Neljapäev Algus. Advent1

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Oh Jeesus Kristus, tule Sa
ja Vaimu meile läkita,
kes armuga meid avitab
ja taevateele juhatab!

Tee lahti suu Sind tänama,
Sind kiitma südant valmista!
Meil õiget usku anna ka,
Su nime tundma õpeta!

Siis inglitega laulame,
Sind, püha Issand, kiidame,
ja palgest palgesse seal ka
Sind näeme õndsa rõõmuga.

Au taevasele Isale,
au ainusündind Pojale!
Au Pühal Vaimul igavest’
ja tänu andkem südamest! Aamen.

1 ant.  Ärka, naabel, ärka, kannel, ma äratan üles koidu.

psalm 57

Ole mulle armuline, Jumal, * ole armuline –

Sinu juures otsib pelgu mu hing, * Sinu tiibade alla poen, kuni hädaoht läinud!

Ma hüüan Jumala, Kõigekõrgema poole, * Jumala poole, kes minu eest seisab –

küll Tema läkitab abi taevast, † pilgaku mu ründajad – * küll Jumal läkitab oma armu ja tõe.

Võin uinuda lõukoerte lõugade vahel, * kel hambad kui odad, kui nooled, keel kui vahe mõõk.

Ülenda ennast üle taevaste, Jumal, * oma auhiilgus üle kogu ilmamaa!

Võrku nad seavad mu jalale, * lingu mu kaelale;

kaevavad auku minule - * langegu ise sisse!

Kindel on mu süda, Jumal, * mu süda on kindel!

Tahan laulda ja mängida * tõuse üles, mu hing,

ärka, lüüra, ärka, kannel, * tahan äratada koitu!

Issand, ma tahan Sind tänada * rahvaste seas,

Sinule mängida * hõimude keskel,

sest taevast kõrgem on Sinu arm,  * Sinu truudus ülem pilvedest.

Ülenda ennast üle taevaste, Jumal * oma auhiilgus üle kogu ilmamaa!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Ärka, naabel, ärka, kannel, ma äratan üles koidu.

2 ant.  Mu rahvas küllastub mu headusest, ütleb Issand

laul Jr 31, 10-14

Rahvad, kuulge Issanda sõna * ja kuulutage kaugetel saartel

ning öelge: „Tema, kes pillutas Iisraeli, kogub teda * ja hoiab teda nagu karjane oma karja!"

Sest Issand lunastab Jaakobi * ja vabastab tema selle käest, kes on temast vägevam.

Ja nad tulevad ning hõiskavad Siioni kõrgendikul, * nad säravad rõõmust Issanda headuse pärast,

vilja ja viina ja õli pärast, * noorte lammaste, kitsede ja veiste pärast;

nende hing on nagu kastetud rohuaed * ja nad ei närbu enam.

Siis neitsid rõõmutsevad tantsides * ning noorukid ja raugad üheskoos;

ma muudan nende leina rõõmuks, * ma trööstin ja rõõmustan neid pärast kurvastust.

Ja ma kosutan preestrite südameid rasvaga * ning mu rahvas küllastub mu headusest.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Mu rahvas küllastub mu headusest, ütleb Issand

3 ant.  Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas Tema pühal mäel.

psalm 48

Suur on Issand, * kõrgesti kiita –

Jumala Linnas, Pühal Mäel,  * kaunil, kõrgel, kogu maa rõõmul!

Mägede Mägi on Siion, Jumala Mägi – * Suure Kuninga Linn!

Siioni kõrgetes kodades * Jumal ise – Kindel Kaitsja.

Kuningad, näe, tulid, * läksid peale, ründasid koos –

vaatasid, tardusid sambaks, * ehmatusest löödud – pagesid.

Hirm valdas neid – * kui sünnitaja tuhud,

kui idatorm, mis murrab * suured Tarsise laevad.

Nagu olime kuulnud, * nõnda nägimegi – Vägede Issanda Linn,

meie Jumala Linn – * Jumal hoiab teda ikka, igavesti!

Sinu heldusest räägime, Jumal, * keset Su Templit;

nõnda kui Su Nimi, Issand, käib Su kuulsus ilmamaa ääreni: * õiglusest tulvil on Su käsi.

Siioni mägi rõõmutseb, Juuda linnad ilutsevad * Su õiglaste otsuste pärast.

Kõndige läbi Siion, * tehke ring ta ümber,

lugege üle ta tornid! * Pange tähele müüre,

käige läbi kõrged kojad – * jutustage tulevale põlvele:

niisugune on meie Jumal – ikka ja igavesti – * Tema juhib meid.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas Tema pühal mäel.

Lugemine  Js 45:8
Kastke, taevad, ülalt ja pilved, pange voolama õiglus! Avanegu maa, et idaneks õnnistus ja ühtlasi võrsuks õiglus! Mina, Issand, olen selle loonud.

RESPONSOORIUM

E:   Sinu kohal, Jeruusalemm, koidab Issand, * Ta paistab su kohal kui päike.
K:   Sinu kohal, Jeruusalemm, koidab Issand, * Ta paistab su kohal kui päike.
E:   Sinu kohal nähakse Tema auhiilgust.
K:   Ta paistab su kohal kui päike.
E:   Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K:   Sinu kohal, Jeruusalemm, koidab Issand, * Ta paistab su kohal kui päike.

BENEDICTUS Ma ootan Issandat, oma Päästjat, ma ootan kannatlikult, kuni Ta tuleb. Halleluuja.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Ma ootan Issandat, oma Päästjat, ma ootan kannatlikult, kuni Ta tuleb. Halleluuja.

Palved

Kiidetud olgu Kristus, kes tunneb rõõmu sellest, et olla inimeste juures. Palvetagem Tema poole:
R Issand, ole meiega!
Sa oled meid kutsunud oma riiki; luba, et tänane päev ja kogu meie elu oleks Jumala meelepärast.
R Issand, ole meiega!
Sa seisad tundmatuna meie keskel – ilmuta meile oma palet.
R Issand, ole meiega!
Sa oled meile lähemal kui meie ise; kinnita meie lootust Sinu peale.
R Issand, ole meiega!
Sa oled kõige pühaduse allikas; vabasta meid meie süüst ja hoia meid puhtana oma tulemise päevaks.
R Issand, ole meiega!

Meie Isa

Palve
Issand, meie Jumal, ilmuta oma vägevust ja tule. Rutta meile oma jumaliku väega appi ja kingi meile oma armu ja halastuse pärast pääste, mida meie patud veel tagasi hoiavad. Me palume seda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga ja Püha Vaimuga elab ja valitseb, ainus tõeline Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale