Tema Eminents kardinal Parolini Püha Missa kõne Peeter-Pauli katedraalis

Parolini vapp

Teie Ekstsellentsid,

Kallid vennad preestrid,
Auväärsed ametiisikud,
Vennad ja õed Kristuses,

Mul on suur rõõm pühitseda Missat teiega selles katedraalis, mis on pühendatud apostlitele Peetrusele ja Paulusele. Ma toon teile soojad tervitused Tema Pühaduselt paavst Franciscuselt, kes tagab teile oma palved ja annab oma õnnistuse kogu katoliku kogukonnale sellel maal. Ma tervitan Tema Ekstsellentsi peapiiskop Pedro López Quintanat, apostellikku nuntsiust, kes mind neil päevil saadab, piiskop Philippe Jourdani, Eesti apostellikku administraatorit, ja ka preestreid, vaimulikke ja ilmalikke usklikke. Ma tänan ametivõimude ja teiste kristlike konfessioonide esindajaid, kes austavad meid oma kohalolekuga.

Tänased tekstid on võetud püha Pauluse hüvastijätujutlusest Efesose kogudusevanematele ja Jeesuse palvest jüngritele Viimsel Õhtusöömaajal enne oma kannatusi. Nagu kõik hüvastijätusõnad, on püha Pauluse sõnum kogudusevanematele väga oluline, sest see on mõeldud neid julgustama ja suunama nende tulevast tegevust. Katkendis, mida me just kuulsime, räägib püha Paulus omaenda teenistusest. Tal ei ole illusioone oma tuleviku suhtes: Püha Vaim on selgeks teinud, et teda ootavad vangla ja tagakiusamine. Sellest hoolimata kavatseb ta jätkata oma matka Jeruusalemma; mis loeb, on ustavus talle usaldatud missioonile. „Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada Jumala armu evangeeliumi.“ (Ap 20:24)

Me ei saa teisiti kui olla rabatud julgest ja heldest vaimust, millega Paulus oma teenistust läbi viis: „Te teate, kuidas alates esimesest päevast, mil ma Aasiasse tulin, ma kogu selle aja teie juures olen käitunud, teenides Issandat kõige alandlikkusega ja pisaratega ja katsumustega“ (Ap 20:18-19). Tõepoolest, Paulus saab öelda, et tema südametunnistus on puhas, sest ta oli kõhklematult asetanud nende ette Jumala terve tahtmise (vt Ap 20:26-27).

Pauluse sõnad Efesose kogudusevanematele, milles ta räägib oma truudusest ja oma kannatustest on iseäranis asjakohased kristlikule kogukonnale Eestis. Me täname Jumalat preestrite, vaimulike ja ilmalike inimeste ustava tunnistuse eest hoolimata tagakiusamisest, küüditamisest ja kõikvõimalikest takistustest okupatsiooni ning diktatuuri aastatel. 25 aastat tagasi, 1991. aastal sai Eesti tagasi oma iseseisvuse. Samal aastal taastati diplomaatilised suhted Püha Tooli ja Eesti vahel, mis olid olnud katkestatud alates aastast 1940. 1993. aastal külastas teie riiki paavst Johannes Paulus II. Sellest alates on meie kahepoolsed suhted jätkuvalt tihenenud ning kiriku ja riigi suhteid on iseloomustanud vastastikkune lugupidamine ja koostöö vaim ühiskonna kui terviku hüvanguks. Meie oleme kõik selle eest väga tänulikud.

Täna on teie riik vaba. Sellest hoolimata ei ole kutse ustavusele ja julgele Kristuse tunnistusele vähem oluline. Arvestades laialt levinud sekulariseerumist, religioosset ükskõiksust ja mõnikord ka halvasti varjatud vaenulikkust religioosse usu vastu, mis mõjutavad paljusid Euroopa piirkondi, on vajadus uue uskupööramise järele seda olulisem. Peaaegu aasta eest, Läti ja Eesti piiskoppide ad limina visiidi ajal Roomas, juhtis paavst Franciscus tähelepanu selle ülesande tähtsusele. Raskusi mitte alahinnates ärgitas ta piiskoppe “jätkama väsimatult, kunagi kaotamata usku kuulutada Kristuse Evangeeliumit, kõigi aegade ja kõigi kultuuride inimeste lunastussõna” (pöördumine Läti ja Eesti piiskoppide poole, 11. juuni 2015).

Siin Eestis on katoliku kogukond väike. Seepärast on oluline iga liige Evangeeliumi väärtuslikul kuulutamisel ning õpetuse levitamisel. Ma soovin tänada preestreid, pühitsetud mehi ja naisi ning ilmalikke usklikke teie pühendumise eest sellele kohalikule kirikule ja kõige eest, mida te teete kiriku missiooni edendamiseks, mis toob kasu ühiskonnale tervikuna.

Evangeliseerimisel on ka tugev oikumeeniline mõõde. See on iseäranis oluline sellel maal, millel on tugev õigeusklik ja luterlik traditsioon. Ma tean, et erinevate kristlike konfessioonidest usklike vahel on tihe kontakt ja koostöö ning mul oli heameel võtta osa oikumeenilisest palvehetkest ja kohtumisest just enne siia tulemist. Ma julgustan teid jätkuvalt koos palvetama, edendama dialoogi ja tegema koostööd erinevates algatustes, et levitada usku ja edendada ühist heaolu Pühakirja vaimus. Me peaks alati meeles pidama, et Viimsel Õhtusöömaajal palvetas Jeesus kõigi oma jüngrite eest, kõigi eest, kes kuuluvad talle igal ajal ja kohas: „Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud.“ (Jh 17:20-21). Lahkhelid kristlaste vahel on Kristuse tahte vastased. Meie oikumeenilises pühendumuses peaks tema sõnad alati innustama meie mõtteid ja tegusid ning julgustama jätkama, isegi kui tundub, et me ei saavuta eriti või üldse edu.

Tänane kirjakoht tsiteerib Jeesuse ülempreesterliku palve avaridu. Jeesus suunab meie tähelepanu oma taevasele Isale; ta räägib ülistusest ja igavesest elust. Ta palvetab kõigi oma järgijate eest, paludes, et nad saaksid igavese elu anni, mis seisneb ühe tõelise Jumala ja Jeesus Kristuse, kelle ta saatis, tundmises (vt Jh 17:3). Tema õpilased on hoidnud Jumala sõna; nad teavad, et Jeesus on tulnud Isast, ja on uskunud, et Isa on ta saatnud. Nüüd Jeesus palvetab, et nad jääksid kokku: „hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie“ (Jh 17:11). Ei ole võimsamat eestpalvet meie heaks kui Jeesuse oma. Fakt, et ta palvetab meie eest, on võrreldamatu julgustuse ja jõu allikas. Me teame, et me ei pea muretsema, sest me oleme tema kätes; ja ta jätkab meie eest palvetamist ja eestkostmist.

Mõeldes sellele, mida tänased tekstid meile õpetavad, uuendagem meie usaldust Jumalasse, kes on alati truu, isegi häda korral. Nagu püha Paulus, võtkem uuesti üles uskupööramise ülesanne, kindlana, et Issand Jeesus aitab meid alati.

Nende mõtetega usaldan teid ja teie armastatud Maarja, Jumalaema taevase kaitse alla. Palugu tema meie eest, et me saaksime veelgi ühtsemaks tema Poja ümber ja sel moel veenvalt tunnistaks teda maailma ees.