Katoliku Kirik EestisNeljas osa. Teine jagu. ISSANDA PALVE – MEIE ISA

Neljas osa.  KRISTLIK PALVE

Teine jagu.   ISSANDA PALVE – MEIE ISA 

 

Meie Isa

Meie Isa, kes sa oled taevas,
pühitsetud olgu Sinu nimi,
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu
nagu Taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba
anna meile tänapäev

ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele
ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära Kurjast.

 

Pater Noster
Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur Nomen Tuum:
advéniat Regnum Tuum:
fiat volúntas Tua,
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum
cotidiánum da nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris.
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a Malo.

 
 
 

578. Kust pärineb Meie Isa palve? 

 

2759-2760, 2773

 

Jeesus õpetas meile selle asendamatu kristliku palve päeval, kui üks Tema õpilastest nägi Teda palvetamas ja ütles: „Õpeta meid palvetama!” (Lk 11:1). Kiriku liturgiline pärimus on alati kasutanud seda palvet püha Matteuse sõnastuses (Mt 6:9-13).

 

 

 

KOGU EVANGEELIUMI KOKKUVÕTE

 
 

579. Mis on Meie Isa palve koht Pühakirjas?

 

2761-2764, 2774

 

Meie Isa palve on „kogu Evangeeliumi kokkuvõte” (Tertullianus) ja „täiuslik palve” (Aquino püha Thomas). Mäejutluse keskel (Mt 5-7) võtab Ta palve kujul kokku Evangeeliumi põhilise sisu.

 
 

580.Miks hüütakse seda Issanda palveks?

 

2765-2766, 2775

 

Meie Isa palvet kutsutakse ka Issanda palveks(Oratio Dominica), sest selle õpetas meile Issand Jeesus ise.

 
 

581. Mis koht on Meie Isa palvel Kiriku palveelus?

 

2767-2772, 2776

 

Meie Isa on Kiriku palve selle kõige puhtamal kujul. See palve antakse edasi ristimisel märgina uuest sündimisest jumalikku ellu Jumala lapsena. Selletäistähenduse avab püha Missa, sest Meie Isa pöördumised toetuvad juba teostunud päästmise saladusele ja saavad täieliku vastuse Issanda tulekul. Meie Isa on tunnipalve oluline osa.

 
 

MEIE ISA, KES SA OLED TAEVAS

 
 

582. Miks võime täie usaldusega Jumala ette astuda?

 

2777-2778, 2797

 

Sest Jeesus, meie Lunastaja, viib meid Isa palge ette ja Püha Vaim teeb meist Tema lapsed. Nõnda võime palvetada Meie Isa palvet lihtsa ja lapseliku usalduse, rõõmsa kindluse ja alandliku söakusega, olles kindlad, et Jumal armastab ja kuuleb meid.

 
 

583. Kuidas on võimalik pöörduda Jumala poole sõnaga Isa?

 

2779-2785, 2789, 2798-2800

 

Me saame öelda Jumalale „Isa!”, sest inimeseks saanud Jumala Poeg on Teda meile ilmutanud ja Püha Vaim Teda tundma õpetanud. Pöördumine „Isa!” laseb meil siseneda Isa saladusse alati ja uuesti imetlustundega ning äratab meis soovi olla Tema lapsed. Sel moel palvetame Meie Isa palvet teadmises, et Pojas oleme ka meie Isa lapsed.

 
 

584. Miks me ütleme meie Isa?

 

2786-2790, 2801

 

Sõnameieväljendab täiesti uut suhet Jumalaga. Isa poole palvetades me kummardame ja ülistame Teda koos Poja ja Püha Vaimuga. Kristuses me oleme Tema rahvas ning Tema on meie Jumal, nüüd ja igavesti. Me ütleme „meie Isa” ka sellepärast, et Kristuse Kirik on suure hulga vendade ja õdede osadus, kellel on „üks süda ja üks hing” (Ap 4:32).

 
 

585. Millises osaduse ja missiooni vaimus palvetame Jumala kui meie Isapoole?

 

2791-2793, 2801

 

Kunameie Isa poole palvetamine on kõigi ristitute ühine õnnistus, tunneme endas suurt tungi ühineda üheskoos Jeesuse palves Tema õpilaste ühtsuse eest. Palvetada Meie Isa palvet tähendab palvetada koos kõigi inimestega ja kõigi inimeste eest, et nad tunneksid ära ainsa tõelise Jumala ning leiaksid tee ühtsusse.

 
 

586. Mida tähendab väljend  kes Sa oled taevas?

 

2794-2796, 2802

 

See piibliväljend ei tähenda kohta, vaid olemise viisi: Jumal on teisel pool kõike ja kõrgemal kõigest. Väljend viitab Jumala suurusele ja pühadusele ning samuti Tema olemasolule õigete südames. Taevas kui Isa kodu on meie tõeline kodumaa, mille poole me siin maa peal olles lootusega rändame. Elades „koos Kristusega Jumalas” (Kl 3:3), elame sellel kodumaal juba praegu.

 

 

 

SEITSE PALUMIST

 
 

587. Milline on Meie Isa palve ülesehitus?

 

2803-2806, 2857

 

Selles pöördutakse Jumal-Isa poole seitsme palumisega. Kolm esimest keskenduvad rohkem Jumalale ning juhatavad meid Tema auks Tema suunas – armastusele on omane mõelda ennekõike armastatu peale. Need pöördumised näitavad, mida peaksime Temalt eriti paluma: Tema nime pühitsemist, Tema riigi tulemist ja Tema tahte täitmist. Neli viimast pöördumist toovad halastava Isa ette meie viletsuse ja ootused: me palume, et Ta meid toidaks, meile andestaks, toetaks meid kiusatuste ajal ja päästaks Kurjast.

 
 

588. Mida tähendab pühitsetud olgu Sinu nimi?  

 

2807-2812, 2858

 

Jumala nime pühitsemine on ennekõike ülistuspalve, mis tunnustab Jumala pühadust. Jumal ilmutas oma püha nime Moosesele ning tahtis, et Tema rahvas oleks Tema jaoks pühitsetud püha rahvana, kelle keskel Ta võib elada.

 
 

589. Kuidas pühitsetakse Jumala nime meis ja maailmas?

 

2813-2815, 2858

 

Jumal kutsub meid „pühitsusele” (1Ts 4:7). Tema nime pühitsemine tähendab tahtmist, et meie ristimispühitsus hingestaks kogu meie elu. Lisaks tähendab see, et me palume oma elu ja palvetamisega, et Jumala nime tunneks ja õnnistaks iga inimene.

 
 

590. Mida palub Kirik, kui ta palvetab Sinu riik tulgu

 

2816-2821, 2859

 

Kirik palub Jumalariigi lõplikku saabumist Kristuse Taastulemisega kirkuses. Kirik palub samuti, et Jumalariik kasvaks juba nüüd inimeste pühitsemise läbi Vaimus ning nende pühendumise läbi õigluse ja rahu teenimisele Õndsakskiitmiste kohaselt. See palve on Vaimu ja Mõrsja kutse: „Tule, Issand Jeesus!” (Ilm 22:20).

 
 

591. Miks palvetame Sinu tahtmine sündigu – nagu Taevas, nõnda ka maa peal?

 

2822-2827, 2860

 

Jumal „tahab, et kõik inimesed pääseksid” (1Tm 2:4). Jeesus tuli selleks, et Isa päästmisplaan täiuslikult teoks teha. Me palume Jumal-Isa liita meie tahtmine Tema Poja omaga, nii nagu seda tegid Neitsi Maarja ja pühad inimesed. Me palume, et see armastav kavatsus täituks maa peal täies ulatuses, nii nagu see on juba toimunud Taevas. Palve läbi saab meile selgeks, „mis on Jumala tahtmine” (Rm 12:2) ja kuidas seda tahtmist „kannatlikkuses” täita  (Hb 10:36).

 
 

592. Mis mõte on palumisel meie igapäevast leiba anna meile tänapäev?

 

2828-2834, 2861

 

Jumalalt lapselikus usalduses meile vajalikku igapäevast toitu paludes me tunnistame, kui kõikeületavalt hea on Jumal. Ühtlasi palume armu, et mõista, kuidas toimida nii, et õiglus ja ühtekuuluvustunne laseksid ühtede küllusest leevendada teiste viletsust.

 
 

593. Mis on selle pöördumise eriliselt kristlik tähendus?

 

2835-2837, 2861

 

Kuna „inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust” (Mt 4:4), siis käib see pöördumine ühtlasi ka nälja kohta nii Jumala sõna ja Armulaual pakutava Kristuse Ihu kui ka Püha Vaimu järele. Suure usaldusega palume neid ande tänapäev – Jumala “täna” – ning saamegi need kõigepealt Euharistias, mis annab aimu Jumalariigi tulevasest pidusöömaajast.

 
 

594. Miks ütleme anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele?

 

2838-2839, 2862

 

Jumal-Isalt andekspalumisega me tunnistame Tema ees, et oleme patused. Samas kuulutame Tema halastust, sest Tema Pojas ja sakramentide läbi on meil „Lunastus” ja „pattude andeksandmine” (Kl 1:14). Siiski võetakse meie palumist kuulda alles siis, kui oleme enne ise omalt poolt andeks andnud.

 
 

595. Kuidas on andeksandmine võimalik?

 

2840-2845, 2862

 

Halastus pääseb meie südamesse ainult siis, kui me ise oleme õppinud andeks andma ka oma vaenlastele. Isegi kui sellise nõudmise täitmine näib olevat võimatu, suudab enda Pühale Vaimule avanud süda siiski Kristuse eeskujul armastada lõpuni, muuta oma haavad kaastundeks ja haiget saamised eestpalveks. Andeksandmine on osalemine Jumala halastuses ja kristliku palvetamise kõrgpunkt.

 
 

596. Mida tähendab ära saada meid kiusatusse?

 

2846-2849, 2863

 

Me palume Jumal-Isa, et Ta ei jätaks meid üksi ega kiusatuse kätte. Me palume Püha Vaimu, et Ta aitaks  meil mõista, kuidas teha vahet sellel, mis on katsumus ja mis on kiusatus, ning mille poolest erinevad kiusatuse talumine ja kiusatusega nõustumine. Katsumus kasvatab headust, kiusatus viib pattu ja surma. See palve ühendab meid Jeesusega, kes võitis kiusatuse palvega. Me palume endale valvsust ja lõpuni kindlaks jäämist.

 
 

597. Miks ütleme Meie Isa palve lõpus vaid päästa meid ära Kurjast?

 

2850-2854, 2864

 

Kuri märgib Saatana isikut, kes hakkab Jumalale vastu ja „eksitab kogu ilmamaad” (Ilm 12:9). Kristus saavutas täieliku võidu Saatana üle – nüüd me palume, et kogu inimsugu vabastataks Saatana ja tema tegude käest. Samuti palume kallist rahu andi ja armu püsida ustavalt Kristuse tulemise ootuses, kes meid lõplikult Kurjast päästab.

 
 

598. Mida ütleb palve viimane sõna aamen?        

 

2855-2856, 2865

 

Sa ütled palvet lõpetades „aamen“. Sõnaga „aamen“, mis tähendab „nõnda sündigu“,

 

paned sa käe alla kõigele sellele, mis Jumala õpetatud palves seisab.

 

(Jeruusalemma püha Kyrillos)

Social button for Joomla

Välismaa


Intervjuu Püha Tooli apostelliku nuntsiuse peapiiskop Petar Rajičiga27 Apr 2020 12:15
Intervjuu Püha Tooli apostelliku nuntsiuse peapiiskop Petar Rajičiga

1. Tema Ektsellents, olete nüüd olnud mõnda aega Balti riikides. Kuidas võrrelda kolme Balti riiki? Ma alustasin ametlikult oma kohustustega Leedus, kui saabusin sinna juulis 2019. Seejärel esitlesin oktoobrikuus oma volikirja Lätis ning novembris Eestis. Leedus on suurim usklike hulk kõigist kolmest Balti riigist ja see on selle piirkonna tugeva katoliikluse vundamendiks, millel teostada evangeliseerimist. Lätis on väiksem protsent katoliiklasi, [ ... ]

Loe edasi ...
Kui me ei mõtle homsele, leiame end ettevalmistamata. Kardinal Turkson18 Apr 2020 13:12
Kui me ei mõtle homsele, leiame end  ettevalmistamata. Kardinal Turkson

Intervjuu kardinal Peter Kodwo Appiah Turksoniga, Inimarengu edendamise osakonna perfektiga Püha Tooli juures. 15. aprillil tegi Püha Tooli kommunikatsiooniosakond intervjuu kardinal Turksoniga, et selgitada, kuidas Püha Tool rakendab pandeemiakriisi meetmeid, millised on suunised kirikute rahvusvahelisele koostööle praegusel ajal ning kuidas ennetada majanduslikku ja sotsiaalset kriisi lähitulevikus. Paavst on Teid, Teie Eminents, korduvalt palunud audientsile, et [ ... ]

Loe edasi ...
Veel artikleid ...

Halastuse aasta