohtupäeval ilmub väes.

Au Jumalale, Isale
ja ainsale Ta Pojale,
neist lähtuvale Vaimule,
Kolmainule, kes õndsaks teeb. Aamen

1 ant.  Sina oled ligi, Issand, ja kõik su käsud on tõde.

psalm 119, 145-152

Hüüan südame põhjast: "Vasta, Issand, * Sinu käske tahan ma pidada!"

Sinu poole hüüan: "Päästa mind, * siis pean Sinu lepingut!"

Koidu tulles ma hüüan, * loodan Sinu sõna peale,

öö tulleski veel valvan, * uurin mõttes Sinu sõnu.

Kuule mu häält oma helduses, Issand, * oma ustavuses anna mulle elu!

Salakavalad kiusajad on kannul * Sinu Seadusest on nad kaugel,

ent Sina oled mu lähedal, Issand, * ning Sinu käskudes on ustavus;

Sind, kõige algust, tunnen lepingust - * Sina oled ta seadnud igaveseks.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Sina oled ligi, Issand, ja kõik su käsud on tõde.

2 ant.  Sinu juures on tarkus, et see koos minuga tööd teeks.

laul Trk 9, 1-6, 9-11

Vanemate Jumal ja halastuse Issand, * kes sa oma sõnaga oled teinud kõik,

ja oma tarkuses oled valmistanud inimese, * et ta valitseks sinu poolt loodut,

korraldaks maailma jumalakartuse ja õiglusega * ning mõistaks kohut ausa meelega.

Anna mulle sinu aujärgede juures olevat tarkust * ja ära arva mind välja sinu laste hulgast!

Sest mina olen sinu sulane * ja sinu teenija poeg,

nõder inimene ja üürikese elueaga, * liiga väeti aru saama kohtust ja Seadusest.

Kui keegi olekski täiuslik inimeste hulgas, † ometi ei pandaks teda millekski, * kui temal puudub sinu tarkus.

Sinu juures on tarkus, ta tunneb su tegusid, * ta oli juures siis, kui sina lõid maailma,

ta teab, mis on meeldiv sinu silmis * ja mis on õige sinu käskude kohaselt.

Läkita tema pühadest taevastest * ja saada oma hiilguse aujärjelt,

et ta koos minuga tööd teeks * ja ma teaksin, mis on sinule meelepärane!

Sest tema teab ja mõistab kõike † ning juhatab mind mõistlikult minu tegudes * ja hoiab mind oma auhiilguses.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Sinu juures on tarkus, et see koos minuga tööd teeks.

3 ant.  Issanda ustavus kestab igavesti.

psalm 117

Kiitke Issandat kõik rahvad, * hõisake Talle, hõimud kõik:

suur on Tema arm me üle, * Issanda truudus on igavene!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issanda ustavus kestab igavesti.

Lugemine Fl 2:14-15

Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas.

Lühike responsorium Ps 142:6
E: Issand, ma kisendan Sinu poole, * Sina oled mu turvapaik.
K: Issand, ma kisendan Sinu poole, * Sina oled mu turvapaik.
E: Sa oled mu osa elavate maal.
K: Sina oled mu turvapaik.
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K: Issand, ma kisendan Sinu poole, * Sina oled mu turvapaik.

BENEDICTUS Valgus kõrgest, paista kõigile, kes istuvad pimeduses ja surma varjus.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Valgus kõrgest, paista kõigile, kes istuvad pimeduses ja surma varjus.

Palved
Õnnistatud olgu Jumal, kes Maarja, Kristuse Ema, üle kõigi loodute on tõstnud. Palvetagem Tema poole:
K: Kingi meile oma halastus.
Issand, meie Jumal, Sa pühitsesid Maarja ja tegid ta oma Poja emaks;
– kuule tema eestkostet ja pühitse meid.
K: Kingi meile oma halastus.
Sa kinkisid Maarja meile kui Ema ja eeskuju;
– kuule tema eestkostet ja kaitse meid.
K: Kingi meile oma halastus.
Sa kinnitasid Maarjat risti all;
– kuule tema eestkostet ja kinnita meid, kui me kannatama peame.
K: Kingi meile oma halastus.
Sa tegid Maarja oma Poja ülesäratamise kaudu rõõmsaks;
– kuule tema eestkostet ja tugevda meie lootust.
K: Kingi meile oma halastus.

Meie Isa

Palve
Jumal, Sa meie õndsuse allikas ja alustaja, tee kogu meie elu kiituslauluks Sinu kirkusele, et me kord taevas Sind lõputa ülistada võiksime. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale