Ülestõusmine: Laupäev Algus. Ülestõusmine

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

On täna tõusnud Issand väes,
nüüd surnud surm ja võit on käes.
Ta tõusis suures hiilguses,
sest laulame kõik üheskoos.

Ta võitis ära saatana
ja murdis katki ahela;
nii hukatusest välja Ta
viib oma rahva armuga.

Jah, nüüd on põrmus vaenlane,
me rõõmuga Sind kiidame!
Ta enam meid ei kohuta,
sest võitjad me Su lastena.

Oh kallis Issand Jeesus Krist,
Sa meie Päästja, Eluvürst!
Nüüd tule jaga meilegi
Sa au ja rõõmu rohkesti.

Su kogudus Sind palub nüüd:
meilt võta ära patusüüd
ning aita oma armuga
Sind ikka hoolsalt teenida!

Küll igatseme südamest
Su juures olla igavest;
oh aita Sa meid armuga
kord laulda suure rõõmuga.

Au olgu Taevaisale,
au Tema ainu Pojale;
au olgu Püha Vaimule,
kes teed ka näitab taevasse!

1 ant.  Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu, halleluuja.

psalm 119, 145-152

Hüüan südame põhjast: "Vasta, Issand, * Sinu käske tahan ma pidada!"

Sinu poole hüüan: "Päästa mind, * siis pean Sinu lepingut!"

Koidu tulles ma hüüan, * loodan Sinu sõna peale,

öö tulleski veel valvan, * uurin mõttes Sinu sõnu.

Kuule mu häält oma helduses, Issand, * oma ustavuses anna mulle elu!

Salakavalad kiusajad on kannul * Sinu Seadusest on nad kaugel,

ent Sina oled mu lähedal, Issand, * ning Sinu käskudes on ustavus;

Sind, kõige algust, tunnen lepingust - * Sina oled ta seadnud igaveseks.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu, halleluuja.

2 ant.  Sina ehitasid templi ja altari oma pühale mäele, halleluuja.

laul Trk 9, 1-6, 9-11

Vanemate Jumal ja halastuse Issand, * kes sa oma sõnaga oled teinud kõik,

ja oma tarkuses oled valmistanud inimese, * et ta valitseks sinu poolt loodut,

korraldaks maailma jumalakartuse ja õiglusega * ning mõistaks kohut ausa meelega.

Anna mulle sinu aujärgede juures olevat tarkust * ja ära arva mind välja sinu laste hulgast!

Sest mina olen sinu sulane * ja sinu teenija poeg,

nõder inimene ja üürikese elueaga, * liiga väeti aru saama kohtust ja Seadusest.

Kui keegi olekski täiuslik inimeste hulgas, † ometi ei pandaks teda millekski, * kui temal puudub sinu tarkus.

Sinu juures on tarkus, ta tunneb su tegusid, * ta oli juures siis, kui sina lõid maailma,

ta teab, mis on meeldiv sinu silmis * ja mis on õige sinu käskude kohaselt.

Läkita tema pühadest taevastest * ja saada oma hiilguse aujärjelt,

et ta koos minuga tööd teeks * ja ma teaksin, mis on sinule meelepärane!

Sest tema teab ja mõistab kõike † ning juhatab mind mõistlikult minu tegudes * ja hoiab mind oma auhiilguses.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Sina ehitasid templi ja altari oma pühale mäele, halleluuja.

3 ant.  Mina olen tee ja tõde ja elu, halleluuja.

psalm 117

Kiitke Issandat kõik rahvad, * hõisake Talle, hõimud kõik:

suur on Tema arm me üle, * Issanda truudus on igavene!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Mina olen tee ja tõde ja elu, halleluuja.

LugemineRm 14:7-9
Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele, sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme - me oleme Issanda päralt. Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elavate Issand.

RESPONSOORIUM

E: Issand tuli hauast välja, * halleluuja, halleluuja.
K: Issand tuli hauast välja, * halleluuja, halleluuja.
E: Tema, Kes meie eest ristil rippus.
K: Halleluuja, halleluuja.
E: Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.
K: Issand tuli hauast välja, * halleluuja, halleluuja.

BENEDICTUS Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad, ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala Püha, halleluuja.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad, ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala Püha, halleluuja.

Palved

Kristus, elu leib, on tõotanud viimsel päeval äratada need, keda tema toidab oma sõna ja ihu lauas. Palugem:
K: Issand, anna meile oma rahu ja rõõm.
Surnuist üles tõusnud Jumala Poeg, sina oled elu Issand; - õnnista ja pühitse meid ja kõiki oma Isa lapsi.
K: Issand, anna meile oma rahu ja rõõm.
Sina annad rahu ja rõõmu kõigile, kes sinusse usuvad; - lase meil käia valguse lastena ja rõõmustada sinu võidust.
K: Issand, anna meile oma rahu ja rõõm.
Rohkenda oma maa peal rändava kiriku usku, - et see tunnistaks maailmale sinu ülestõusmisest.
K: Issand, anna meile oma rahu ja rõõm.
Sa astusid Isa kirkusesse läbi kannatuste; kinnita mure aegadel meie pilgud igavesse rõõmusse.
K: Issand, anna meile oma rahu ja rõõm.

Meie Isa

Palve
Kõigeväeline Jumal, sa oled ristimises sünnitanud usklikud uude ellu, hoia neid oma varju all ja luba neil pärast kõigi vale rünnakute võitmist jääda ustavaks sinu armule. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale