Kolmapäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui päike koites punetab
ja päeva algust kuulutab,
kõik loodu ärkab kasvama
ja oma saatust kohtama.

Suur Jumal, päike oled Sa
Su Poeg on Õnnistegija,
Sa äratad meid mõtlema
ja elu mõtet otsima.

On Sinu Sõnas juhatus
ja armastuses vabadus,
on vabaduses vastutus
ja vastutuses õnnistus.

Meil ära lase väsida
vaid õpeta meid käituma
Meil anna valgust märgata
kuis sinu tahe täide saab.

Me siiraid palveid võta Sa
nüüd kuulda ja meid õpeta
et tõest me süda rõõmustaks
ja Sinu kirkus ilmsiks saaks.

Oo, Kristus, vaga Kuningas,
Su Isa au on ilmumas,
et Vaimus kes meid lohutab
meil oleks lootust pääseda. Aamenant. 1  Jumal, su teed on pühad! * Kes on nii suur jumal kui meie Jumal?

psalm 77

Ma tõstan oma hääle * Jumala poole, hüüan kõigest väest,

tõstan hääle Jumala poole, * et Ta mind kuulda võtaks!

Hädapäeval otsin ma Issandat - † öö läbi väsimatult sirutan käsi, * ei lase ennast trööstida mu hing.

Tahan mõelda Jumalale - aga oigan, * juurelda - aga vaim väsib.

Sina hoiad lahti mu laud, * mu meel keeb - sõnad ei tule meelde.

Mõtlen muistsete aegade peale, * tuletan meelde algusaastaid -

öö läbi korrutab süda mõtteid, * küsimused pöörlevad peas:

Kas on Issand meid maha jätnud, * kas pole Tal meist enam rõõmu?

Kas on Ta arm otsa saanud, * kas ei maksa Tema igavene sõna?

Kas Jumal on helduse unustanud, * kas on halastuse matnud Ta viha?

Ma mõtlen - kas see teeb mulle haiget, * et Kõigekõrgema tegu on teine?

Tulevad meelde Su endised teod, * imetööd ammustel aegadel, Issand,

meenutan kõiki Su toimetusi, * Sinu suuri tegusid mõlgutan.

Jumal - pühade keskel on Su troon, * kes on nii suur jumal kui meie Jumal?

Sina oled Jumal, kes teeb imesid, * kes näitab rahvastele oma väge:

omaenese käega lunastasid Sa oma rahva, * Jaakobi ja Joosepi soo.

Kui Vesi Sind nägi, Jumal, † nägi Sind ja kohkus, * siis vabises Vana Meri.

Pilved kallasid vett, * pikne tegi häält,

nooled sähvisid siia -sinna - * Su mürin käis ringiratast,

välgud valgustasid ilmamaad, * Maa vappus ja värises!

Merest läbi käis Sinu astumine, * läbi Suurte Vete Su rada, jälgi jätmata.

Sina juhatad oma rahvast kui karja * Moosese ja Aaroni käega.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Jumal, su teed on pühad! * Kes on nii suur jumal kui meie Jumal?

 

ant. 2  Mu süda rõõmutseb Issandas, kes alandab, aga ülendab ka.

laul 1 Sm 2, 1-10

Mu süda rõõmutseb Issandas, * Issandas üleneb mu sarv kõrgele.

Mu suu on laialt lahti mu vaenlaste vastu, * sest ma olen rõõmus sinu abi pärast.

Ükski pole nii püha kui Issand, † sest ei ole muud kui sina, * ükski pole kalju nagu meie Jumal.

Ärge rääkige üha nii kõrgilt, * ärgu tulgu ülbust teie suudest!

Sest Issand on kõikteadja Jumal * ja tema uurib tegusid.

Kangelaste ammud murtakse katki, * aga komistajad vöötavad endid jõuga.

Küllastunud kauplevad endid leiva eest, * aga näljastel lõpeb nälg.

Sigimatu sünnitab seitse last, * aga lasterikas närbub.

Issand surmab ja teeb elavaks, * viib alla hauda ja toob jälle üles.

Issand teeb vaeseks ja teeb rikkaks, * tema alandab, aga ülendab ka.

Tema tõstab tähtsusetu põrmust, * tema ülendab viletsa tuhaasemelt,

pannes neid istuma õilsate juurde * ja lastes neid pärida aujärgi.

Sest Issanda päralt on maa toed * ja nende peale on ta seadnud maailma.

Tema hoiab oma vagade jalgu, † aga õelad peavad pimeduses vaikima, * sest ükski ei saa võimust omast jõust.

Issanda vastu riidlejad kohkuvad, * taevast müristab Kõigekõrgem.

Issand mõistab kohut maailma äärtele, † annab rammu oma kuningale * ja ülendab oma võitu sarve.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Mu süda rõõmutseb Issandas, kes alandab, aga ülendab ka.

 

ant. 3  Issand on Kuningas! Maa Ilutsegu!

psalm 97

Issand on kuningas! * Hõiska, Maa, rõõmutsege, rannad!

Pilved ja pimedus on Tema kohal, * õigus ja kohus Ta aujärje alus.

Tema eel käib leek, * neelab vaenlased Ta ümbert.

Tema välgud teevad maailma valgeks, * Maa näeb - ja väriseb.

Mäed sulavad kui vaha Jumala ees, * ilmamaa Issanda ees.

Taevad kuulutavad Ta õigust, * rahvad näevad Tema au.

Häbi teile, kujude kummardajad, † puuslike kiitjad! * Kummardage Teda, muud jumalad kõik!

Siion kuulab ja rõõmustab, * Juuda linnad ilutsevad

Sinu õiglastest käskudest, Issand - * Sina oled kõige kõrgem, Issand

üle terve ilmamaa, * kõigist jumalaist üle.

Kui armastad Issandat, * vihka kurja!

Tema hoiab oma vagade hingi, * päästab nad õelate küüsist.

Õigetele koidab valgus, * rõõm neile, kes õiglased südamelt.

Rõõmustage Issandas, õiged, * Tema püha Nime tänage!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand on Kuningas! Maa Ilutsegu!

Lugemine Rm 8:35,37
Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu Tema läbi, kes meid on armastanud.

Lühike responsorium Ps 34:2
E: Ma tänan Issandat * igal ajal.
K: Ma tänan Issandat * igal ajal.
E: Alati on Tema kiitus minu suus.
K: Igal ajal.
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K: Ma tänan Issandat * igal ajal.

BENEDICTUS Teenige Issandat pühaduses, sest Ta päästab meid meie vaenlaste käest.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Teenige Issandat pühaduses, sest Ta päästab meid meie vaenlaste käest.

Palved
Õnnistatud olgu meie Lunastaja, kes jääb oma Kiriku juurde kuni
maailma otsani. Palvetagem Tema poole:
K: Issand, halasta.
Juhi meid läbi selle päeva;
– saada meid oma armuga.
K: Issand, halasta.
Meie päevtöö olgu Sulle pühitsetud;
– aita, et me ei teeks midagi halba ega kiidaks miskit ebaõiget heaks.
K: Issand, halasta.
Tee oma vagad maailma valguseks;
– tee nad maa soolaks.
K: Issand, halasta.
Sinu Püha Vaim juhatagu meie südant,
– et meie suu Sinu kiitust kuulutaks.
K: Issand, halasta.

Meie Isa

Palve
Hea Jumal, lase meie südameis tõusta selge päev, et me ei satuks eksitusse, vaid jääksime Sinu käskude teele. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale