Ülestõusmine: Teisipäev Algus. Pärast taevassemineku

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Päev, mida kõik on oodanud
kord koidab pühas hiilguses
kui Kristus täidab lootuse
ja tuleb meie keskele.

Ta selle ilma isanda
lööb oma väega vankuma
ja Isa palge säraga
siis ihu ausse tõstab Ta.

Kes tuleb valge pilvega
maa paradiisiks muudab taas
mis vanemaile kaotatud
saab ustavaile avatud.

Kes neitsist meile sündinud
kes pilgates on hukatud
nüüd Isa kõrval istub Ta
kõik hea võib rõõmust rõkata.

Me Teda siiralt täname
sest ihule ja hingele
tõi igavese õndsuse
ja taevariigi kirkuse.

Koos kõigi taevalistega
meil lase rõõmus hingata:
ei lähe meile kaduma
et ennast ohverdasid Sa

Au olgu Jeesus Sinule,
kes tõusid üles taevasse
Su Isale ja Vaimule
kus igavik Teid üheks teeb.. Aamen.

ant. 1  Issand, sul on olnud hea meel oma maast, oled andnud andeks oma rahva pahateo.

psalm 85

Issand, Sa oled olnud hea oma maale  * tõid tagasi Jaakobi vangid,

andsid andeks oma rahva pahateo, * katsid kinni kõik ta patud -

panid piiri oma raevule, * talitsesid oma tulise viha.

Pööra taas meie poole, avitaja Jumal, * ära kanna enam viha meie peale!

Või oled Sa meie peale kuri igavesti, * lased vihal kesta põlvest põlve?

Kas Sa ei võiks meile taas elu anda, * et Su rahvas saaks Sinus rõõmus olla?

Issand, näita meile oma heldust, * anna meile oma avitust!

Ma tahan kuulda, mida Jumal räägib: † tõesti - Issand kuulutab head põlve oma rahvale, oma vagadele, * kui nad enam ei pööra sõgedusse.

Tõesti, Tema abi on ligi neile, * kes Teda kardavad -

Tema au elab taas meie maal; * arm ja truudus saavad taas kokku,

õigus ja rahu heidavad ühte; * õigus võrsub maast,

truudus vaatab alla taevast - * jah, Issand annab vihma ja meie maa annab saaki,

õigus käib Tema eel, * valmistab Talle teed.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand, sul on olnud hea meel oma maast, oled andnud andeks oma rahva pahateo.

 

ant. 2  Mu hing igatseb sind öösel, vara hommikul otsib sind.

laul Js 26,1-4. 7-9. 12

Meil on tugev linn, * pääste on pandud müürideks ja kaitsevalliks.

Avage väravad, et saaks sisse minna õige rahvas, * kes püsib usus!

Kindlameelsele sa hoiad rahu, * rahu, sest ta loodab sinu peale.

Lootke alati Issanda peale, * sest Issand Jumal on igavene kalju.

Õigete tee on tasane, * sina sillutad siledaks õigete raja.

Issand! Me ootame sind ka su kohtumõistmiste teel, * hing igatseb su nime ja su mälestust.

Mu hing igatseb sind öösel, * vaimgi mu sees otsib sind,

sest kui sinu kohtumõistmised tabavad maad, * õpivad ilmamaa elanikud õiglust.

Issand, sina saadad meile rahu, * sest kõik meie teodki oled sina teinud.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Mu hing igatseb sind öösel, vara hommikul otsib sind.

 

ant. 3  Issand, lase oma pale paista meie peale.

psalm 67

Jumal, ole meile armuline ja õnnista meid, * lase oma pale paista meie peale,

et maa peal tuntaks Sinu teed, * kõigi rahvaste seas su avitust.

Jumal – rahvad tänagu Sind, * tänagu Sind kõik rahvad!

Rõõmutsegu ja hõisaku, † sest Sina mõistad kohut õigluses, * juhid rahvaid maa peal!

Jumal – rahvad tänagu Sind, * tänagu Sind kõik rahvad!

Maa on andnud oma vilja: * Jumal, meie Jumal, on meid õnnistanud –

Jumal õnnista meid, * et kõik ilmamaa otsad Sind kardaksid!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand, lase oma pale paista meie peale.

Lugemine Ap 13:30-33
Jumal äratas Jeesuse surnuist üles. Ta oli palju päevi nähtav neile, kes koos temaga olid tulnud Galileast üles Jeruusalemma. Needsamad on nüüd tema tunnistajad rahva ees. Ja meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele antud tõotusest, et Jumal Jeesust üles äratades on täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile - nagu ka teises laulus on kirjutatud: “Sina oled mu Poeg, täna ma olen su sünnitanud.”

RESPONSOORIUM

E: Issand tuli hauast välja, * halleluuja, halleluuja.
K: Issand tuli hauast välja, * halleluuja, halleluuja.
E: Tema, Kes meie eest ristil rippus.
K: Halleluuja, halleluuja.
E: Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.
K: Issand tuli hauast välja, * halleluuja, halleluuja.

BENEDICTUS Issand on surnuist üles tõusnud. Rõõmustage ja olge rõõmsad, sest tema valitseb igavesti, halleluuja.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Issand on surnuist üles tõusnud. Rõõmustage ja olge rõõmsad, sest tema valitseb igavesti, halleluuja.

Palved

Ülistagem ja palugem Issandat Kristust, Kes on tõotanud saata meile Püha Vaimu Isa juurest.
K: Kristus, anna meile oma Vaim.
Elagu sinu sõna rikkalikult meie seas; - luba meil tänulikena laulda sulle psalme, hümne ja vaimulikke laule.
K: Kristus, anna meile oma Vaim.
Püha Vaimu kaudu tegid sa meid Jumala lasteks; - luba meil koos sinuga paluda Isa Püha Vaimu kaudu.
K: Kristus, anna meile oma Vaim.
Anna meile tarkust tegutsemiseks, - et meie teod tooksid au Jumalale.
K: Kristus, anna meile oma Vaim.
Sina oled pikameelne ja sinu heldus on suur; - lase meil elada rahus kõigi inimestega.
K: Kristus, anna meile oma Vaim.

Meie Isa

Palve
Kõigeväeline armuline Jumal, saada oma Püha Vaim elama meisse. Valmistagu tema oma ligiolu meid jumaliku kirkuse templiteks. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale