Suur Paast: Neljapäev Algus. Suur Paast

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen.

HÜMN

Oh armas Jumal, avita
ja keela rasket nuhtlust ka,
mis patu pärast lõpmata
meil kõigile peaks tulema!
Meid hoia sõja, tule eest
ja tõve, kalli aja eest!

Süüalused küll oleme
ja halastust nüüd palume.
Kui õiget palka tahad Sa
meil meie töö eest tasuda,
siis läheks hukka ilmamaa
ja inimeste sugu ka.

Patt on meid rikkund kurjasti
ja kurat vaevab raskesti,
ilm, meie liha, veri ka
meid ikka võtvad kiusata.
Sest vaeva, valu tunneme,
Su armust abi otsime.

Oh Poja peale mõtle Sa
ja Tema haavu mäleta,
kes saatnud oma surmaga
meil armuvara otsata!
Ta peale meie loodame,
Ta armust õndsust ootame. Aamen.ant.1  Issand, ärata oma vägevus ning tule meid päästma.

psalm 80

Kuule, Iisraeli karjane, * Sina ju juhtisid Joosepi sugu kui lambaid -

Sina istud keerubite peal- * hakka paistma Efraimile, Benjaminile ja Manassele!

Virguta oma vägevus, * tule, aita meid!

Tule tagasi meie juurde, Jumal, * lase oma palgel paista - siis on meil avitust!

Issand, taevavägede Jumal  * kui kaua hõõgub Su viha oma rahva palve vastu?

Sa söödad meid pisarate leivaga, * joodad suure silmaveega,

oled meid pannud tüliõunaks  * naabrite vahele, jätnud vaenlastele irvitada.

Tule tagasi meie juurde, Jumal, * lase oma palgel paista - siis on meil avitust!

Sina tõid Egiptusest viinapuu,  * kihutasid rahvad minema ja istutasid puu nende asemele.

Sa tegid talle ruumi - * ta ajas juuri ja täitis maa,

tema vari kattis mäed, * oksad olid kui Jumala seedrid -

väädid vohasid mereni, * võsud Suure jõeni.

Miks kiskusid Sa aia maha - * nüüd iga teeline nopib tast,

metssiga tuhnib segi,  * kõrbeloom sööb lagedaks.

Pööra ümber, taevavägede Jumal, * vaata ülevalt ja näe!

Tule harima seda viinapuud, * kinnitama, mida Su oma käsi on istutanud,

oma poega, kellele Sina oled andnud väe!

Hävitagu hirm Su palge eest need, * kes viinamäele tule otsa pannud!

Aga hoidku Su käsi meest Su paremal käel, * inimese poega, kellele Sina oled andnud väe!

Ei me tagane Sinust - * hoia meid elus, siis hüüame Sinu Nime!

Tule tagasi meie juurde, Jumal,  * lase oma palgel paista - siis on meil avitust!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand, ärata oma vägevus ning tule meid päästma.

 

ant. 2  Issand on teinud suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal!

laul Is 12, 1-6

„Ma tänan sind, Issand! Sa olid küll vihane minule, * aga su viha pöördus ja sa trööstisid mind.

Vaata, Jumal on mu pääste! * Ma olen julge ega karda,

sest Issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul, * ja tema oli minu päästja."

Te ammutate rõõmuga * vett päästeallikaist.

Ja sel päeval te ütlete: „Tänage Issandat, * kuulutage tema nime,

tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, * tunnistage, et tema nimi on kõrge!

Ülistage Issandat, sest tema on teinud suuri asju, * saagu see teatavaks kogu maal!

Hõiska ja rõkata rõõmust, Siioni elanik, * sest Iisraeli Püha on teie keskel suur!"

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand on teinud suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal!

 

ant. 3  Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus.

psalm 81

Hõisake Jumalale - † Tema on meie ramm, * hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole!

Lööge lahti kiidulaul, taguge trummi, * laske heliseda kandlel ja lüüral!

Pange hüüdma pasunad noorel kuul * ja täiskuu ajal - meie pidupäeval!

Nõnda on Iisraeli seadus, * Jaakobi Jumala otsus -

selle käsu andis Tema Joosepile, * kui Ta Egiptusemaa vastu välja läks.

Ma kuulsin sõnu, mida ma ei mõistnud: † "Mina võtsin su õlalt koorma, * kandekorvi su käest -

sa hüüdsid, kui sul häda käes oli, * ja ma päästsin su,

vastasin sulle äikesepilvest, * panin proovile Meribas.

Kuula, mu rahvas, ma manitsen sind! * Iisrael, kuula ometi!

Ärgu olgu sul võõrast jumalat - * ära kummarda võõramaa jumala ette!

Mina olen Issand, sinu Jumal, * kes tõi su välja Egiptusemaalt -

tee lahti oma suu, * ma täidan ta küllaga!

Ent mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält, * Iisrael ei tahtnud mind

ma jätsin ta tema kalgi südame kätte, * oma nõu järgi talitama.

Oh et mu rahvas ometi kuulaks mind, * Iisrael kõnniks minu teedel!

Ma alandaksin varsti ta vastased, * pööraksin käe vaenlase vastu!

Issanda vihkajad hellitaksid teda, * ning tema aeg kestaks igavesti

kõige parema nisuga toidaksin teda, * metsmeega söödaksin söönuks!"

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. 3  Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus. 

Lugemine  1Kn 8:51a.52-53 järgi
Me oleme sinu rahvas ja sinu pärisosa. Olgu su silmad lahti su sulase anumise ja su Iisraeli rahva anumise poole, et sa neid kuuleksid kõiges, mille pärast nad sind hüüavad! Sest sina oled nad eraldanud enesele pärisosaks kõigi maa rahvaste hulgast.

RESPONSOORIUM

E:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.
K:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.
E:    Issand on mu varjupaik, Kõigekõrgema kaitse all ma elan.
K:   Tema päästab mind hukatusest.
E:   Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.

BENEDICTUS Laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud, ja nõndasamuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin..

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud, ja nõndasamuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin..

Palved

Kiidetud olgu Jeesus Kristus, meie Päästja ja Lunastaja. Teda palugem:
K: Issand, mõtle meie peale.
Sina oled eluvee allikas;
- sinu järele igatseb meie hing.
K: Issand, mõtle meie peale.
Sina kinkisid meile kiriku meie pääste sakramendiks;
- õpeta meid seda saladust sügavamalt mõistma.
K: Issand, mõtle meie peale.
Sina kutsusid meid oma jüngriteks;
- aita meil täna sind järgida.
K: Issand, mõtle meie peale.
Andesta meile meie patud
- ja pühitse meid.
K: Issand, mõtle meie peale.

Meie Isa

Palve
Jumal, kes Sa armastad hingepuhtust ja annad selle tagasi, kutsu enda ligi meie, oma sulaste hinged, saada meile oma Vaim, tee meid tugevaks usus ja püsivaks heades tegudes. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale