Neljapäev

21. juuni
Püha Aloisio Gonzaga, orduvend

Mälestuspäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale * Ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Jumal, Sind me kiidame,
Sinu suurust ja Su võimu;
Sinu loodut vaatleme,
imetleme Sinu jõudu:
Nagu olid algusest,
nii Sa jääd ka igavest!

Püha, püha oled Sa,
inglid on Su käsu täitjad;
hädas, võimas aitaja,
oma heldust meile näitad.
Sinu kiitus, ülistus
kõlab Sinu laste suus.

Igal päeval tahame,
Jumal, Sinu nime kiita;
austades ja tänades
käedki palves ühte liita.
Sinu peale loodame,
Sinult abi ootame.

Anna rahu rahvale,
õnnistust me maale saada.
Aita meid, et vaenlane
Iial ei võiks võitu saada.
Oma lapsi varja sa,
Vii meid taeva armuga. Aamen

1 ant.  Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn.

psalm 87

Issand armastab, mida ehitas * pühadele mägedele,

armastab Siioni väravaid * kõigist Jaakobi linnadest enam -

aulisi asju räägitakse sinust, * Jumala linn.

"Rahabit ja Paabelit * loen ma enda tundjateks -

vaata Vilistimaad, Tüürost, Etioopiat - * kõik on sündinud seal."

Siionist öeldakse: † "Iga mees on sündinud seal - * ja Tema, Kõigekõrgem, hoiab neid".

Issand loeb üle, † kirjutab rahvaste raamatusse: * "Tema on sündinud seal."

Tantsides nad laulavad: * "Kõik mu allikad on sinus, Siion!"

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn.

2 ant.  Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt, temaga koos on te palk.

laul Js 40, 10-17

Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt * ja tema käsivars valitseb.

Vaata, temaga koos on te palk * ja tema ees on teie töötasu.

Otsekui karjane hoiab ta oma karja, † kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, * talutab imetajaid lambaid.

Kes on mõõtnud pihuga vee? * Või määranud vaksaga taeva?

Või kogunud vakaga maa põrmu? * Või vaaginud margapuuga mäed ja kaalukaussidega künkad?

Kes on juhatanud Issanda Vaimu * või teda õpetanud tema nõuandjana?

Kellega on ta nõu pidanud, et see annaks temale arusaamise * ja õpetaks õiguse rada,

õpetaks temale tarkust * ja teeks teatavaks mõistuse tee?

Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris * ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel.

Vaata, ta tõstab saared üles kui tolmukübemed. † ja Liibanonist ei jätku tulepuudeks * ega selle loomadest põletusohvriks.

Kõik rahvad on tema ees nagu eimiski, * ta peab neid vähemaks kui olematus ja tühjus.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt, temaga koos on te palk.

3 ant.  Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette.

psalm 99

Issand on kuningas - vabisege, rahvad! * Troonib keerubitel - värise, Maa!

Suur on Jumal Siionis, * kõrge üle kõigi rahvaste:

andku nad au Tema Nimele - * suurele ja kardetavale, Pühale Nimele!

Õiglusearmastus on kuninga vägi - † Sina oled seadnud õiglase korra, * teed, mis kohus ja õigus Jaakobis!

Ülistage Issandat, meie Jumalat, † kummardage Tema jalgade ette: * Tema on püha!

Mooses ja Aaron - Tema preestrid, * samuti Saamuel - hüüdsid appi Ta Nime,

hüüdsid Issanda poole * ja Tema vastas -

pilvesambast rääkis ta nendega  * ning nemad pidasid Tema antud tunnistusi ja seadmisi.

Sina, Issand, meie Jumal, * vastasid neile -

olid andeksandja Jumal, * ehkki tegid neile nende tegusid mööda.

Ülistage Issandat, meie Jumalat, † kummardage Tema püha Mäe ette - * Issand, meie Jumal on Püha!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette.Lugemine Rm 12.1-2
Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meeleuuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Lühike responsorium vrd Ps 18:3
E: Pühade südamed on * Jumala seaduse poole.
K: Pühade südamed on * Jumala seaduse poole.
E: Nende jalad ei kõikunud teel.
K: Jumala seaduse poole.
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K: Pühade südamed on * Jumala seaduse poole.

BENEDICTUS Kes iganes teeb Mu Isa tahtmist, see on Mu vend ja õde ja ema.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Kes iganes teeb Mu Isa tahtmist, see on Mu vend ja õde ja ema.

Palved
Õnnistatud olgu Jeesus Kristus, meie Lunastaja. Palvetagem Tema poole:
K: Issand, halasta meie peale.
Selle päeva hakul võta vastu oma Kiriku kiitusepalve;
– õpeta meid Sinu kirkust ülistama.
​K: Issand, halasta meie peale.
Me loodame Sinu peale;
– ära lase meil häbisse jääda.
​K: Issand, halasta meie peale.
Rutta meile appi,
– sest ilma Sinuta ei suuda me midagi.
​K: Issand, halasta meie peale.
Tee meid mõistvaks ja heasüdamlikuks,
– et me seal, kus vaja, aidata oskaksime.
​K: Issand, halasta meie peale.

Meie Isa

Palve
Kõigeväeline Jumal, kõige hea andja, Sa viisid pühas Aloisios kokku sügava süütuse ja meeleparanduse vaimu. Lase meil, kes me ei ole nii süütud kui tema,tema teenete ja palvete eestkostel järgida tema meeleparanduse eeskuju. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale