MaarjapaisPaavst Franciscuse rahusõnum 2018

Loe edasi: Paavst Franciscuse rahusõnum 2018

TEMA PÜHADUSE PAAVST
FRANCISCUSE LÄKITUS 51. ÜLEMAAILMSE RAHUPALVEPÄEVA PUHUL
1. JAANUARIL 2018

 

Head ja südamlikud rahusoovid.

Rahu kõigile inimestele ja rahvastele maa peal! Rahu, mida inglid karjastele jõuluööl kuulutasid(1) on igaühe, nii kõigi inimeste kui rahvaste sügavaim soov, seda iseäranis nende jaoks, kes kannatavad selle puudumise all. Nende hulgas, keda alati oma mõtteis ja palveis hoian, on 250 miljonit pagulast kõikjal maailmas. Neist 22,5 miljonit on põgenikud. Minu austatud eelkäija, Paavst Benedictus XVI kõneles neist kui „meestest, naistest ja lastest, noortest ja vanadest, kes otsivad kohta, kus elada rahus.“(2) Selleks, et seda rahu leida, on nad valmis riskima oma eluga teekonnal, mis on enamasti pikk ja katsumusterohke, nad on valmis taluma raskusi ja kannatusi ning kohtavad seinu ja müüre, mis neid eesmärgist lahutavad.

Armastagem mitte sõnade, vaid tegudega. Tema Pühaduse Paavst Franciscuse läkitus esimese ülemaailmse puudustkannatavate inimeste päeva puhul.

Loe edasi: Armastagem mitte sõnade, vaid tegudega. Tema Pühaduse Paavst Franciscuse läkitus esimese...19. november on kogu Kirikus pühendatud kõigile puudustkannatavatele inimestele.
Siinjuures Tema Pühaduse Paavst Franciscuse läkitus esimese ülemaailmse puudustkannatavate inimeste päeva puhul.

Armastagem mitte sõnade, vaid tegudega

1. „Lapsukesed, ärgem armastagem sõnaga ega keelega, vaid teoga ja tõega!“ (1 Jh 3:18). Need apostel Johannese sõnad, väljendavad käsku, mida ükski kristlane ei tohiks tähelepanuta jätta. Armastatud jüngri poolt tänasesse päeva toodud Jeesuse käsu tõsidus saab seda selgemaks, mida suurem on vastuolu meie huulilt pudenevate tühjade sõnade ja reaalsete tegude vahel, millelt mõõtu võtta. Armastusel pole alibit. Kui võtame armastada nii nagu Jeesus seda tegi, peame Issanda enesele eeskujuks seadma, seda eriti armastuses vaeste vastu. Jumalapoja armastuse olemus on hästi tuntud ja Johannes ütleb selle selgesti välja. See toetub kahele sambale: Jumal on meid enne armastanud (vt. 1 Jh 4:10.19) ja meid armastades on ta andnud endast kõik, koguni oma elu on ta meie eest jätnud (vt. 1 Jh 3:16).

Kristlik perekond saab ennekõike vastu võtta Jeesust

Loe edasi: Kristlik perekond saab ennekõike vastu võtta Jeesust2015. aastal toimus Roomas perekonnateemaline piiskoppide Sinod. Selle Sinodi eel andis iganädalast katehheesi paavst Franciscus kõikidele perekondadele oma üldaudientsil Roomas, sütitades lootust perekondadel, austust üksteise vastu ning kutsudes kõiki mõtlema perekonna tähenduse üle tänases maailmas. Tänaseks on tõlgitud eesti keelde Püha Isa paavst Franciscuse katehheesi kõik materjalid ja soovitame neid siinkohal lugeda, mõtiskleda ja palvetada, et Sinodi töö kannaks vilja nüüd Sinodi järgsel ajal. 

Püha Isa paavst Franciscuse paastuaja sõnum 2017

Loe edasi: Püha Isa paavst Franciscuse paastuaja sõnum 2017

Kallid vennad ja õed,

Paastuaeg on uus algus - tee, mis viib Kristuse surma üle saavutatud võiduni. Paastuajal oleme kutsutud pöördumisele. Kristlastel palutakse pöörduda Jumala juurde „kõigest südamest“ (Jl 2:12), keelduda leppimast keskpärasusega ja kasvada sõpruses Jumalaga. Jeesus on ustav sõber, kes meid kunagi ei hülga, ning isegi kui me patustame, ootab ta kannatlikult meie pöördumist; selle kannatliku ootusega näitab ta meile oma valmisolekut andestada (vt jutlus 8. detsembril 2016).

Püha Isa Franciscuse apostellik kiri Misericordia et misera Erakorralise Juubeliaasta lõpetuseks

Loe edasi: Püha Isa Franciscuse apostellik kiri Misericordia et misera Erakorralise Juubeliaasta lõpetuseks

Paavsti apostellik kiri Misericordia et misera on võimalik lugeda mugavamas formaadis eraamatuna (eBug) SIIT!


Halastust ja rahu Franciscuselt kõigile selle kirja lugejaile.

Fraasi misericordia et misera kasutab püha Augustinus, kui räägib oma sõnadega Jeesuse kohtumisest abielurikkumiselt kinni võetud naisega (vt. Jh 8:1-11). Raske oleks ette kujutada ilusamat ja kohasemat viisi, et väljendada Jumala armastuse müsteeriumi, kui see puudutab patustanut: „alles jäid ainult nemad kaks: halastus hädaga“. [1] Oh kui suur halastus ja Jumala õigus kiirgab välja sellest loost! Siinne õpetus ei sobi mitte ainult heitma valgust Erakorralise Juubeliaasta lõpetamisele, vaid ka näitama kätte rada, mida mööda oleme kutsutud astuma edaspidi.

Kommentaar Amoris Laetitiale 8. peatükile

Loe edasi: Kommentaar Amoris Laetitiale 8. peatükile
Viimasel ajal on erinevatest meediakanalites taas olnud teemaks paavst Franciscuse Apostellik Ekshortatsioon Amoris Laetitia. Püha Isa ekshortatsioonikirja on kommenteeritud, analüüsitud ning hinnatud väga palju, kuid Püha Tool ei ole teinud ühtegi sellest lähtuvat muudatust. Toome taas kodulehele lühikokkuvõtte paavsti ekshotatsioonist ja  Amoris Laetitia 8. peatüki kommentaarid.

Amoris Laetitia lühikokkuvõte eesti keeles

Loe edasi: Amoris Laetitia lühikokkuvõte eesti keelesAprillis andis paavst Franciscus välja uue apostelliku ekshortatsiooni ehk üleskutsekirja „Amoris Laetitia“ (lüh AL; ek Armastuse rõõm). Üleskutsekirja puhul on tegemist väga mahuka tekstiga ja mis koosneb üheksast peatükist. AL püüab lähtuvalt Jumala plaanist kokkuvõtta olulise sõnumi perekonna kutsumusest ning kus perekond on asetatud nii Sõna kui ka praeguse maailma väljakutsete konteksti. Üleskutsekirja lugedes tuleb arvestada sellega, mida paavst Franciscus on mitu korda märkinud viimase kahe aasta jooksul, et see kiri ei too muudatusi Kiriku õpetusse, mis puudutab abielu ja perekonda, sest Kiriku õpetus tuleneb otseselt Pühakirjast ning Kiriku traditsioonist. Kiriku õpetus peegeldab Jumala Seadust nii nagu see Seadus on inimese loomuses kirjas. Seadus on aga Kiriku tegevuse alus.

 

 

Ilmus paavst Franciscuse Apostellik Ekshortatisoon Amoris Laetitia

 

Loe edasi: Ilmus paavst Franciscuse Apostellik Ekshortatisoon Amoris Laetitia8. aprillil esitleti Roomas paavst Franciscuse apostelliku ekshortatsiooni „Amoris Laetitia“ (Armastuse Rõõm). Oodatud dokument võtab kokku kaks aastat kestnud Peresinodi tulemused, mis kulmineerus möödunud aasta oktoobris. Sinod on piiskoppide kohtumine, mida kutsub kokku Rooma Paavst, et arutada Kiriku elu olulisi temaatilisi küsimusi. Sinodi kohtumised on ainult nõuandvad, mis tähendab, et Rooma Paavst Kiriku Ülemkarjasena võtab sinodi kohtumiste töö tulemused kokku, teeb järeldused ja annab vastavatele järeldustele kehtivuse kogu Kiriku jaoks.

Misericordia vultus Erakorralise Halastuse Juubeliaasta Bulla

Loe edasi: Misericordia vultus Erakorralise Halastuse Juubeliaasta Bulla

 

Franciscuselt, Rooma piiskopilt
Jumala sulaste sulaselt

Armu, halastust ja rahu kõigile selle kirja lugejaile

1. Jeesus Kristus on Isa halastuse pale. Nende sõnadega saab hästi kokku võtta ristiusu müsteeriumi. Naatsareti Jeesuses on halastus saanud elavaks ja nähtavaks ning Temas jõuab halastus oma haripunkti. Isa, kes on „rikas halastuselt” (Ef 2:4), ilmutas Moosesele oma nime kui „halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja tõest” (2Ms 34:6) ega ole läbi ajaloo lakanud erineval moel näitamast oma jumalikku loomust. „Kui aeg sai täis” (Gl 4:4), kui kõik oli tema päästeplaani kohaselt valmis seatud, saatis Ta maailmasse oma ainsa Poja, kes sündis Neitsist Maarjast, et ilmutada meile oma armastust lõplikul viisil. Kes on näinud Jeesust, see on näinud Isa (vt. Jh 14:9). Oma sõnadega, oma tegudega, kogu oma olemisega /1/ ilmutab Naatsareti Jeesus meile Jumala halastuse.

Püha Isa sõnum Eestimaa pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale

Tema Ekstsellents
Piiskop Philippe Jourdan
Pertusa titulaarpiiskop
Eesti Apostellik Administraator

Eestimaa piduliku pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale, meenutamaks esimest, kaheksasada aastat tagasi aset leidnud pühitsemist Terra Mariana nime all, mille aastal 1215 kinnitas paavst Innocentius III, loodab Tema Pühadus Paavst Franciscus, vaimses ühenduses selle kalli rahvaga, kes tänulikult meenutades Jumala Ema jätkuvat kaitset, toetub uuenenud armastusega Tema taevasele eestkostele, et see tähendusrikas aastapäev kinnitab perekondades, uutes põlvkondades ja kõigis usklikes elavat usku, tugevat lootust ja tegusat armastust.

Alamkategooriaid