Teisipäev Algus. T1

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui idakaares koidab päev,
siis käed me palveks tõstame,
et Jumal kaitseks kurja eest
meid ennast ja me päevatööd.

Ta eksimustest meie meelt
ja valest sõnast hoides keelt
meid kandku tülist eemale
ja kiusatustest kaugele.

Meid valitsegu mõistlikkus
ja eluviise mõõdukus,
et ihu püsiks patuta
ja süda rikkumatuna.

Kui päev kord jõuab õhtusse,
vaob elu vastu surmale;
me tunnistada Jumalast
siis võime inimkonnale.

Au Jumalale Isale,
ja kiitus Tema Pojale,
au Trööstijale Vaimule –
nii igavesti kestku see. Aamen.

ant. 1. See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt tohib minna Issanda mäele.

psalm 24

Issanda päralt on maa ja tema rikkus * ning kõik, kes maa peal elavad –

on ju Tema ise Maa rajanud Mere peale, * selle Jõgedele kinnitanud.

Kes tohib minna Issanda mäele, * tohib seista Tema pühas paigas?

See, kelle käed on süüta ja süda puhas, * kelle hing ei himusta tühja ega vannu valet –

see saab õnnistuse Issandalt, * õiguse Jumala, Päästja käest.

See on sugupõlv, kes Teda taga nõuab, * kes otsib Sinu palet, Jaakobi Jumal!

Tõstke pead, väravad, * saage kõrgeks, muistsed uksed,

et Aukuningas saaks sisse tulla! * Kes on see Aukuningas?

Issand, kange ja vägev, * Issand, Vägev Sõdalane.

Tõstke pead, väravad, * saage kõrgeks, muistsed uksed,

et Aukuningas saaks sisse tulla! * Kes on Aukuningas?

Taevavägede Jumal – * Tema on Aukuningas!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt tohib minna Issanda mäele.


ant. 2. Kiitke õigluse Issandat ja ülistage igavest Kuningat!

Tb 13, 2-9

Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti,* ja tema kuningriik,

sest tema karistab ja halastab, † viib alla surmavalda ja toob jälle üles,* ja ükski ei saa põgeneda tema käest!

Ülistage teda, Iisraeli lapsed, paganate ees,* sest tema on meid pillutanud nende keskele!

Kuulutage seal tema suurust,* ülendage teda kõigi elavate ees,

sest tema on meie Issand ja Jumal, * tema on meie isa ikka ja igavesti!

Tema karistab meid meie ülekohtu pärast,* aga halastab jälle,

ja kogub meid kõigi paganate hulgast,* kuhu iganes teid on nende keskele pillutatud.

Kui te pöördute tema poole † kõigest südamest ja kõigest hingest,* ja teete tema ees seda, mis õige on,

siis pöördub ka tema teie poole * ega peida oma palet teie eest.

Pange tähele, mida ta teiega teeb,* ja tänage teda täiel häälel,

kiitke õigluse Issandat * ja ülistage igavest Kuningat!

Mina tänan teda oma vangipõlvemaal, * kuulutan tema võimsust ja suursugusust patusele rahvale.

Pöörduge, patused, ja tehke õigust tema ees! * Kes teab, vahest ta võtab teid vastu ja osutab teile halastust!

Oma Jumalat ma ülistan, † minu hing ülistab taeva Kuningat * ja rõõmustab tema suursugususest!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. Kiitke õigluse Issandat ja ülistage igavest Kuningat!

 

ant. 3. Õiglastele sobib laulda kiidulaulu!

psalm 33

Hõisake Issandale, õiged – * õigetele sobib kiitust laulda!

Tänage Issandat kandlega, * kümnel keelel mängige Talle!

Laulge Temale uus laul, * mängige keeltel ja hõisake!

Issanda sõna on tõde – * mis Tema teeb, on kindel;

Issand armastab õigust ja kohut – * maa on täis Tema armu.

Issanda sõna on teinud taevad, * Tema hingeõhk taevaväed,

merede veed kogub Tema oma paisu, * oma Sügaviku salvedesse.

Issandat kartku kogu Maa, * värisegu, kes Maa peal elab!

Sest Tema ütleb – ja nõnda sünnib, * Tema käsib – ja nõnda on.

Issand nurjab rahvaste nõu, * hõimude mõtted teeb tühjaks –igavesti püsib Tema nõu, * Issanda mõtted põlvest põlve.

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, * kelle Tema on valinud pärisrahvaks endale.

Issand vaatab taevast,  * näeb kõiki inimlapsi,

oma aujärjelt vaatab * kogu ilmamaa elanikke –

südamete Looja * paneb tähele kõiki tegusid.

Ei võida kuningas väe hulga pärast, * ei pääse kangelane rammu läbi,

ei võida ka sõjaratsu – * temagi jõud ei päästa;

vaata, Issanda silm on nende peal, * kes Teda kardavad,

Tema ustavust usuvad – * et Tema kisub hinge välja surmast, hoiab elus nälja ajal.

Meie hing ootab Issandat – * Tema on me abi ja kilp;

Tema pärast on süda rõõmus, * pühale Nimele loodame.

Sinu heldus, Issand, olgu meie üle – * Sind me ootame!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. Õiglastele sobib laulda kiidulaulu!

Lugemine Rm 13:11b-13a
Käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! Elagem kombekalt nagu päeva ajal.

Lühike responsorium vrd Ps 18:3
E. Jumal on mu abi, * üksnes Tema peale ma loodan.
K. Jumal on mu abi, * üksnes Tema peale ma loodan.
E. Minu turvapaik ja mu päästja.
K. Üksnes Tema peale ma loodan.
E. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K. Jumal on mu abi, * üksnes Tema peale ma loodan.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Issand on meile äratanud Päästja, nagu Ta on tõotanud oma prohvetite suu kaudu.

Palved
Õnnistatud olgu Jeesus Kristus, meie Ülempreester. Palvetagem Tema poole:
K. Issand, meie Jumal ja Õnnistegija.
Ristimisega oled Sa meile andnud osa oma kuninglikust preestriametist;
- aita meil kiituseohvreid tuua.
K. Issand, meie Jumal ja Õnnistegija.
Aita, et me Sinu käske peaksime
- ja nõnda Sinusse jääksime ja Sina meisse.
K. Issand, meie Jumal ja Õnnistegija.
Kingi meile tarkuse and,
- et me selle päeva ülesanded ära tunneksime.
K. Issand, meie Jumal ja Õnnistegija.
Aita, et me täna kellelegi haiget ei teeks
- ja oleksime head kõikidele, kes meiega koos elavad.
K. Issand, meie Jumal ja Õnnistegija.

Meie Isa

Palve
Issand, pööra oma kõrv ja võta vastu oma vagade hommikupalve. Valgusta ja tervenda, mis meie südamete sügavuses haige on, et miski halb meid vangis ei hoiaks, kes me taevase armu säraga valgustatud oleme. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale