21. september. Püha apostel ja evangelist Matteus. Kirikupüha

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale * Ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Jumal, Sind me kiidame,
Sinu suurust ja Su võimu;
Sinu loodut vaatleme,
imetleme Sinu jõudu:
Nagu olid algusest,
nii Sa jääd ka igavest!

Püha, püha oled Sa,
inglid on Su käsu täitjad;
hädas, võimas aitaja,
oma heldust meile näitad.
Sinu kiitus, ülistus
kõlab Sinu laste suus.

Taevas pühakute salk,
prohvetid, apostlid, neitsid,
Märtrid, tunnistajad ka,
kõik kes Sinu palge leidsid,
Tänavad Sind lõpmata
halastuse Isana.

Igal päeval tahame,
Jumal, Sinu nime kiita;
austades ja tänades
käedki palves ühte liita.
Sinu peale loodame,
Sinult abi ootame.

Anna rahu rahvale,
õnnistust me maale saada.
Aita meid, et vaenlane
Iial ei võiks võitu saada.
Oma lapsi varja sa,
Vii meid taeva armuga. Aamen

1 ant.  Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid!

psalm 63, 2-9

Jumal, mu Jumal, * Sind ma ootan,

Sind ihkab mu hing, * Sind januneb mu ihu enam kui põlenud maa tilka vett!

Pühas paigas sain Sind näha, * tunda Su väge ja au -

enam kui elu on Sinu arm, * Sinu kiitust laulab mu suu!

Sestap tänan Sind eluaja, * Sinu Nime poole tõstan käed

mu hing on täis head ja paremat, * huuled hõiskavad Sulle rõõmu!

Magadeski seisad Sina mu meeles, * öö ajalgi mõtlen Sinule -

sest Sina oled mulle abiks, * Sinu tiibade varjus võin hõisata!

Sinu kannul käib mu süda, * Sinu kindel käsi toetab mind.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid!

2 ant.  Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest.

laul Tn 3, 57-88. 56

Kiitke, kõik Issanda teod, Issandat, * laulge talle ja ülendage teda igavesti!

Kiitke, taevad, Issandat, * kiitke, Issanda inglid, Issandat;

Kiitke, kõik taevased veed, Issandat, * kiitke, kõik väehulgad, Issandat;

kiitke, päike ja kuu, Issandat, * kiitke, taevatähed, Issandat;

kiitke, kogu vihm ja kaste, Issandat, * kiitke, kõik tuuled, Issandat;

kiitke, tuli ja lõõsk, Issandat, * kiitke, pakane ja palavus, Issandat;

kiitke, kastetilgad ja lumehelbed, Issandat, * kiitke, öö ja päev, Issandat;

kiitke, valgus ja pimedus, Issandat, * kiitke, jää ja külm, Issandat;

kiitke, härmatis ja lumi, Issandat, * kiitke, piksed ja pilved, Issandat;

kiida, maa, Issandat, * laula talle ja ülenda teda igavesti!

Kiitke, mäed ja kõrgendikud, Issandat, * kiitke, kõik maa taimed, Issandat;

kiitke, mered ja jõed, Issandat, * kiitke, allikad, Issandat;

kiitke, mereloomad ja kõik vees liikujad, Issandat, * kiitke, kõik taevalinnud, Issandat;

kiitke, metsa- ja koduloomad, Issandat, * kiitke, inimlapsed, Issandat;

Kiida, Iisrael, Issandat, * laula talle ja ülenda teda igavesti!

Kiitke, Issanda preestrid, Issandat, * kiitke, Issanda sulased, Issandat;

kiitke, vagade vaimud ja hinged, Issandat, * kiitke, pühad ja südamest alandlikud, Issandat;

Kiitke, Hananija, Asarija, Miisael, Issandat, * laulge talle ja ülendage teda igavesti!

Kiitkem Isa ja Poega ja Püha Vaimu, * laulgem talle ja ülendagem teda igavesti!

Ole kiidetud taevavõlvil, * kuulugu sulle laul ja austus igavesti!

ant.  Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest.

3 ant.  Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin, ütleb Issand.

psalm 149

Laulge Issandale uus laul, * kiituselaul Tema vagade kogus!

Rõõmustagu Iisrael oma Tegijast! * Siioni lapsed ilutsegu oma Kuningast!

Kiitku nad Tema Nime tantsuga,* trummide ja kanneldega mängigu Talle!

Jah, Issandal on hea meel oma rahvast, * pärgab alandlikud võiduga.

Ilutsegu vagad ja kuulutagu au, * uneasemelgi hõisaku!

Jumala ülistus olgu neil suus, * käes kahe teraga mõõk,

et karistada rahvaid, * nuhelda hõime,

panna ahelasse nende kuningad, * jalarauda suurtsugu mehed,

teha õigust, mis Kohus kirjutanud. * See on Tema vagade au!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin, ütleb Issand.

Lugemine:  Ef 2, 19-22

Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus. 

RESPONSOORIUM

E:   Sina teed neist valitsejad * kogu ilmamaa üle!
K:  Sina teed neist valitsejad * kogu ilmamaa üle!
E:   Nemad peavad meeles Sinu nime, Issand,
K:   kogu ilmamaa üle!
E:   Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K:   Sina teed neist valitsejad * kogu ilmamaa üle!

BENEDICTUS Jeesus nägi meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja Matteus tõusis ning järgnes talle.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Jeesus nägi meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja Matteus tõusis ning järgnes talle.

Palved
Armsad vennad ja õed, koos apostlitega oleme me pärinud taeva. Tänagem Isa kõigi tema kingituste eest:
K: Apostlite koor kiidab Sind, Issand.
Ole kiidetud, Issand, Kristuse ihu ja vere söömaaja eest, mille Sa meile läbi apostlite andsid,
– see kosutab meid ja annab meile elu.
K: Apostlite koor kiidab Sind, Issand.
Ole kiidetud, Issand, Sinu toitva Sõna eest, mille teenistusse Sa oma apostlid määrasid,
– see annab meile valgust ja rõõmu.
K: Apostlite koor kiidab Sind, Issand.
Ole kiidetud, Issand, oma püha Kiriku eest, mis on rajatud apostlitele,
– seal saame me Sinu ihu liikmeteks.
K: Apostlite koor kiidab Sind, Issand.
Ole kiidetud, Issand, ristimise ja patukahetsuse puhastava väe eest, mille sa oma apostlitele usaldasid,
– selle läbi saame me puhtaks oma pattudest.
K: Apostlite koor kiidab Sind, Issand.

Meie Isa

Palve

Halastuse Jumal, Sa valisid tölneri, püha Matteuse, jagama apostlite väärikust. Aita meil tema eeskuju ja eestkoste läbi järgneda Kristusele ja jääda ustavalt Sinu teenistusse. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E: Minge Jumala rahus.

K: Tänu olgu Jumalale.