Kolmapäev

22. november
p. Caecilia, neitsi ja märter
Mälestuspäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale * Ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Jumal, Sind me kiidame,
Sinu suurust ja Su võimu;
Sinu loodut vaatleme,
imetleme Sinu jõudu:
Nagu olid algusest,
nii Sa jääd ka igavest!

Püha, püha oled Sa,
inglid on Su käsu täitjad;
hädas, võimas aitaja,
oma heldust meile näitad.
Sinu kiitus, ülistus
kõlab Sinu laste suus.

Taevas pühakute salk,
prohvetid, apostlid, neitsid,
Märtrid, tunnistajad ka,
kõik kes Sinu palge leidsid,
Tänavad Sind lõpmata
halastuse Isana.

Igal päeval tahame,
Jumal, Sinu nime kiita;
austades ja tänades
käedki palves ühte liita.
Sinu peale loodame,
Sinult abi ootame.

Anna rahu rahvale,
õnnistust me maale saada.
Aita meid, et vaenlane
Iial ei võiks võitu saada.
Oma lapsi varja sa,
Vii meid taeva armuga. Aamen

ant. 1.  Jumal, Sinu valguses me näeme valgust.

psalm 36

Õelal on vastuhakk südames, * pole Jumala hirmu silme ees –

ennast näeb lipitseva silmaga, * sestap ei leia ega põlga oma pattu.

Sõnad tema suust on nurjatus ja pettus, * ei kasva ta enam tarkuses ja headuses -

lebadeski haub nurjatut nõu, * käib halba teed, ei põlga kurja.

Issand, Sinu heldus käib taevani, * Su ustavus pilvedest saadik,

Sinu õigus on otsekui kõrged mäed, † Su kohus kui Ilmamaameri – * inimesi päästad Sina ja loomi, Issand.

Kui kallis on Sinu arm, oh Jumal! † Inimlapsed leiavad Su tiibade all varju – * saavad söönuks Su koja küllusest.

Sina joodad neid rõõmuvetest – † Sinu juures on elu allikas, * Sinu valgel näeme meiegi valgust.

Jäägu Sinu arm nendega, * kes Sind tunnevad,

Su õigus nendega, * kes õiglased südamelt!

Ärgu mind tallaku ülbete jalg, * ärgu ajagu ära kurjade käsi!

Näe: juba kukuvad nurjatud – * on heidetud maha, ei tõuse enam!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Jumal, Sinu valguses me näeme valgust.

 

ant. 2.  Issand, Sina oled suur ja auline, imetlusväärne ja võitmatu.

laul Jdt 16, 2-3a. 14-16

Hakake mängima minu Jumalale trummidega, * laulge Issandale simblitega!

Lisage kiituslaul temale, * ülistage ja hüüdke appi tema nime!

Sest Issand on Jumal, * kes lõpetab sõjad.

Me laulame Issandale laulu, * me laulame meie Jumalale uut laulu.

Issand, sina oled suur ja auline, * imetlusväärne väelt, võitmatu!

Kogu sinu looming teenigu sind! * Sest sina ütlesid, ja see sündis,

sina läkitasid oma Vaimu, ja see ehitas, * ja ei ole ühtki, kes suudaks vastu panna sinu häälele.

Sest mäed liiguvad alustelt koos vetega, * kaljud sulavad sinu palge ees otsekui vaha,

aga neile, kes sind kardavad, * oled sa väga armuline.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand, Sina oled suur ja auline, imetlusväärne ja võitmatu.

 

ant. 3.  Hõisake Jumalale rõõmuhäälega!

psalm 47

Plaksutage käsi jumalale, rahvad kõik, * hõisake rõõmsa häälega -

Issandale, Kõigekõrgemale, Kohutavale, * Suurele Kuningale üle ilmamaa!

Tema heidab rahvaid meie alla, * rahvahõime me jalge alla,

Tema valib meie pärisosa, * Jaakobi, oma armsa uhkuseks.

Issand läks Ausse hõisete saatel, * läks üles pasunahäältega -

laulge kiitust Jumalale, * laulge kiitust!

Laulge kiitust me Kuningale, * laulge kiitust!

Jumal on ilmamaa kuningas – * laulgem sellest laulu!

Jumal on kuningas rahvaste üle, * istub pühal aujärjel:

rahvaste ülemad tulevad kokku, * Aabrahami Jumala rahva juurde –

sest nemad, maade kaitsjad on ju Jumala omad – * Tema on Kõigekõrgem.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Hõisake Jumalale rõõmuhäälega! 

Lugemine  2Kr 1, 3-5
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu.

RESPONSOORIUM

E:   Pühad märtrid * elavad igavesti.
K:   Pühad märtrid * elavad igavesti.
E:   Nende tasu on Jumala juures.
K:   Nad elavad igavesti.
E:   Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K:   Pühad märtrid * elavad igavesti.

BENEDICTUS Kui päev koitma hakkas, hüüdis Caecilia: Tulge, Kristuse rüütlid, pange maha pimeduse teod ja rõivastuge valguse relvadega!

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Kui päev koitma hakkas, hüüdis Caecilia: Tulge, Kristuse rüütlid, pange maha pimeduse teod ja rõivastuge valguse relvadega!

Palved
Meie Päästja ustavus peegeldub tema tunnistajate truuduses, kes valasid oma vere Jumala Sõna eest. Ülistagem Kristust nende mälestuseks:
K: Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid läksid vabatahtlikult surma, andes tunnistust oma usust,
– Issand, kingi meile tõeline vabadus Pühas Vaimus.
K: Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid tunnistasid oma usku kuni oma vere valamise hinnani,
– Issand, anna meile usku, mis on püsiv ja puhas.
K: Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid kandsid oma risti, käies Sinu kannul,
– Issand, aita meil julgesti taluda elu raskusi.
K: Lunasta meid, Issand, oma verega.
Sinu märtrid pesid oma riided Talle veres,
– Issand, aita meil hoiduda eemale liha nõrkustest ja maailma võrgutustest.
K: Lunasta meid, Issand, oma verega.

Meie Isa

Palve
Halastuse Jumal, ole lähedal neile, kes Sinu poole hüüavad. Võta püha Caecilia eestkoste abiga kuulda meie palveid ja vasta neile. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale